Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:15

Gebed.

Psalm 46:3

Skriflesing:  Matteus 6:5-13  en 1 Korintiërs 15:20-28
Teks:  Kategismus Sondag 48.

Daar is veral vier terreine waarop die koninkryk van God vir ons belangrik is:
1.    Die Koninkryk en ons
2.    Die Koninkryk en die kerk
3.    Die Koning en die wêreld
4.    Die Koninkryk in sy eindbestemming

Ons gee in hierdie preek net aandag aan een saak, naamlik:  Die Koninkryk en die kerk

Het u al opgelet dat ons Belydenisskrifte (die Kategismus) net gewoonweg aanvaar dat ons onderdane van die konikryk van God is  -  maar sulke slegte onderdane!
Die gebed -  m.a.w. om te bid  -  eis ook verantwoordelikheid. 
Die koninkryk van God kom ook deur hulle wat God bely. 
Ons belydenis en ons geloof bepaal die krag wat ons wat ons betoon in die koms van die koninkryk van die Here.

As ons vandag om ons rondkyk, is daar een saak wat vasstaan: Dit is dat daar baie min van die koninkryk van die Here in hierdie wêreld gesien kan word.
Hoeveel mense erken God vandag nog as die werklike Koning van die heelal?  
Ons kan nie eers die Here se gebooie onderhou nie.  As ek dan in my swakheid bid dat die koninkryk van God moet kom, dan bely ek soos wat dit geskryf staan in Filippense 2:13
12…werk julle eie heil uit met vrees en bewing;
13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.
14  Doen alles sonder murmurering en teëspraak,

Hierdie gebed wat die Here Jesus ons leer, naamlik dat ons moet bid  “Laat U koninkryk kom,”  is nie selfsugtig nie. 
Dit kan ook nie juis anders nie, want die een wat bid, bid dan juis : Ons Vader!
Die kerk is meer as dit. 
Daarom bid ons dat die Here die kerk moet bewaar, want die kerk lewe tussen baie gevare.
Te midde van al hierdie dinge bid ons dat die Here sy kerk moet bewaar.

Ons bid nie net vir bewaring nie  -  ons bid ook vir groei in die breedte en die diepte. 
Dit is nie ‘n leë gebed nie.
Ons is baie keer skuldig, omdat baie van ons nie vir die kerk bid nie. 
Kom ons lees Kategismus Sondag 48 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  145:1, 8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 April 2003 (aandddiens).