Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  18:1, 6.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm  106:2

Gebed.

Psalm  4:1.

Skriflesing:  Lukas 3:1-22
Teks:  Lukas 3:14  
En die soldate het hom ook gevra en gesê: En ons, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle: Julle moet niemand geweld aandoen of iets afpers nie; en wees tevrede met julle soldy.

Waar gaan ons begeertes met ons heen? Soms lei dit ons om te oorspandeer en geld te mors.  Ander kere laat dit ons in gierigheid verval.  Soms lei dit ons na die dobbelsale toe met die hoop op die groot rykdom!

Vir die soldate het die Here gesê: Wees tevrede met wat jy het!  Moenie jou salaris wil vergroot deur ander mense af te pers om jou te betaal nie.  Dus: moenie roof nie!  Moenie mense afdreig nie! Moenie geld (of wat ookal) in die hande probeer kry op ‘n manier wat by God oneerbaar is nie.  Wees tevrede met wat jy het.

Kom ons ondersoek die saak van lewenstevredenheid soos volg:
1.    Wat is lewensontevredenheid?
2.    Gee die Here vir my dinge – en waarom?
3.    Hoeveel deel God uit?

1.    Wat is lewensontevredenheid?

Ons ken almal mense wat altyd loop en murmureer oor hoe arm hulle is.  
Hierdie kermkouse is nie onbekend nie en die verskynsel is ook nie vreemd nie.  Die Heilige Gees skryf van hulle in die Bybel ook:
Judas 1:16:  Hulle is murmureerders wat oor hul lot klae, en volgens hulle begeerlikhede wandel; en hulle mond spreek trotse woorde, terwyl hulle mense vlei ter wille van voordeel.
Die teks handel duidelik oor lewensontevredenes wat ook nog ander mense misbruik tot hulle eie voordeel.

Deur sy genade beskik God dat ons besittings en allerhande dinge het wat ons tot sy eer moet bestuur.  
Daarby is ons van nature baie blind vir God se genade.  
Lukas 12:18  Toe sê hy: Dit sal ek doen: ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel.

Net so is daar is mense wat hulle kinders enige ding sal laat doen om almal te laat verstaan my kinders is die slimste en die beste. Die Here gee nogal ‘n beskrywing van hierdie soort mens sse lewensstyl:
2 Timoteus 3:2  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig,

Dis ongelukkig die seer waarhede van die lewe.

Dis presies wat lewensontevredenheid is:
As ons eers in hierdie sonde verval het, is daar niks meer goed genoeg nie:  
Dis lewensontevredenheid: om nie te wil hê wat die Here vir jou gee nie; om onbekwaam te wees om te hanteer wat God vir jou gee; om soos die duiwel in jou eie selfsugtige strewes die wil van God te begin oorvra.

Lewensontevredenheid loop dikwels hand aan hand met ‘n diep onbekwaamheid in die ontevrede mens se eie lewe.
Matteus 25:8  En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.

Die gevolge was noodwendig en voorspelbaar: verwerping deur die Here.

‘n Duidelike voorbeeld van iemand wat lewensontevrede is, maar voorgee dat hy sy pad met die Here goed en reguit loop, is natuurlik die ryk jongman.  
Maar toe die jongman dié woord hoor, het hy bedroef weggegaan; want hy het baie besittings gehad.
Geen wonder dat die Here dit duidelik stel dat lewenstevredenheid ‘n lewenshouding is waarmee ons Hom en Hom alleen wil dien:
So kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings, my dissipel wees nie. Lukas 14:33  

Een van die dinge waaroor mense lewensontevrede  raak, en wat baie in die Bybel genoem word, is gierigheid.
Kyk net in watter geselsskap gooi die Heilige Gees ‘n gierigaard.  Luister na sy lysie:
geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie, maar vriendelik; geen strydlustige, geen geldgierige nie; 1 Timoteus 3:3  

Waarom sou die Here so ‘n afsku aan gierigheid hê? Hy gee die antwoord in1 Timoteus 6:10  
Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.
Dis ook nie sonder rede dat die Here hierdie ding sê nie, want gierigheid laat ‘n mens dink die Here is blind, en dan steel jy, maar jy dink die Here is blind.  ‘n Voorbeeld is die ding wat Agan gedoen het:
Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien en twee honderd sikkels silwer en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder. Josua 7:21  
Agan was nie die enigste een nie. Geweld en bedrog  het eie geword aan die kerkvolk van die Here ook!  Onthou maar net wat in Miga 2:2 geskryf staan:
Ja, hulle begeer velde en roof dit; ook huise en neem dit. So pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel.

Dis waarom die Here ons waarsku en sê: Wees tevrede met wat jy het, want die Here beskik oor jou  -  en Hy sal jou nooit in die steek laat dat jy vernietig raak nie!

2.    Gee die Here vir my dinge – en waarom?

God beskik oor wat ons moet hê.  
Alles  rondom hierdie saak van besittings gaan oor verantwoordelikheid:  
Die opdrag wat die Here vir Adam gegee het was om die aarde te bewerk en te bewaak.  
Die sondeval het ons in ‘n totaal nuwe verhouding tot God geplaas:  Hy het ons geskape om sy “rentmeesters” te wees.  
Tog is die Here se beskikking dat Hy sy besittings op die aarde nog steeds aan ons toevertrou. Maar dan soos wat dit staan van die ouderlinge in Titus 1:7  
Want ’n opsiener moet as ’n rentmeester van God onberispelik wees, nie eiesinnig, nie oplopend, geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker nie;

‘n Rentmeester is iemand wat aangestel word om iemand anders se huis te versorg en te bestuur.  Daar is dus dinge wat aan hom toevertrou is  -  maar daar is ook dinge wat buite sy bereik gestel is!

