Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:15

Gebed.

Psalm 46:3

Skriflesing:  Matteus 6:5-13  en 1 Korintiërs 15:20-28
Teks: Matteus 6:10a en Kategismus Sondag 48.

Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog in die middel van die sonde en die stryd op die aarde waar ons moet veg vir die handhawing van God se eer teenoor die magte van die donker.
Daarom moet ons bid vir die koms van die koninkryk van God.

Daar is veral vier terreine waarop die koninkryk van God vir ons belangrik is:
1.    Die Koninkryk en ons
2.    Die Koninkryk en die kerk
3.    Die Koning en die wêreld
4.    Die Koninkryk in sy eindbestemming

Ons gee in hierdie preek net aandag aan een saak, naamlik:  Die Koninkryk en ons

Die Here Jesus leer ons om aan te hou bid dat die Koninkryk van God moet kom.
Die HERE is in sy heilige paleis; die troon van die HERE is in die hemel; sy oë sien, sy ooglede toets die mensekinders.
Eers in die hiernamaals, as die kerk oorwin het, sal hierdie gebed nie meer gebid word nie.
Wat is die koninkryk van God?
Die Here is die Koning en ons is sy onderdane.
God regeer oor die nasies; God sit op sy heilige troon. Psalm 47:8  (47:9)
God se heerskappy is ook ‘n heerskappy van regspraak en van oordeel.  Dink aan gedeeltes in die Bybel waar die eindoordeel geprofeteer word, byvoorbeeld  Daniël 7:9 
Ek het bly kyk totdat trone reggesit is en ’n Oue van dae gaan sit het; sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof soos skoon wol; sy troon was vuurvlamme, die wiele daarvan ’n brandende vuur;

Luister na die beskrywing van die troon wat vuurvlamme is en die wiele daarvan brandende vuur.  
Dis nie al wat van die koninkryk van die Here gesê kan word nie.  
·    Sy ryksgebied oorspan meer as net die kerk en die hemel.  
·    In die ryk van God word alles ingesluit  -  selfs die engele en die duiwels.  
·    Nie eers die Satan kan iets doen sonder dat God hom toelaat om dit te doen nie  -  wat dus beteken dat hy voluit onder die regering van God staan.

In Psalm 99 sing die Psalmdigter die volgende woorde:
Die HERE is Koning; laat die volke bewe!
Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder!
Die HERE is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke.
Laat hulle u grote en gedugte Naam loof! Heilig is Hy!

Die Koninkryk van God lei ons tot selfondersoek.
Omdat ons die onderdane van God se Koninkryk is, bid ons in die eerste plek met die oog op onsself as ons bid dat die Here se koninkryk moet kom.
Hierdie gedeelte van die gebed was onnodig by die Skepping.  Die mens was toe goed geskape en in ‘n volmaakte verhouding met die Here.
Nou is ons van nature dood in ons misdade.  
Besef u dat die engele nie hierdie gebed kan bid nie?!
Daarom is dit ‘n besondere voorreg dat ons kinders van God is wat mag bid dat ons so deur Hom regeer sal word dat sy koninkryk ook vir ons mag kom.
Ons hoef nie te twyfel of ons in die tempel van God sal kom nie  -  ons sal daar kom!  
Die Here het in die Ou Testament al openbaar hoe dit sal gebeur (Sagaria 6:12-13):
So spreek die HERE van die leërskare: Kyk, daar kom ‘n Man wie se Naam is Spruit, en Hy sal uit sy plek uitspruit, en Hy sal die tempel van die HERE bou. Ja, Hy sal die tempel van die HERE bou, en Hy sal majesteit verkry en sit en heers op sy troon; ook sal Hy ‘n priester wees op sy troon,

In hierdie verse word daar gepraat van die tempel van die Here, maar die koninkryk van die Here word bedoel!  Hierdie gedeelte openbaar hoe die Messias die Koninkryk van God laat kom omdat Hy dit met sy wederkoms volmaak in vervulling bring

Die Here Jesus het prontuit van Hom en sy werk in die koninkryk van God gepraat toe Hy op die aarde was.  Hy het ook voorspel hoe dit gaan wees en wat van ons gaan word:
En Jesus sê vir hulle: Voorwaar Ek sê vir julle dat julle wat My gevolg het, in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op twaalf trone sal sit en die twaalf stamme van Israel sal oordeel. (Matteus 19:28)
 
Dieselfde saak word weer ‘n keer in die Bybel beskryf in Matteus 25:31  
En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit.

Laat ons dan bid: Ons Vader wat in die hemele is, laat U koninkryk kom!
Ons kry die inhoud van hierdie preek gedeeltelik saamgevat in Kategismus Sondag 48.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  145:1, 8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 23 Maart 2003 (aand).