Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm: 100:1-4 (Beurtsang)

Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 91:8

Gebed

Psalm 89:1, 6, 9

Skriflesing: Matteus 5:3-11; Lees ook Genesis 3:15.
Teks:  Matteus 5:3-11

Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word.
Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word.
Salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word.
Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien.
Salig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.
Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om My ontwil.

Met hierdie saligsprekinge openbaar die Here Jesus Christus dat die koninkryk van God nie net aan die kom is nie, maar dat dit gedeeltelik alreeds gekom het, en as sulks in sy werk aanwesig is.
Dink aan dit wat in Jesaja 66:2 staan:

Maar op hierdie een sal Ek let: op hom wat arm is en verslae van gees, en wat bewe vir My Woord.

Kom ons gee in hierdie preek aandag aan die volgende sake:
1. Wat beteken salig en vrede?
2. Hoe kry ek die beloofde saligheid?
3. Hoe gaan ons vorentoe?

1. Wat beteken salig en vrede?
Baie mense het om die een of ander rede die idee dat om salig te wees, is om in ’n bepaalde soort van belewenis te wees. Hulle dink dat salig wees ’n soort’n toestand is waarin ’n mens raak. Dit is net vir die kleinste gedeelte waar. Om salig te wees beteken eintlik iets heeltemal anders.
Kom ons kyk in hierdie preek ook na wat vrede beteken. Dis belangrik om te weet waarvandaan ons salig wees en vrede kom.
Kom ons kyk na enkele voorbeelde uit die Bybel waar daar na vrede verwys word:

Ons lees in Markus 5:34 van die vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het aan die soom van Jesus se kleed geraak en dadelik gesond geword. Jesus het vir haar gesê:
 
Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees.

Die klem het nie net op die gebeurtenis van die oomblik geval, naamlik dat die vrou gesond geword het nie. Dit het veral oor die vrou se toekoms gegaan:
Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees het die Here gesê.
Haar toekoms was anders as haar verlede.
Daar was nog ’n vrou wat net soos hierdie een deur haar geloof by die vrede van die Here uitgekom het. Die Here Jesus het by ’n Fariseër geëet toe daar ’n sondares ingekom en die voete van die Here gesalf en aanhoudend gesoen het. Jesus het vir die vrou gesê:

Jou geloof het jou gered; gaan in vrede. (Lukas 7:50)

Haar toekoms was ook anders as haar verlede.
Hoe het sy vrede met God gekry? Dit is juis die saak waarop haar hele optrede gerig was:
In die begin het ons hierdie vrede gehad, want die eerste mense was baie goed en na die beeld van die Here geskape.
In hierdie toestand het die Here aan hulle die koms van ’n Verlosser belowe.
U moet hierdie saligsprekinge reg verstaan. Die saligsprekinge stel nie vir ons ’n ideaal wat ons moet najaag nie.
Die Here openbaar met hierdie saligsprekinge hoe groot sy krag en genade is.
Wat die Here Jesus vir hierdie mense gee, erf hulle. Hier word nie van betaling gepraat nie.
Die Here praat hier van ons. Kan jy jouself in die woorde sien?
Dis hier waar Psalm 34:19 inpas:

Die Here is naby die wat gebroke is van hart en Hy verlos die wat verslae is van gees.

Dis hoe die mense lyk van wie Jesus sê dat die koninkryk van die hemele aan hulle behoort.

2. Hoe kry ek die beloofde saligheid?
Hier staan nie geskryf hoe dit gebeur dat ons die koninkryk van die hemele ontvang nie. Maar dis ook nie nodig nie, want ons weet dat dit gebeur het deur die verdienste van ons Here Jesus Christus.
Hierdie saligspreuk sê dus iets vir ons:
Dan sal jy die rykdom daarvan verstaan as God jou in sy genade beloon met die ewige lewe.

Broeders en susters, hoe beleef u u geestelike lewe? Beleef u ook u verlorenheid? Word u dikwels fel gedryf deur die besef van u sondes? U moet weet dat dit vir sulke mense is wat die Here gesê het:
 
Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.
Dit was nie ’n geheim dat Jesus vrede sou kom bewerk vir verlore mense nie. Die Jode het dit geweet. Toe Johannes die Doper gebore is, het Sagaria, sy pa, geprofeteer dat Johannes Jesus sou verkondig. En toe het hy daar voor almal wat geluister het, onder andere die volgende van Jesus gesê:
 
...deur die innige barmhartigheid van ons God waarmee Hy, die opgaande Lig uit die hoogte, ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. (Lukas 1:79).

