Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 89:1, 11
 
Gebed
 
Psalm 86:6
 
Skriflesing:     Lukas 1:26-36
Teks:               Lukas 1:32; Kategismus Sondag 13

Hy sal groot wees en die Seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan Hom die troon van sy vader Dawid gee.
 
Hy sal groot wees, sê die engel. Niemand kon presies weet hoe groot en magtig Jesus sou wees nie. Net die Vader het dit geweet.
Dit is egter nie waaraan sy grootheid gemeet kan word nie. Jesus se grootheid bestaan daarin dat Hy ten spyte van al hierdie dinge die Seun van God is. Hy sal die Seun van die Allerhoogste genoem word, sê die Bybel.
 
Dis belangrik, want ons aanbid Hom as God, omdat Hy die Seun van God is. As Hy nie die Seun van God is nie, het Hy ook nie die mag om ons kinders van God te maak nie. Vandaar sy Naam: onse Here!
 
Die grootheid van Christus bestaan in twee dinge:

1.      In sy Seunskap van God
2.      In sy heerskappy as God
 
1.      In sy Seunskap van God

Ons Kategismus begin hierdie dinge ondersoek met die vraag: Waarom? Waarom word Hy die eniggebore Seun van God genoem? Waarom noem jy Hom: onse Here?
 
Kom ons vra eers: wat is die mees primêre ding in ons geloof? Dan antwoord ons: dit dat ons God as geweldig groot in sy almag beskou en dat ons Hom daarvoor aanbid.
Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy Naam glo; (Joh. 1:12 AFR53)
 
Dit is groots. Dit beteken vir ons die ewige lewe.
Die grootheid van Jesus Christus as die Seun van God is tog baie duidelik in hierdie geweldige almagsdaad. Dit is die betekenis van Jesus se Seunskap.
 
Ons is ook kinders van God, maar anders as Jesus Christus.
Daar is ’n verskil om die natuurlike Seun van iemand te wees en om sy ewige Seun te wees.
Jesus kon dit doen omdat Hyself God is. Hy is nooit geskape soos ons nie. Hy bestaan van ewigheid af en daar is geen mag wat teen Hom iets kan doen nie. Daarom het Hy ook die mag gehad om ons vry te maak van die besitreg van die satan.
 
2.      In sy heerskappy as God

Die grootheid van Jesus Christus se Seunskap is dat Hy die eie Seun van God is, maar dat Hy terselfdertyd ook God self is.
Deesdae is daar talle godsdiensstrominge, waarvan sommiges nogal baie gewild is ook, waar die Godheid van die Here Jesus in gedrang kom.
Voorbeelde is:
Op die getuienis dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is, en op die openbaring daarvan deur die Heilige Gees, bou God sy kerk.
Die liefde van die Vader en die kragtige werk van die Heilige Gees hang dus vir ons saam met ons geloof in die ware Seunskap van Jesus Christus.
 
Wie die Seunskap van Christus loën, word iemand sonder God – en dus iemand sonder hoop.
Dit is so dat Jesus die duiwel toelaat om ons te beproef, maar dis net so waar dat die duiwel geen grens kan oorskry wat God hom oplê nie.
Ons ken die grootheid van Christus se regering oor ons in al die seëninge wat oor ons kom.
Ken u die Seun van God wat al hierdie welvaart aan u besorg?  Baie van ons leef ons godsdiens so leeg uit. So soos ’n eenrigtingstraat. Ons ontvang van die Here so veel, en ons gee so swaar terug – as ons teruggee. Ons praat en beplan alles in ons lewe net rondom onsself, want baie keer beskou ons dinge wat ons deur Jesus Christus ontvang as ons reg, in plaas van as genade.
 
Ons moet soos die Psalmdigter die eer aan die Here gee:

Ek sien al vorste ryk en magtig,
wat buigend voor Hom staan,
en al die nasies wat eendragtig
hom dien as onderdaan.
Want Hy sal die verstotelinge
dié wat geen helper het –
die stilverloorne en geringe –
sal Hy verhoor en red.

Amen.
 
Slotgebed
 
Skrifberyming 17-2:3, 4
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 3 Oktober 2004 (aand)