Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  19:1.

Gebed.

Psalm 118:

Skriflesing: 
Teks:  Kategismus Sondag 32;  Matteus 7: 16, 17
Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! So dra elke boom goeie vrugte; maar 'n slegte boom dra slegte vrugte.
Die uitlewing van ons geloof is 'n baie fyn en sensitiewe saak. 'n Mens kan maklik in twee uiterstes verval.
Altwee hierdie uiterstes is verkeerd.
Ons kyk vanaand in hierdie preek na die volgende sake:
1.     Goeie werke  word gedoen deur mense wat tot die beeld van Christus vernuut is.
2.     Goeie werke as Evangelisasiemiddel.
3.     Goeie werke ontbreek by mense wat die Here nie ken nie.


1.    Goeie werke word gedoen deur mense wat tot die beeld van Jesus Christus vernuut is.

In die Heidelbergse Kategismus is daar 'n vraag wat vra waarom ons nog steeds goeie werke moet doen as ons reeds uit genade verlos is. Is dit nie so dat as iemand weet dat hy "uit genade alleen" verlos is, hy dalk kan voel dat hy van alle verantwoordelikheid onthef is nie?
As ons wil verstaan waarom ons goeie werke doen, en die regte verhouding waarin dit tot die geloof staan, moet ons eerstens gaan kyk na die goeie werke van die Here Jesus Christus.
Daarom sê die Here dat 'n goeie boom goeie vrugte dra.
Hierin is my Vader verheerlik, dat julle veel vrug dra; en julle sal my dissipels wees. (Johannes 15:8 AFR1953)
Christus het met sy goeie werke en lewe nie net mense verlos nie. Sy sondelose lewe was heel eerste gerig op die eer van God.
2. Goeie werke en evangelisasie.

Goeie werke het nog 'n kant: dit is ook gerig op die mense rondom my. Ons moet daarmee ons naaste vir die Here Jesus Christus wen. Ons kan dus sê dat die doel van goeie werke tweeledig is:
Ons bewys ons geloof met ons werke teenoor die ander mense.
…sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, (Filippense 2:15 AFR1953)
3. Goeie werke ontbreek by mense wat die Here nie ken nie.

Die Bybel praat op baie plekke van afgodsdienaars, egbrekers, gierigaards, dronkaards, lasteraars, rowers en sulke mense wat met die oordeel van God te doen gaan kry.
Die ware gelowige moet hierdie dinge raaksien, want dit sal hom in sy eie dankbaarheidslewe weer opskerp.
Ons is almal mense wat gelei word deur die Heilige Gees. Een van die dinge wat God die Heilige Gees doen, is dat Hy ons verstand so lei, dat ons onsself ontdek in ons sondes.
Die Heilige Gees is deur die Here Jesus na ons toe gestuur om onder andere al die volgende dinge te doen:
Jakobus sê: Toon my jou geloof uit jou werke (2: 18):
Maar iemand sal sê: Jy het die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. (Jakobus 2:18 AFR1953)
Kom ons lees Kategismus Sondag 32 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 99:4, 5.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 Oktober 2002.