Sing vooraf:  Psalm 11:1; Psalm 31:1, 17.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm 68:9
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir ‘n  nuwe lewe met Ps. 19:4
Wet
Psalm 19:4.
Gebed.
Psalm  144:1.

Skriflesing:  Lukas 18
Teks: Lukas 18:8

Ek sê vir julle dat Hy gou aan hulle reg sal doen; maar as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind? (Lukas 18:8 AFR53)

Die gedeelte handel duidelik oor die wederkoms en die situasie wat daar op daardie oomblik tussen die Here Jesus en die mense wat dan nog op die aarde lewe, gaan wees.
En soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die mens:  hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en is in die huwelik gegee tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sondvloed gekom en almal vernietig het.  Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot: hulle het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hulle het geplant en gebou.  Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan, het vuur en swawel van die hemel af gereën en almal vernietig.  Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word.  In daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, nie afkom om dit weg te neem nie; en so ook moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai na wat agter is nie.  Dink aan die vrou van Lot!  Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou.  Ek sê vir julle: In daardie nag sal daar twee op een bed wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.  Twee vroue sal saam maal; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.  Twee sal op die land wees; die een sal aangeneem en die ander verlaat word.  En hulle antwoord en sê vir Hom: Waar, Here? En Hy sê vir hulle: Waar die liggaam lê, daar sal die aasvoëls saamkom. (Lukas 17:26-37 AFR53)
Hoe volhardend bid ons?
Vertrou ons werklik die Here?
Dit is presies wat hierdie gelykenis leer. Dit is ‘n gelykenis wat vol kontraste is, sodat die waarheid juis deur die kontraste uitgelig word.

Die Here Jesus het pas voor die tyd ‘n vraag van die Fariseërs geantwoord waarin Hy gesê het dat niemand weet wanneer die wederkoms is nie, want ons kan dit nie met allerhande tekens en dinge vasstel nie.

En toe Hy deur die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie.  En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle. (Lukas 17:20-21 AFR53)

Nou gaan die Here Jesus verder en Hy bemoedig die ware gelowiges dat hulle nie moet moed verloor nie.
 Die punt wat die gelykenis maak, is dat die Here op die regte tyd en op die regte manier gebede verhoor.
So loop die volharding van die gebed  -  wat niks anders is nie as volharding in ware geloof en in lewende gemeenskap met God -  uit op ons opneming in die koninryk van God.

In die gelykenis staan die regter in baie skerp teenstelling met die Here.
Die regter het twee gebreke:
In teenstelling tot die regter is die Here heeltemal anders.
‘n Volgende kontras in die gelykenis kom na vore in die weduwee en haar persoon.
In skerp kontras met haar bid ons vir ons behoeftes by ‘n liefdevlle God wat ons wil hoor en wat werklik vir ons omgee.
Op die punt openbaar die Here die verskil tussen sy genade en die toegewing van ‘n mens.
Teenoor hierdie regter, openbaar die hemelse Regter Homself as genadig:  Hy verhoor ons gebede uit liefde.
Die gelykenis openbaar dan dat die Here op ‘n punt wat Hy vasstel hierdie aarde se geskiedenis tot ‘n finale punt bring .
Wat sê die gedeelte vir ons?  Dit:
Verstaan ons nog dat ons as gevolg van ons sondes nie toegang na God toe gehad het nie, maar dat die kruisdood juis die geweldige versoening tot stand gebring het dat
Nog meer dinge gaan daarmee saam.
U moet nie die vraag teenoor die dominee antwoord nie.  Jy  moet vir die Here gaan sê watter regsgronde jy in sy reg vind wat jou die vrymoedigheid gee dat jy byvoorbeeld maar van die tweede diens af kan wegbly  -  terwyl Hy die afspraak met jou gemaak het.

Die feit is dat ons die Here vir baie dinge terugskuif, terwyl ons probeer voorgee dat ons ernstige en opregte gelowiges is.

‘n Voorbeeld uit ons praktiese lewe vertel die volgende verhaal:  ‘n Onlangse opname het vasgestel dat die meeste wit huishoudings ‘n DSTV aanhou.  Dit kos meer as R300 per maand.  Dieselfde groep kyk ongeveer vier uur per dag TV.

Vraag:
Ons kan nie eenvoudig net beweer dat  nieteenstaande hierdie feit ons aanbidding nog op standaard is nie!
Hoe lyk die gemeente se profiel?
Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie ‘n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter ‘n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.  Daarom, rig die slap hande en die verlamde knieë weer op;  en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat kreupel is, nie uit lit raak nie, maar liewer gesond gemaak word.  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; (Hebreërs 12:11-14 AFR53)
Die uitspraak van die Here mag dalk wees dat Hy in hierdie gemeente ‘n groot getal gekamoufleerde heidene bymekaar sien:
Waarom sal die Here baie van die lidmate van die gemeente anders sien?

Ons weet dat Christus al hierdie dinge wat die verval en afval in die kerk raak,  vooruit gesê het. Dit moet gebeur.
Daar is nie meer baie tyd oor op die Here se horlosie nie.
Daar is nog tyd vir bekering  -  grondige bekering.

…as die Seun van die mens kom, sal Hy wel die geloof op die aarde vind?

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  130:2, 4
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 18 September 2005 (oggnd)

Naskrif:
Sekeres van die Skrifverklaarders meen dat hierdie gelykenis verwys na ‘n buitelandse regter wat deur Herodes Antipas aangestel sou kon wees.
Die Jode self sou nie ‘n regsaak op hierdie wyse hanteer het nie.