Sing vooraf: Psalm 2:6

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:1, 3
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir ’n nuwe lewe met Ps. 19:4.
Wet
Psalm 19:4

Gebed
Amen.

Psalm 32:1

Skriflesing:     Lukas 3 en Matteus 3
Teks:               Lukas 3:16; Matteus 3:11

. . . antwoord Johannes almal en sê:Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie – Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. (Lukas 3:16 AFR53)

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. (Matteus 3:11 AFR53)

Elkeen van ons is toe ons gedoop is, gedoop met die Heilige Gees.
In hierdie preek word aandag gegee aan die volgende sake:

1. Die betekenis daarvan om met die Heilige Gees gedoop te wees
2. Die Heilige Gees volg my van my doop af in my lewe

1. Die betekenis daarvan om met die Heilige Gees gedoop te wees

Die Heilige Gees en vuur is twee elemente wat ons in die Bybel baie keer saam kry. Die rede is voor die hand liggend: die een verteenwoordig die ander in ’n sekere sin.
Ons lees in Levitikus 9:24 van die eerste offers wat Aäron as hoëpriester gebring het.
Die hele volk het verstaan dat dit die openbaring is dat die Here in hulle midde is en dat Hy hulle offer aanvaar. Hulle het neergeval en gejuig.

Maar dit het nie altyd goed gegaan wanneer die Here Hom in vuur aan die volk geopenbaar het nie.
Johannes die Doper se preke en sy doop het na hierdie dinge verwys.
Volgens die getuienis van Markus (1:8) en Johannes (1:33) sal die Here Jesus met die Heilige Gees doop. Matteus (3:11) en Lukas (3:16) praat weer van ’n doop met vuur.
Vanweë die Here van die leërskare sal jy in genade besoek word, met donder en aardbewing en groot gedruis, wind en storm en die vlam van ’n verterende vuur. (Jesaja 29:6 AFR53)
As dit dan dieselfde is, waarom word die woord vuur dan deur twee saam met die Heilige Gees genoem?
Die Messias kom om twee dinge te doen:
Die doop met vuur wys na die laaste oordeel toe.
Die Heilige Gees wat by die doop aan die mens bedien word, werk bekering in die dopeling se lewe. Dit is waarom Johannes ook bly preek het dat die mense tot bekering moet kom.
Jesus se doop word ’n doop met die Heilige Gees en met vuur genoem. Die doop met die Heilige Gees wys na Pinkster toe. Ons lees in Handelinge 1:4, 5 die volgende:

En toe Hy nog met hulle saam was, het Hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het Hy gesê, van My gehoor het. Want Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie. (Handelinge 1:4-5 AFR53)

Let op hierdie woorde: . . . julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank ná hierdie dae nie.
Waterdoop en Geestesdoop beklemtoon al twee dieselfde saak:
2. Die Heilige Gees volg my van my doop af in my lewe

Let daarop dat Johannes die Doper sy aankondiging dat Jesus Christus die Doper met die Heilige Gees is, geplaas het in die raamwerk van sy verkondiging van die koninkryk van God (Matteus 3:2vv).
Let daarop dat Jesus self ook gedoop is met die Heilige Gees, sodat daarin die verhouding tussen die koninkryk van God en die doop met die Heilige Gees duidelik geopenbaar kan word.

Om hierdie gebeurtenis goed te kan verstaan, moet ons die woorde van Johannes 1:33 baie goed verstaan. Daar word vermeld dat die Heilige Gees nie net op Jesus neergedaal het nie, maar ook op Hom gebly het.

En ek het Hom nie geken nie; maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het aan my gesê: Op wie jy die Gees sien neerdaal en op Hom bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop. (Johannes 1:33 AFR53)

Dit is presies ook wat die betekenis van Pinkster is.
Ons lees in Handelinge 19 dat Paulus in Efese gekom het en daar dissipels van Johannes die Doper raakgeloop het.
Uit al hierdie geleenthede is dit duidelik dat die Heilige Gees elke keer wanneer iemand in die naam van Jesus Christus gedoop word, op die persoon gekom het.
Die gedeelte in die Evangelie volgens Johannes 1:29-34 is belangrik.
Baie prakties gestel beteken dit dat iemand wie se sondes vergewe is, in die Heilige Gees sal lewe.
Ons het pas Nagmaal gevier. Nou moet ons onsself vra:
Kom ons kyk na voorbeelde:
In kort: Die styl van God die Heilige Gees is vir groot gedeeltes van ons lewens nie sigbaar nie omdat ons die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons ignoreer.

Wat moet ons maak van die inwoning van die Heilige Gees?
Natuurlik moet ons nou nie daarmee oorboord gaan en weer na die ander kant toe sonde doen met dinge soos geesdrywery en emosionele opwellings nie.
Die probleem is dat sonde teen die Heilige Gees nooit vergewe word nie.
Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat ’n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie. (Matteus 12:31-32 AFR53)

Enige mens kan baie maklik in ’n situasie beland waar hy teen die Heilige Gees sondig.
Die regte riglyn vir ’n suiwer lewe lê reeds in Johannes die Doper se preek. Die koninkryk van God het gekom. Die Here Jesus is hier.
Onder die leiding van die Heilige Gees groei ons op en kom ons elke dag tot bekering van ons sondes. So word ons heiliger totdat ons eendag in die hiernamaals is.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 66:7

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 September 2006 (oggend)