Het Jesus werklik uit die dood opgestaan?

Lees: Matteus 27:57 - 28:15

Teks: Matteus:28: 2-15

Sing:
Ps 43:3.4
Ps.32:1
Skb.10:1,2
Ps. 16:4,5
Broeders en susters, soos elke Sondag het ons vanmôre ook bely: " Ons glo in Jesus Christus, ons Here, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood."

Maar deesdae word Sy opstanding al meer en meer betwyfel. Het Hy werklik uit die dood opgestaan?

Sekere mense, christene, hoogsgeleerde teoloë, verkondig dat volgens ons kennis vandag dit wetenskaplik onmoontlik is om met jou liggaam uit die dood op te staan. As jy liggaamlik dood is, is jy dood.

Jesus het volgens hulle nie werklik lewend uit die graf opgestaan nie. Die dissipels het maar net die storie oor die opstanding oral loop en vertel om Jesus op dié manier lewendig te hou. As dit egter so sou wees , beteken dit dat daar vir ons ook geen opstanding uit die dood sal plaasvind nie.

En nou die vraag aan ons: Waarom kan ons dan nog verseker vas glo en bely dat Jesus werklik opgestaan het?

Ons antwoord op hierdie dringende vraag kry ons duidelik en onweerlegbaar uit die Woord van die Here. In besonder uit Matt.28:2 - 15.

Hier by Jesus se graf, van Sy begrafnis af tot met Sy opstanding , ontmoet ons drie groepe mense. Hierdie drie groepe verteenwoordig alle lae van die mensdom. Vir aldrie groepe was Jesus dood en kon daar geen sprake wees dat Hy weer lewendig kan word nie.

Daar was eerstens die verteenwoordigers van die ware gelowiges nl. Nicodemus, Josef van Arimathea en dan die vroue, Maria Magdalena en die ander Maria.

Hulle het Jesus se liggaam daardie Vrydag agtermiddag in Josef se nuwe graf neergelê. Die  nuwe graf was in 'n  rots uitgekap met die grafkamer binne en 'n opening na buite. Soos dit daardie tyd die gebruik was, het hulle Jesus se liggaam met doeke toegedraai. So het hierdie vier mense 'n laaste huldeblyk aan hulle ontslape Here gebring.

Vir hulle en vir die dissipels wat uit vrees vir die Jode nie by die begrafnis teenwoordig was nie, was alles nou verby. Jesus se dood het nou 'n einde aan al hulle verwagtinge gebring.  Vir hulle het daar niks meer oorgebly nie as net die dooie liggaam van hulle Here. Net 'n " ter nagedagtenis ".

Om te bevestig hoe skokkend finaal alles was, het Josef 'n groot ronde klip voor die grafopening gerol om die graf toe te sluit.

Die tweede groep wat ook belang by Jesus se begrafnis gehad het, was wel nie by die begrafnis betrokke nie. Hulle het egter iewers in hulle raadsale bymekaar gekom om dinge aangaande die graf te bespreek , want sien, hulle was bang, sommer baie bang. Jesus is wel dood en begrawe. Hulle weet dit, maar nou kon hulle nie rus vir hulle siele kry nie. Die Bedrieër, soos hulle Hom genoem het, het mos oral verkondig dat Hy op die derde dag uit die dood sal opstaan. Maar nou maak dit hulle onrustig.

Hulle is verseker dat Hy dood is. Daar is geen sprake van opstanding uit die dood nie. Maar sê nou net sy dissipels kom steel Sy liggaam in die nag en dan loop hulle oral en vertel dat Hy uit die dood opgestaan het? Hulle moet soiets ten alle koste verhoed.

En toe oortree hierdie nougesette Joodse Raad al hulle Sabbatwette. Baie vroeg daardie Sabbatoggend (Saterdag), kry Pilatus 'n dringende besoek van die owerpriesters en Fariseërs:
"Ons wil hê dat die graf verseël moet word en bewaak word ".
Daar mag geen geleentheid wees op watter wyse ookal, dat Sy liggaam uit die graf verwyder kan word nie.

Hulle kry toe toestemming van Pilatus.

Saam met die Romeinse wagte stap hulle na die graf toe. In teenwoordigheid van die wagte verseël hulle die klip voor die grafopening deeglik. Hulle het dus so dubbeld seker gemaak dat daar van die opstanding  uit die dood geen sprake kan wees nie.

