Sing vooraf: Psalm 139:3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:3
Gebed
Psalm 31:4, 15
Skriflesing:      Lukas 2
Teks:               Lukas 2:25, 26; Nederlandse Geloofsbelydenis, artikel 11

En daar was ’n man in Jerusalem met die naam van Símeon; en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag, en die Heilige Gees was op hom. En aan hom was dit deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. (Lukas 2:25-26 AFR53)

Hoe leer ons die Heilige Gees ken?

Ons heel eerste kennismaking met die almagtige God in sy Woord is waar ons lees dat die Gees van God gesweef het oor die waters.

En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. (Genesis 1:2 AFR53)

Die Heilige Gees en God die Vader wat alles geskape het, is dieselfde Wese. Job bely dit. Luister wat sê hy:

Die Gees van God het my geskape, en die asem van die Almagtige maak my lewend. (Job 33:4 AFR53)

Daarna lees ons in die Ou Testament dikwels dat die Gees van God oor profete vaardig geword het. Luister na ’n paar uitsprake wat onder die leiding van God die Heilige Gees gemaak en neergeskryf is. Dis almal uitsprake wat die inwerking van God die Heilige Gees bely:

Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. (Psalms 51:11 (51:13) AFR53)

Maar húlle was wederstrewig en het sy Heilige Gees bedroef; daarom het Hy vir hulle in ’n vyand verander: Hy self het teen hulle gestry. (Jesaja 63:10 AFR53)

Toe het sy volk gedink aan die dae van die ou tyd, van Moses: Waar is Hy wat hulle uit die see laat optrek het saam met die herder van sy kudde? Waar is Hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee het? (Jesaja 63:11 AFR53)

Later daal hierdie selfde Heilige Gees soos ’n duif op die Here Jesus neer in die Jordaanrivier net na sy doop. Johannes die Doper het altyd vir die mense gesê dat die Here aan hom geopenbaar het dat die persoon op wie die Heilige Gees gaan neerdaal en op Hom bly – Hy is die Seun van God.

En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. (Johannes 1:33 AFR53)

Later het Lukas navraag gedoen toe hy sy evangelie geskryf het. Daar is toe die volgende vir hom gesê:

en die Heilige Gees het in liggaamlike gedaante soos ’n duif op Hom neergedaal; en ’n stem het uit die hemel gekom wat sê: U is my geliefde Seun; in U het Ek ’n welbehae. (Lukas 3:22 AFR53)

Na die hemelvaart van die Here word die Heilige Gees uitgestort.
En nou staan ons voor die feit dat, alhoewel dit so is dat die Heilige Gees in die kerk woon, ons tog ook so min van Hom weet!
Kom ons gaan kyk vanaand eiehandig op ’n paar plekke in die Bybel Wie die Heilige Gees is.

Die Bybel openbaar dat die Heilige Gees God self is wat in ons woon.
Weet julle nie dat julle ’n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? (1 Korinthiërs 3:16 AFR53)

En vers 17:
As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. (1 Korinthiërs 3:17 AFR53)

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van God die Vader en God die Seun uitgaan. Hy is in orde die derde Persoon van die Drie-eenheid.

Die apostel Johannes het onthou wat die Here Jesus gesê het van die verhouding tussen die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy skryf dit neer in hoofstuk 14:

maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (Johannes 14:26 AFR53)

Die Heilige Gees is dus God self.
Ons lees dieselfde in Handelinge 1.
die dag dat Hy opgeneem is, nadat Hy aan die apostels wat Hy uitverkies het, deur die Heilige Gees bevele gegee het; (Handelinge 1:2 AFR53)

Maar dit is nie eers in die Nuwe Testament die eerste keer dat die Here deur die Heilige Gees aan mense bevele of openbaringe gee nie.
Broeders, hierdie Skrif moes vervul word wat die Heilige Gees voorspel het deur die mond van Dawid aangaande Judas wat die leier was van die wat Jesus gevange geneem het; (Handelinge 1:16 AFR53)

Die Bybel leer ons dat God nie gebore of gemaak is nie. Hy is van ewigheid tot ewigheid daar – en onveranderlik. Daar is talle uitsprake in die Bybel waar gesê word dat God van ewigheid af daar is:

Van ewigheid af is ek geformeer, van die begin af, van die voortyd van die aarde af. (Spreuke 8:23 AFR53)

Voordat die berge gebore was en U die aarde en die wêreld voortgebring het, ja, van ewigheid tot ewigheid is U God. (Psalms 90:2 AFR53)

Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid af is U. (Psalms 93:2 AFR53)

Ons glo van die Heilige Gees dat Hy ook van ewigheid alles moet wees wat God is.
Die Here vergewe ons sondes wat ons teen die Vader of die Seun mag begaan. Maar teen sondes wat ons teen God die Heilige Gees begaan, is die Here baie onverbiddelik.

Lees wat staan in Matteus 12:32:

En elkeen wat ’n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. (Matteus 12:32 AFR53)

In die Gees kom God dus baie naby aan ons.
. . . dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid aan julle die Gees van wysheid en openbaring van kennis in Hom mag gee, . . . (Efesiërs 1:17 AFR53)

In hierdie Bybelvers is dit duidelik dat die Heilige Gees ons leer.
Hy het ’n bepaalde doel voor oë, naamlik dat ons in ons aanbidding hierdie kennis moet gebruik en toepas om God werklik te verheerlik.

Hier leer ons die Heilige Gees ken as die Gees van Wysheid.
Die toepassing van hierdie geloofsfeit is eenvoudig:
Die Heilige Gees werk geloof in ons, en daarmee saam ook vertroue op God se beloftes.
Dit gaan natuurlik in die werk van die Heilige Gees oor troos.
Gewoonlik gebeur die dinge wat skeefloop nie een-een nie.
Hier werk die Heilige Gees.
Maar dit is ook so dat die Heilige Gees ons oë so oopmaak dat ons as ’t ware deur die tyd kan sien.
Om tyd en ewigheid bymekaar te kry en om ook die sin van ons lewe te verstaan, het ons die gebed nodig.
Deur die Heilige Gees se werking en nabyheid giet God die vreugde van ons lewe in ons in, omdat ons daarmee besef dat ons tot in ewigheid aan sy almagtige krag en heerlike nabyheid verbind is.

Kom ons lees saam wat ons hiervan bely in die Nederlandse Geloofsbelydenis artikel 11.

Die Godheid van die Heilige Gees

Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan; dat Hy nie gemaak of geskep of gebore is nie maar van albei slegs uitgaan; dat Hy in orde die derde Persoon van die Drie-eenheid is; dat Hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is; dat Hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer.
Amen

Slotgebed
Slotpsalm 51:5

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 4 Junie 2006 (aand)