Elke keer wanneer ons iets anders begeer het as waarmee die Here my vertrou het, was daar moeilikheid.  Dink maar aan Adam en Eva se val.  Hulle het dinge begin begeer wat die Here hulle verbied het.  Toe laat hulle begeertes hulle verkeerd dink daaroor:
Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy ’n lus was vir die oë, ja, ’n boom wat ’n mens kan begeer om verstand te verkry; en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Genesis 3:6  

Later het hierdie saak van begeerte wyer begin uitkring en al hoe meer dinge ingesleep.  Ons sosiale lewe het met allerhande soorte euwels te doene begin kry.  Soveel dat God met sy wet ingryp:
Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Eksodus 20:17  

3.    Hoeveel deel God uit?

God gee nie vir alle mense ewe veel nie.  Daar is verskil in geslag, in leeftyd, in kennis, in liggaamskragte, blyplek.  Abraham was ryk en Lasarus was arm.  
1 Samuel 2:7  Die HERE maak arm en maak ryk; Hy verneder, ook verhoog Hy.

Vir een mens gee die Here genade om maklik te lewe en vir ‘n ander meet die Here ‘n lewe van pyn en wroeging uit   -  en so sou ons ‘n lang lys kon maak.

Luister maar na die volgende paar uitsprake in die Bybel waaruit hierdie dinge baie duidelik is:
Job 13:26  dat U bitter dinge oor my beskik en my die ongeregtighede van my jeug laat erwe,
Jona 4:6 - 8  Toe beskik die HERE God ’n wonderboom en laat dit oor Jona opskiet om te dien as skaduwee oor sy hoof, om hom van sy ontstemdheid te bevry; en Jona was baie bly oor die wonderboom. Maar God het die volgende môre toe die dag breek, ’n wurm beskik; en dié het die wonderboom gesteek, sodat dit verdor het.  En met sonop het God ’n gloeiende oostewind beskik; en toe die son op die hoof van Jona steek, het hy magteloos geword en gewens dat hy mag sterwe, en gesê: Dit is vir my beter om te sterwe as om te lewe.

Die Here gee dus vir een mens groot rykdom.  Vir ‘n ander een gee Hy armoede.  Op die een laat Hy die Son brand.  Vir ‘n ander een beskik Hy teydelik beskerming teen die son.  Die feit is bloot dat die Here nie besittings en seën gee volgens ons maatstawwe nie.

Wat die Here se manier van doen vir ‘n sondaar moeilik maak, is die feit dat daar dinge in ons menswees ingetrek het as gevolg van ons sondes, wat maak dat baie van ons ons nie by die beskikking van God wil neerlê nie.  
Daar is dikwels mense wat iets anders wil hê as wat die Here vir hulle uitgemeet  (of gegee/beskik) het.  Dit raak elke stukkie van ons bestaan.  
Daarom gee die Here ook negatiewe wette/reëls oor besittings en eiendom:
Die Here gee natuurlik positiewe wette ook in verband met besittings/eiendom.
Hierdie opdragte van die Here maak dinge vir ons baie, baie moeilik, want dis dinge wat heeltemal teen ons aard ingaan.  
Mense wat in verset is teen wat God aan hulle uitdeel, is natuurlik nie ware aanbidders van die Here nie!  
…Wat die valse kerk betref:  Dit skryf aan homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die Woord van God;  dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie;…  maar neem weg en voeg by na eie goeddunke;…  
Lewensontevredenheid dring my dus tot baie diep besinning:
Oorvra ons nie dalk dikwels die lewe nie.  Wat wil ons alles hê voordat ons tevrede is?  Wanneer het mens genoeg lewensmiddele?
Hoe maak die verdienste van Christus my tevrede?   Inderdaad moet ons vra: Maak die verdienste van die Here Jesus my tevrede?
Kyk na die volgende voorbeelde:
Die skrywer van Psalm 27 praat namens ons as hy sê:
Een ding het ek van die HERE begeer, dit sal ek soek: dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die HERE, om die lieflikheid van die HERE te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Psalms 27:4  

Pragtig!  Maar is dit waar dat ons die lieflikheid van die Here ondersoek as ek my ooreenkomste met Hom verbreek en teen sy wil ingaan?
2 Korintiërs 8:9:  Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.
Daar is baie van ons wat in kerkbanke sit vir wie hierdie openbaring van die Here totaal leë woorde is.
Die waarheid is dat die effek wat die verlossing van die Here Jesus op ‘n ware gelowige het, is dat so ‘n persoon nie in homself en sy eie gierigheid opgaan nie, maar in diens aan ander mense.
en mag die Here julle ryk en oorvloedig maak in liefde vir mekaar en vir almal,
Kom ons besin ernstig oor hierdie saak en ons sorg dat ons deur bekering en ook deur berou oor die punte waar ons sondig.  Ons saak met God reg kry ewn reg hou.
Ons lewe  tevrede met wat ons het!  

Slotgebed.

Slotpsalm 131:1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 September 2003.