Sing vooraf:  Skrifberyming 2-3:1

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  84:1, 5
Geloofsbelydenis: Nicea.

Na die wet sing ons tot lof van God Psalm 18:20.
Wet
Psalm  18:20.

Gebed.
Amen.

Psalm  2:1, 5.
Skriflesing:  Lukas 2.
Teks:  Lukas 2:31 en 38.

…omdat my oë u heil gesien het,  wat U berei het voor die oë van al die volke— (Lukas 2:30-31 AFR53)

En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het. (Lukas 2:38 AFR53)

Ek en u moet versiende wees.
Maar ons moet nie met ons koppe so hoog in die wolke loop dat ons nie ons voete kan raaksien nie. Die Messias het ook gekom vir die mense van Jerusalem. Vir ons - vir elke dag.

Ons gaan in hierdie preek kyk na die betekenis van die profesie van Simeon. Die volgende aspekte daarvan word nader uitgewerk:

1. Die appél van die Heilige Gees op die ware gelowige.
2. Die verlossing van die Messias sluit alle volke in.
3. Die verlossing van die Messias is naby en persoonlik.

1. Die appél van die Heilige Gees op die ware gelowige.

Daar was hierdie eenvoudige man in Jerusalem.
Hy is deur die Here besonder bevoorreg omdat dit aan hom openbaar is dat hy die Messias sou sien voordat hy doodgaan.
Die Heilige Gees was op hierdie man.  Dit beteken dat hy voortdurend onder die besieling van die Heilige Gees was.
Simeon het dadelik geweet dat hierdie kind die Messias was, al was daar uiterlik baie dinge wat daarteen getel het dat Simeon die Here as Messias kon herken:
Dat hierdie kindjie die Messias was, moes Simeon net glo.
Baie merkwaardig bely Simeon sy bereidheid om te sterf nadat hy die Messiaskind gesien het.
Hierdie selfde soort van appèl rus ook op ons,
In hierdie opsig is Simeon 'n navolgenswaardige voorbeeld: ons moet ook glo in wat die Heilige Gees aan ons openbaar, al het ons dit nie self gesien nie.

Simeon sê: Want my oë het U heil gesien.
Dit is natuurlik so dat ons altyd die rus en die vrede van die Here ervaar wanneer die Here se beloftes oor ons vervul word.

2. Die verlossing van die Messias sluit alle volke in.

Simeon het deur die werking van die Heilige Gees so 'n groot vergesig gehad dat hy kon sien hoe alle volke op die aarde ingetrek word in die versoening deur hierdie kindjie wat hy daardie dag in sy arms vasgehou het.
Simeon het baie presies gesê wat die heil is wat bewerk gaan word:

’n lig tot verligting van die nasies en tot heerlikheid van u volk Israel. (Lukas 2:32 AFR53)
Simeon profeteer toe verder dat die Here beskik het dat baie mense deur hierdie Kind sal opstaan.
Die onverwagte en verrassende word ingelei met: kyk!
Kyk na die woordspeling. Iemand kan net val nadat hy op sy voete was.
Dit raak natuurlik ook die verwaandheid van mense.
Die profesie van Simeon wys daarop dat die wat nie kennis van hulle nietigheid en sondeskuld en verlorenheid sal hê nie, nie sal kan deelneem in die verlossing wat deur hierdie Kind bewerk gaan word nie.
Paulus het na die dood van die Here Jesus dieselfde saak met ander woorde beskryf toe hy geskryf het dat die ou mens in ons tot niet moet gaan.
Die Kind sal 'n teken wees wat weerspreek sal word, gaan Simeon verder.
Dink daaraan dat die engel vir Maria gesê het dat hierdie kind van haar die Seun van die Allerhoogste is.
Die Bybel vertel dat Josef en Maria hulle verwonder het oor wat alles van die kind gesê is.
Dit was vir daardie dae dat Simeon se profesie betekenis gehad het.
Simeon sê dan ook dat hierdie spanning wat veroorsaak word wanneer Jesus weerspreek word, en wanneer pyn en onbegrip deur o.a. Maria gaan, juis is om daardeur die gesindheid van mense aan die lig te bring.
3. Die verlossing van die Messias is naby en persoonlik.

Dan was daar op daardie dag nog 'n profeet teenwoordig. Dit was 'n baie ou vrou wat 84 jaar oud was.
Dit is die interessante. Die Kind Jesus het vir haar persoonlike betekenis.
Anna se plek in die Here se openbaring is om te wys dat die Here Jesus nie net vir volke in die algemeen of in die wydte gekom het nie. Hy het gekom vir elke individuele mens wat in Hom glo.
Die Messiaskind het 'n volwasse man geword wat in sy krag sy lewe afgelê het. Daar was baie ander gelowiges wat dit gesien het.
Maar deur die Here se genade het die kruisiging van die Here Jesus ons geloof en hoop laat oorgaan in sien, want na die hemelvaart het ons Heiland die Heilige Gees na ons toe teruggestuur.
Die Messias is 'n Lig tot openbaring van God se verlossing vir die heidene wat tot die geloof gekom het. Dit is ons.
Kom ons lewe nederig maar met vreugde, soos wat ons Here dit vra, en ons word daagliks bekeer, omdat die bloed van die Middelaar wat langs die kruishout afgeloop het ook vir ons tot die ewige opstanding was.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  146:1, 8

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 September 2005. (oggend)