Dan is daar nog 'n derde groep wat by Jesus se begrafnis betrek was. Dit was Pilatus, 'n heiden, en sy heidense soldate.

Hulle het nie juis belange by die begrafnis gehad nie. En tog is dit so deur die Here beskik dat hulle van heidense kant ook daarby  betrokke moes raak.

Hulle het natuurlik glad nie geglo aan die opstanding uit die dood nie. Dit was vir hulle die grootste klomp onsin wat 'n mens kan verkondig. Pilatus was seker daardie tyd al so sat vir die Jode dat hy maar die soldate saamgestuur het om die graf te bewaak. Dit sal tog net tot op die derde dag wees.

En so, broeders en susters, is daar van mense se kant af alles gedoen om Jesus se liggaam in die graf te hou. Van 'n opstanding uit die dood, kan daar van mense se kant af geen sprake wees nie.

Weet u, dit is merkwaardig hoedat daar van die Here se kant af letterlik groepe uit alle lae van die mensdom gebruik is om toe te sien dat die graf van Sy Seun dig toe sal bly.

Die ware gelowiges sowel as die skyngelowiges en ongelowiges het as't ware saamgespan om die grafsteen voor die graf toe te hou. Alleen 'n goddelike wonder sou  hulle deeglike werk kon verydel.

Dit wat vir die mense onmoontlik is en wat hulle onmoontlik probeer maak het, is nie vir die Here onmoontlik nie.

En toe, op die derde dag, daardie eerste dag van die week, die Sondagoggend, bewys God sy almag oor die dood.

'n Engel het gekom en die grafsteen weggerol!

Almal wat so hard probeer het om Jesus se graf toe te hou, se werk en pogings was egter nie sonder doel nie. Die Here het hulle vir 'n besondere doel gebruik. Dit wat hulle probeer doen het, het die teendeel bewys. Hulle pogings, van alle kante af, het toe getuies geword dat die Here werklik uit die dood opgestaan het. So het die Here gesorg dat daar geen twyfel ooit hoef te bestaan oor Jesus se opstanding uit die dood nie.

Hulle wat dit nogtans nie wil glo nie, is eintlik onnosel, want hulle getuig teen hulle beterwete in.

Die weggerolde grafsteen was  dan ook die eerste beslissende teken dat die graf leeg is. Dit is die Here se bewys aan ons dat die dood oorwin is. 

Natuurlik het die engel nie die klip weggerol sodat Jesus lewendig uit die graf kon uitkom nie, want toe hy die klip wegrol, was die graf reeds leeg. Jesus het toe reeds opgestaan.

Die engel by die oop graf het dan ook  vir Maria Magdalena en die ander Maria wat daardie oggend na die graf gegaan het, vertel wat gebeur het. Hy wys hulle die plek waar Jesus in die graf gelê het. Die graf is leeg, want so sê hy vir hulle :
"Jesus is uit die dood opgewek soos Hy gesê het " (vs 6)
Net daarna het Jesus self skielik voor hulle gestaan. Hulle het Hom gesien. Hulle het voor Hom gekniel, Sy voete vasgegryp en Hom aanbid.

So het die vroue die eerste getuies van Jesus se opstanding geword. Hulle het vir die dissipels gaan vertel.

Hierna het Jesus ook aan die dissipels verskyn. Toe het hulle eers werklik verstaan en geglo wat Jesus nog voor Sy kruisiging aan hulle verkondig het, nl. dat Hy op die derde dag na Sy dood uit die graf sal opstaan.

Die groot klip met die seël van die Joodse owerheid en die Romeinse wagte kon Hom nie in die graf hou nie. Sy verheerlikte liggaam waarmee Hy opgestaan het uit die dood  kon nie meer ingeperk word in die beperkte ruimte van grafdoeke en 'n graf en enige ander ruimte nie.

Die klip is bloot weggerol t.w.v. ons as mense, sodat alle mense van daardie tyd en vandag kan sien en besef dat alle menslike pogings, 'n verseëlde klip, 'n gewapende wag en vandag se wetenskaplike kennis Jesus nie in die graf kon hou nie. Hy het uit die dood opgestaan.

Natuurlik het ons vandag nog steeds te doen met mense , selfs sekere christene, wat die wonder van die opstanding uit die dood op grond van sg. wetenskaplike kennis wil weerlê. Net soos die Jode destyds.

