Sing vooraf: Psalm 23:1, 3

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 92:6, 7
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps. 19:4.
Wet
Psalm 19:4
Gebed
Doop op versoek van ’n Baptiste-kerk in Engeland
Psalm 105:5
Na die doop net voor die Skriflesing en preek: Psalm 72:4, 9

Skriflesing:     Markus 4
Teks:               Markus 4: 26-29

En Hy het gesê: So is die koninkryk van God, soos wanneer ’n mens die saad in die grond gooi; en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot – hoe, weet hy self nie. Want vanself bring die aarde vrug voort, eers ’n halm, dan ’n aar, dan die volle koring in die aar. En wanneer die vrug dit toelaat, steek hy die sekel dadelik in, omdat die oes daar is. (Markus 4:26-29 AFR53)
NB vers 27: – hoe weet hy self nie!

Die saad groei vanself.
1. Die nood van die gelowiges
2. Die troos van God se versorging

1. Die nood van die gelowiges

Die Here Jesus het gepreek dat Hy gekom het om dié wat Hom in die geloof aanvaar te verlos.
Die Here gebruik nou die gelykenisse om al die mense wat sy prediking aanvaar het, op ’n besondere manier te leer (onderrig).
Die verdere doel van die gelykenisse is om ’n skeiding onder die sogenaamde gelowiges tot stand te bring.
Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. (Matteus 13:13 AFR53)
Ons moet altyd die uitspraak van die Here Jesus in Matteus 13:10-17 onthou waar Hy gesê het:

En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. Maar julle oë is gelukkig, omdat hulle sien; en julle ore, omdat hulle hoor. Want, voorwaar Ek sê vir julle, baie profete en regverdiges het begeer om te sien wat julle sien, en het dit nie gesien nie, en om te hoor wat julle hoor, en het dit nie gehoor nie. (Matteus 13:10-17 AFR53)

Luister veral na die woorde:

Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie!

Die gelykenis maak dus ’n skeiding tussen die wat verstaan en die wat nie verstaan nie.

Kyk eerste na die genadekant van dit wat die Here hier openbaar:
En Hy het gespreek: Gaan sê aan hierdie volk: Hoor altyddeur, maar verstaan nie, en sien altyddeur, maar bemerk nie. (Jesaja 6:9 AFR53)

2. Die troos van God se versorging

Watter troos is daar vir ons in hierdie besondere gelykenis wat ons saam gelees het?
Let op dat dit nie die saaier is wat die saad laat opkom en groei nie.
Tog groei die saad.
Later is die koring ryp, en dan eers kan die landbouer weer iets doen:
Net so, sê die Here Jesus Christus, gaan dit in die koninkryk van die hemele.
Op ’n dag dan merk die saaier dat die woord besig is om te ontwikkel – hoe weet hyself nie.
Die Bybel vorm altyd ’n eenheid, daarom moet ons hierdie gedeelte saamlees met 1 Korintiërs 3:6 waar Paulus sê dat dit God is wat wasdom skenk.

Ek het geplant, Apollos het natgemaak, maar God het laat groei. (1 Korintiërs 3:6 AFR53)

Hier is die troos: die saaier hoef hom nie te bekommer oor die ontwikkeling van die saad nie.
Die Saaier is natuurlik in die eerste plek God self.
Die troos is dus dat die Here ons nooit vergeet nie.
Die Here is so ernstig met hierdie saak dat Hy sy Seun aan die kruis laat sterf het.
Broeders en susters, die van u wat spanning deurmaak, of dit nou met julle kinders is, of met mekaar, of watter soort spanning ook al, weet dat God die groei in wasdom in gee.
Onthou, oor ons hele lewe staan die genade en versorging van God in hoofletters geskryf. Die Here Self laat sy Woord in ons groei sodat ons kan glo en verstaan en moedig voortlewe tot die Hy kom.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 125:1, 3

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 9 April 2006 oggend)