Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: Psalm 122:1

Geloofsbelydenis (Nicea)

Wet

Psalm 141:8, 9

Gebed

Psalm 81:1, 4

Skriflesing:    Lukas 19
Teks:            Lukas 19: 38

Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele.

Toe hierdie intog van die Here in Jerusalem plaasgevind het, het ’n baie ou profesie waar geword. Ongeveer vyf eeue tevore het Sagaria hierdie gebeurtenis presies voorspel. Die profeet Sagaria (9:9) het geprofeteer en die volk aangespoor om te sing (AFR83):

Jubel Sion
Juig Jerusalem
Jou koning sal na jou toe kom.
Hy is regverdig
en Hy is ’n Oorwinnaar
Hy is nederig en ry op ’n donkie
die hingsvul van ’n donkie.

Toe kom die Koning! Dit was ’n baie merkwaardige tydstip toe die profesie in vervulling gegaan het:
. . . kragtens die bloed van jou verbond sal Ek jou gevangenes loslaat uit die put sonder water.

Sagaria se profesie was selfs nog meer presies. Hy het tot die rydier en die wyse van die intog voorspel:

Verheug jou grootliks, o dogter van Sion! Juig, o dogter van Jerusalem! Kyk, jou Koning kom na jou; regverdig en ’n oorwinnaar is Hy; nederig en Hy ry op ’n esel – op ’n jong esel, die vul van ’n eselin (Sag. 9:9 AFR53).

Om die volk te laat verstaan dat dit die Messias is wat gekom het, het die Here Jerusalem toe gery, presies soos wat dit voorspel is: op ’n jong donkiehingsvul. Die veronderstelling was dat elkeen wat sy Bybel geken het dadelik die geleentheid uit die Bybel sou onthou, en daarmee terselfdertyd ook die Messias sou herken het.

Die volk se verwagting van Wie en hoe die Messias moes wees, was egter verkeerd omdat dit hoofsaaklik daarop gerig was dat Hy ’n aardse leier moes wees.
Daarmee het Jesus openlik aanspraak gemaak daarop dat Hy Israel se Vredekoning is. Sagaria het dit ook voorspel (9:10).
Dit beteken dat die Here na sy kruisdood en opstanding na die hemele gaan terugkeer. Daarom is daar ook die groot ooreenstemming tussen hierdie dag en die nag van sy geboorte.
Matteus skryf dat die skare uitgeroep het: Hosanna in die hoogste hemele!
In hierdie vreugde-uitroepe, soos die twee evangeliste dit beskryf, kom die hele verlossingsraad van God in Christus na vore.
Dit is heeltemal waar, maar ons gedenk vanoggend die gebeurtenis wat al hierdie dinge waar en werklik gemaak het, naamlik die kruisdood van die Here Jesus.
Kom vier Nagmaal, en luister na die Here se woorde as Hy u van al hierdie dinge verseker.
Amen

Gebed

Psalm 4:4

Formulier

Psalm 32:2, 3

Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 145; Psalm 118

Slotpsalm: Psalm 116

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Februarie 2004v (oggend)