Oggenddiens.
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 73:11.

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 40:4.

Gebed.

Psalm 8:1, 2.

Skriflesing:  Matteus 5
Teks: Kategismus Sondag 44; Matteus 5:48
Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is.

Die laaste gedeelte van Matteus 5 is 'n herhaling van sommige van die Tien Gebooie. Die klem val op die liefdesgebod:
Die Here maak 'n baie merkwaardige uitspraak t.o.v. die liefdesgebod.
Die Here Jesus sluit hierdie gedeelte af met die woorde:
Wees dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.

Dit het alles te doen met die laaste gebod dat ons nie mag begeer nie.
Die Tien Gebooie gee inderdaad self ook hierdie ritme aan:
Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie.
So sou ons elke gebod kon deurwerk om aan te toon dat die tiende gebod die eis t.o.v. al die gebooie saamvat. Daarom is hierdie gebod een van die gebooie waaroor ons baie diep en ernstig moet besin.

In hierdie verbod op begeertes onderskei ons verskillende soorte begeertes. Ons moet nie net die woord "begeertes" hoor en dan daarmee op loop gaan nie.
Sulke soort begeertes is natuurlike begeertes wat nie sonde is nie. Ons moet nie die verbod op begeertes so gaan verdraai dat ons dinge sonde maak wat nie sonde is nie, want daar is ook iets soos heilige begeertes.
Teen sulke soort begeertes is die Here nie. Maar Hy is wel teen sondige begeertes.
Kom ons kyk na voorbeelde hiervan wat baie direk aansluit by die tiende gebod.
Matteus 5:28   
Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het.

Handelinge 20:33. Paulus praat oor dinge wat hy gelukkig nie gedoen het nie, en dan sê Hy:
Niemand se silwer, goud of klere het ek begeer nie.

Ons lees in Romeine 1:24 dat daar begeertes in die mense lewe wat vir hulleself baie gevaarlik is:
Daarom het God hulle ook aan die begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer.

Ons lees in Titus 2:11 dat die wêreldse begeertes direk teenoor die genade van God staan. Omdat hierdie soort van begeerte-sondes almal van die duiwel af kom, vernietig dit die mens. Ons kan dus tereg sê dat die Here ons met hierdie gebod wil beskerm.

Die Bybel gee soms 'n volledige beskrywing van iemand se geskiedenis om daarmee die ontstaan en die gevolge van sonde wat iemand gepleeg het, aan te toon. Kom ons kyk na een so 'n volledige voorbeeld.
Dit is hoe sonde in die gedagtewêreld begin, maar eindig in 'n fisiese daad: die regverdige Nabot verloor sy lewe en die onregverdige Agab en sy familie word deur God vervloek.

Ons belydenis waarsku ook dat ons hierdie onsigbare geboorteplek van die sonde moet uitroei: dat ook die geringste lus en gedagte teen enige gebod van God nooit in ons hart mag opkom nie. Dit is presies volgens wat die Bybel ons leer, want daar staan in Jakobus 1:4
Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikhede weggesleep en verlok word.

NB: Ons het dus inderdaad beheer oor ons begeertes, hulle ontstaan nie, en bly nie lewe as ons hulle nie vertroetel nie.

Verkeerde gedagtes is ook sondes.
Die bedoeling is dat ons hierdie gebod positief moet benader.
Doen wat Jesus Christus aan ons opdra met hierdie gebod en volg in sy voetspore:
Let op Hoe Jesus die versoening wat Hy bewerk het, ingeklee het:
Jesus het gesterf omdat Hy begeer het om ons in die ewige hiernamaals saam met Hom te hê.
Dit is die verlossing wat ons van die Here Jesus het, kom ons loop daarin.
Kom ons lees Kategismus Sondag 44 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 4:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 Februarie 2003.