Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 150:1

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 147:1, 2.

Gebed.

Psalm 149:1, 2.

Skriflesing:  Lukas 21.

Teks: Lukas 21: 27
En dan sal hulle die Seun van die mens sien kom in 'n wolk, met groot krag en heerlikheid.
Ons is mense wat baie naby aan die wederkoms van die Here Jesus lewe. Hy het sekere dinge voorspel wat alles gaan gebeur wanneer sy wederkoms naby is. En Hy het ook gesê hoe ons gelowiges in daardie tye moet reageer wanneer die dinge gebeur.
In vers 26 staan daar dat die mense se harte sal beswyk. Letterlik staan daar dat hulle uit hulle siele uit sal wees van vrees en angs! Dit is omdat hierdie mense se siele net aan die aarde vasgemaak is.
Kyk bv. na wat hulle beskou as die magte van die hemele.
Die werklike saak waaroor dit gaan, kom dan aan die orde. Die Bybel begin 'n nuwe gedagte wat begin met die woorde: "en dan". Dan sal hulle die seun van die mens sien! Hy sal kom in 'n wolk - net soos Hy weggevaar het, so kom Hy ook weer (Handelinge 1: 9, 11).
Dis waarom daar staan dat "julle" julle hoofde moet optel. Let op dat daar in die begin vertel word van die "nasies" wat so angsbevange is, maar nou word daar met heeltemal nuwe mense gepraat. Hulle is die gelowioges wat deur die Here "julle" genoem word.
En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is.
Dis wat die Nagmaal ook vanmôre aan u sê: Julle lewe in 'n tyd waarin daar baie spanning oor die gelowiges kom, maar tel julle koppe op en steek julle hande na die Here Jesus toe uit.
Kom vier Nagmaal, en vat moed. Moet nie al u verwagtinge aan die aarde vasmaak soos wat die ongelowige mense doen nie. Wag totdat die Seun van die mens op die wolke verskyn, want Hy verskyn tot u redding.
Amen.
 
Gebed

Psalm  146:3, 6.

Formulier.

Psalm 116:1, 3, 9.

Af tafel toe:

Tydens Nagmaal: Psalm 145:1, 9, 10, 11, 12.

Psalm 118

Slotpsalm 103:8, 9, 11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees gaan met u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Mei 2002