Die saak wat ons almal vandag baie duidelik hoor, is dat die Vredevors uit die hemele kom om ons voete na die pad van vrede te rig. Kyk na vandag as ’n bewys daarvan: 
Nadat Jesus die verlossingswerk aan die kruis volbring het, skryf iemand wat die vrede van verlossing ken die volgende:
 
Kyk wat ’n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. ... Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, ... (1 Johannes 3:1, 2).

Christus se daad waarmee Hy saligheid en vrede bewerk, is dat Hy ons God se kinders gemaak het. Dit het nie sommer uit die lug geval nie.
Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense ’n welbehae (Lukas 2:14).

3. Hoe gaan ons vorentoe?
Die vrede van die Here wat deur die Heilige Gees in ons wat glo, gevestig word, moet ook oorvloei in ander mense in.
Daarom het die Here die keer toe Hy die dissipels uitgestuur het, vir hulle gesê dat hulle sy vrede moet laat rus op die mense waar hulle gaan kom:

...en as die huis julle vrede waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer (Matteus 10:13).

Hierdie woorde van die Here openbaar nie net dat ons die vrede van die Here op ander moet laat rus nie. Dit openbaar ook die stryd en selfs pyn wat op ons sal druk wanneer ons die vrede van die Here uitdra. Die Here het nog die volgende uitspraak ook gemaak:

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op aarde te bring nie (Matteus 10:34; Lukas 10:5).
 
Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard (Lukas 12:51).
Natuurlik is dit so dat daar sogenaamde gelowiges is wat dink dat hulle die verlossing van die Here Jesus verstaan, maar dit inderdaad nie verstaan nie! Daar is hierdie merkwaardige voorbeeld in Johannes 14:27 waar die Here Jesus vir Judas (nie Judas Iskariot nie) gesê het:

Vrede laat Ek vir julle na, My vrede gee Ek aan julle; nie soos die wêreld gee, gee Ek aan julle nie.

Die Here het die woorde waarskynlik vir sy broer Judas wat die Bybelboek Judas geskryf het gesê. Maar al die dissipels het daarna gestaan en luister, ook Judas Iskariot. Hy het hierdie uitspraak van die Here nie verstaan nie en sy vrede op die verkeerde plek gaan soek, en kyk net wat was sy uiteinde.

Dit is omdat Paulus hierdie dinge verstaan het dat hy juis die een is wat die volgende woorde skryf:

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur die Here Jesus Christus (Romeine 5:1).

In hierdie saligspreking in Matteus 5 lê die klem nie op betaling nie, maar op die bevryding wat vir die wat die Here almal opnoem, opgesluit lê in die koninkryk van die hemel.
Natuurlik is dit so dat die volle kindskap eers in die hiernamaals ten volle werklik word. Die Here self leer dit ook aan ons. Dink byvoorbeeld aan die woorde wat aan die gelowiges in Rome geskryf is:

En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam (Romeine 8:23).

Dit moet nie vir ons gaan oor uitwendige dinge nie. Die vrede van die Here lê op ’n ander vlak. Die Here sê:
Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees (Romeine 14:17).

Ons vrede lê in die volgende:
Ons kan in vrede lewe, en ook ander in die vrede van die Here inlei, want Christus is ons vrede. Hy het die middelmuur wat ons en die Here geskei het, afgebreek deurdat Hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het . . . (Efesiërs 2:14).

Ons moet glo in Jesus die gekruisigde. Ons kan net met God vrede hê deur die bloed van Jesus Christus. Luister weer na Kolossense 1:19, 20:

Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis...

Hierdie vrede moet ook in ons gemeente wees. Die Here herinner ons daaraan dat die vrede van God ons ook in een liggaam saamgeroep het. Hierdie vrede en eenheid moet in ons harte heers. Ons moet baie dankbaar teenoor die Here wees dat Hy ons in sy vrede een met Hom en een met mekaar gemaak het (Kolossense 3:15).

Onthou vandag dat ons God, Jesus Christus, aan ons ’n eindbestemming van die grootste vrede gee, al is daar in hierdie lewe baie haakplekke. Hy is ons Koning van vrede! (Hebreërs 7:2).
Amen.

Slotgebed

Slotpsalm: 128:1, 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Oktober 2003 Kempton Park
Gewysig: 26 Oktober 2003 Bellville (oggend)