Die Joodse owerheid  het toe uit radeloosheid die wagte omgekoop om die storie te gaan vertel dat die dissipels in die nag Jesus se liggaam kom steel het.

'n Mens vra jouself die vraag af: Vanwaar ewe skielik die dapper poging van die dissipels. Hulle was dan so bang dat hulle hulleself iewers  in 'n kamertjie gaan toesluit het. Hulle het self aanvanklik nie geglo in Jesus se opstanding uit die dood nie.

Sulke stories word vandag nog versprei. Jesus het nie werklik opgestaan nie. Dit is net die dissipels wat die stories destyds vertel het: so sê die slim mense, net soos die Joodse Raad

Die weggerolde grafsteen getuig egter vandag nog teen die stories wat ook nou, selfs oor die media vertel word. Maar die dag sal kom dat daardie grafsteen ook teen hulle sal getuig, want dan sal hulle wat Jesus se opstanding uit die dood misken het, vir altyd in die doderyk toegesluit word.

Maar broeders en susters, om watter rede is Jesus se opstanding uit die dood dan vir sommiges so 'n groot onwerklikheid dat hulle  dit ten alle koste probeer ontken?

Daar is net een rede: Die satan self sit hieragter. As hy daarin  kon slaag om alle mense te oortuig dat Jesus nie werklik uit die dood opgestaan het nie, dan is Jesus se eerste koms, Sy lyde en sterwe aan die kruis totaal sonder betekenis. Dan is ons geloof ook nutteloos.

Die Here sê dit vir ons in 1 Kor. 15:17 - 19 :
"As Christus nie opgewek is nie , is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook dié wat in  Christus gesterf het, verlore .As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense ".
Nou wonder 'n mens : Waarom noem diegene wat nie glo in Jesus se opstanding nie, hulleself nog christene ?

Vir ons as ware gelowiges, het die weggerolde grafsteen 'n ander betekenis: die grafsteen verkondig aan ons dat ons nie by Jesus se kruisiging alleen moet stilstaan nie. Deur die kruis en dood moet ons kom by die opstanding.

Dit is nogal merkwaardig, weet u , dat Jesus se opstandingsdag, die Sondag, vir ons as gelowiges wêreldwyd as 'n feesdag, 'n opstandingsdag, afgesonder is. Die Here het immers nie net ter wille van Hom alleen uit die dood opgestaan nie. Sy opstanding bewys Sy oorwinning oor die dood ook ter wille van ons.

Hy het die eersteling geword wat uit die dood opgestaan het. En dit beteken dat na Hom 'n lang ry gelowiges Hom volg uit sowel die Ou- as  Nuwe Testamentiese tyd.

Hulle wat waarlik glo, is opstandingskinders van God. Ons kan noual lewe uit die opstandingskrag van Christus. In Christus is ons nou reeds oorwinnaars , selfs oor die dood.

Maar dan moet ons lewens teenoor die skyngelowiges en ongelowiges daarvan getuig dat ons opstandingskinders is. As opstandingskinders sal ons in die deurmekaar wêreld wil lewe om te dien in die liefde van Christus - om mekaar te dien en God bo alles.

Daarom sal ons ook nie met kommer en angs die toekoms tegemoet gaan nie. Die grafsteen is weggerol, en die oop graf verseker ons dat daar vir ons as kinders van die Here nie 'n donker toekoms wag nie. Ons wag nou op 'n heerlike  toekoms. Dit is die ewige opstandingsmore wat kom. Op dié dag sal ons, met liggaam en siel verenig, vir altyd  by die Here wees op die nuwe aarde.

Broeders en susters, ons moet dit altyd raaksien : die grafsteen is weggerol ondanks wêreldwye menslike pogings om die grafsteen voor die graf van Jesus te hou.

Die Here self het egter daardie grafsteen weggerol sodat ons deur die oë van die gelowige vroue en dissipels kan sien en hoor: "Die Here het waarlik opgestaan ".

Jesus het die dood doodgemaak om ons te laat lewe selfs deur die dood heen. Daarom sê Jesus ook vir ons in Johannes 11:
"Wie in My glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie".
AMEN

Ds. H.P.Prinsloo (emeritis)
Bellville
25/05/2002