Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  119:1,  29
Gebed.
Psalm  51:4
Skriflesing: Jesaja 2:2 ‑ 5.  Lees ook: Markus 13:1 - 13.
Teks:  Kategismus Sondag 21.
 
Een van die tekens van die laaste tye is dat die kerk onsuiwer gaan word, en dat daar groot verval in die kerk gaan wees.  Dit is wat nou in ons tyd gebeur.  Kyk maar net na ons eie land en die kerke hier:
Kom ons kyk na hierdie Bybelgedeelte aan die hand van die volgende sake:
1.  Juda se geloofsagteruitgang.
2.  Die Here bly altyd by ware gelowiges.
3.  Vorentoe saam met die Here!
 
1.  Juda se geloofsagteruitgang.
In Jesaja se tyd was sy volk in die een oorlog na die ander betrokke, en sy volk het al hoe verder teruggesak in die ry van volke.
In hierdie donker tyd van verval en vernietiging kom Jesaja met 'n profesie na vore waarin hy 'n profesie van verheerliking aan die volk voorhou.
Om die profesie te verstaan moet u onthou dat hierdie profesie gerig was aan die kerk in sy verval, want Israel was op daardie stadium in die Ou Testament die kerk.  Hulle hoor hoe daar te midde van goddeloosheid in die kerk bemoediging van God af kom:  Hy beskerm en bewaar steeds sy kerk.

Jesaja was ook nie die enigste een wat hierdie dinge gepreek het nie.
Hierdie profesie loop inderdaad ook oor op ons.
2.  Die Here bly altyd by ware gelowiges.

Dit is wat hier gebeur:  Die Heilige Gees roep die uitverkorenes.
Jesaja skryf dat die volk "opgaan" na die huis van die Here, en dat die nasies daarheen "toestroom."
Luister net weer hoe Jesaja dit stel (2:3):

Laat ons optrek ...  na die huis van God ...  dat Hy ons sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel.  Want uit Sion sal die wet uitgaan en die Woord van die Here uit Jerusalem.

Die Woord en die Wet word dus deur die Heilige Gees in ons gewerk.
Ons weet ons is sondaars, maar die troos is hier dat die Here nooit sy kerk verwerp nie ‑ juis omdat sy liefde tot in ewigheid bly.
God vergeef al ons sondes wanneer ons berou het.
3.  Vorentoe saam met die Here!

Die betekenis van hierdie preek vir ons tyd is dat dit ons wil bemoedig om in die geloof te volhard.
Soms maak die duiwel ons moedeloos, want hy het so 'n manier om jou te laat voel dat jy agteruitboer.
Nou kom die Here en Hy troos ons:
Daarom rus daar op elkeen van ons die verantwoordelikheid om die Naam van die Here te verkondig en om 'n lewe te leef wat hierby pas.  Ons doen dit nie altyd nie, en daarom sal ons die straf van die Here moet verduur wanneer Hy teen ons optree as daar by ons geloofslamheid intree.

Dis waar dat Jesaja eerste vir die mense van Juda gepreek het, en dis ook waar dat Jesaja se preek waar is vir die heilige algemene kerk van die Here wat deur die eeue heen bestaan.
As ons nie baie deeglik hieraan gaan aandag gee nie, het ons tog op 'n manier deel aan die verval van die kerk.  Want dan skort daar iets in ons geloofsmondering.

U moet altyd onthou dat ons genade kry.
Ons het vanoggend die heilige Nagmaal gevier.  Die Here het ons daar aan sy tafel versterk in ons geloof.
Die Here het ons so lief, dat Hy sy Seun vir ons laat sterf het.  Eerste tot vergifnis van ons sondes, maar ook sodat ons tot in ewigheid lewe.  Laat ons ons loswikkel uit al die dinge wat ons versper om opsigtelik gelowig te lewe.  Laat ons die strome van God se liefde en genade geniet, en dit in ons lewens weerspieël.

Kom ons lees van hierdie dinge in ons Belydenis: Heid.  Kat.  Sond.  21, vraag 54.

Vraag 54:  Wat glo jy van die heilige, algemene, Christelike kerk?
Antwoord:  Dat die Seun van God (a) uit die hele menslike geslag (b) vir Hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is (c), deur sy Gees en Woord (d) in die eenheid van die ware geloof (e) van die begin van die wêreld af tot die einde toe (f) vergader, beskerm en onderhou (g) en dat ek daarvan 'n lewende lid is (h) en ewig sal bly (i).

(a)Ef 5:26;  Joh 10:11;  Hand 20:28;  Ef 4:11-13.  (b) Gen 26:4;  Op 5:9.  (c) Rom 8:29;  Ef 1:10-13.  (d) Jes 59:21;  Rom 1:16;  10:14-l7;  Ef 5:26.  (e) Hand 2:42, Ef4:3-5.  (f) Ps 71:17, 18;  Jes 59:21;  1 Kor 11:26.  (g) Matt 16:18;  Joh 10:28-30;  Ps 129:1-5.  (h) 1 Joh 3:I4, 19-21;  2 Kor 13:5;  Rom 8:l0.  (i) Ps 23:6;  1 Kor 1:8, 9;  Joh 10:28;  1 Joh 2:19;  1 Pet 1:5.

Vraag 55:  Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges?
Antwoord:  Ten eerste dat die gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het (a).  Ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend (b).

(a)1 Joh 1:3;  Rom 8:32;  1 Kor 12:12, I3;  1 Kor 6:17.  (b) 1 Kor 12:21;  13:1, 5;  Fil 2:4-8.

Vraag 56:  Wat glo jy van die vergewing van die sondes?
Antwoord:.  Dat God, op grond van die voldoening van Christus, aan al my sondes en ook my sondige aard waarteen ek my lewe lank moet stry nooit meer (a) wil dink nie.  Uit genade wil Hy aan my die geregtigheid van Christus skenk (b) sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie (c).

(a)1 Joh 2:2;  1:7;  2 Kor 5:19.  (b) Rom 7:23-25;  Jer 31:34;  Miga 7:19;  Ps 103:3, 10, 12.  (c) Joh 3:18;  5:24.

Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming  15-2:3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 November  2004 (aand)