Sing vooraf: Psalm 130:1, 2 (633)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.


Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen
.
Lofpsalm 66:1, 7 (320)
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps. 85:3 (429)
Wet
Psalm 85:3

Gebed
Psalm 89:6 (445)
Skriflesing:      Markus 6:14-29
Teks:               Markus 6:20

Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy ’n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm; en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. (Markus 6:20 AFR53)

Daar is mense wat in hulle lewens duidelike tekens daarvan vertoon dat die Heilige Gees in hulle werk maar, menslik gesien, kom hulle net nie sover dat die ware aanbidding met alles wat daarmee saamgaan voluit beslag in hulle lewens kry nie. Sulke mense gaan uiteindelik verlore omdat die lewe sy stempel op hulle af forseer.

So ’n mens was Herodes. Die Bybel vertel baie van hierdie man en van sy geloofslewe. Ons weet die volgende dinge van hom:
Uit die hoofstuk wat ons saam gelees het, weet ons van sy geloof die volgende:
Toe koning Herodes dit hoor – want sy naam het bekend geword – het hy gesê: Johannes die Doper het uit die dode opgestaan, en daarom werk dié kragte in Hom. (Markus 6:14 AFR53)
Maar toe Herodes, die viervors, deur hom bestraf is oor Heródias, die vrou van Filippus, sy broer, en oor al die slegte dinge wat Herodes gedoen het, het hy by alles nog dit gevoeg, dat hy Johannes in die gevangenis opgesluit het. (Lukas 3:19-20 AFR53)

Dit beteken tog dat hy taamlik baie van die geloofswêreld moes verstaan het.
Want Herodes was bang vir Johannes, omdat hy wis dat hy ’n regverdige en heilige man was, en hy het hom beskerm; en nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. (Markus 6:20 AFR53)

Matteus skryf dat Herodes Johannes as profeet erken het (Matteus 14:5).

En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir ’n profeet gehou het. (Matteus 14:5 AFR53)
Hieruit word daar ’n paar dinge rondom Herodes vir ons duidelik.
Herodes was ’n tweespoor-mens. Daarom het hy in ’n tweestryd beland toe hy van Jesus gehoor het, en begin dink het dat dit Johannes was wat uit die dood opgestaan het.

Wat het met Herodes gebeur? Hy was in die middel tussen twee mense:
Die twee mense simboliseer ook eintlik twee wêrelde:
In ’n sekere sin moet mens vir Herodes respek hê, want hy het probeer om sy vrou se duiwelswerk dood te smoor.
Daarmee het Johannes natuurlik nader aan Herodes gekom.
Johannes kon Herodes egter net nie sover kry dat hy die saak van God volkome steun nie.
Dit is ’n gevaarlike situasie as ons nie op die punt kan kom waar ons weet wat die Here verwag, en dit dan met volle oortuiging doen nie.
Dit is nie net gelowiges wat hierdie stryd deurmaak nie.
. . . omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig, (Romeine 2:15 AFR53)

Ons weet mos almal hoe die saak met die heidene nou staan, want hulle kom – soos Herodes – nooit tot bekering nie, en gaan verlore. Ons moenie so wees nie.

U moet onthou dat mense wat aan die Here Jesus behoort, geestelik verander is.
Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou. (Openbaring 3:19 AFR53)

Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. (Openbaring 3:22 AFR53)

Herodes het uiteindelik alles verloor, want hy het sy saligheid verloor.
Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binne in die paradys van God is.  (Openbaring 2:7 AFR53)

Die Here belowe met hierdie woorde die ewige lewe op die nuwe aarde van God.

Dink hierby aan die woorde van Openbaring 2:11:

Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade ly nie. (Openbaring 2:11 AFR53)

Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Dié wat die oorwinning behaal, sal beslis nie deur die tweede dood getref word nie. (Openbaring 2:11 NAV)

Wanneer die Here Jesus op die wolke kom, word alle mense finaal geoordeel.
Die Here herhaal hierdie beloftes dat ons dit baie goed sal hê in die hiernamaals ook in Openbaring 2:17. Luister net weer:

Wie ’n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ’n wit keursteen, en op dié steen ’n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. (Openbaring 2:17 AFR53)

Dit is nie so maklik dat ons kan dink dat ons maar standpuntloos kan lewe en mense na alle kante toe tevrede stel nie.
Die Here Jesus het tot op die laaste oomblikke van sy lewe nog voluit vir die waarheid getuig.
U sê dat Ek ’n koning is. Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem.  (Johannes 18:37 AFR53)

Dit is soos u sê: Ek is ’n koning. Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is Ek gebore, en hiervoor het Ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat Ek sê.  (Johannes 18:37 NAV)

Wat is ons troos?
Maar nou is die punt dat ons in hierdie keuse moet bly voortlewe.
Daarom moet ons nie soos Herodes wees wat net luister maar nie tot die daad kan oorgaan nie. Kom ons dien die Here met ’n sterk en standvastige lewe, omdat Hy ons toegerus het om dit te kan doen.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 2-2:1 (Sb 34:1)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Mei 2006 (oggend)