Sing vooraf: Psalm122:1

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 3
Gebed
Amen.

Psalm 4:3

Skriflesing:     Matteus 12:4-13
Teks:               Matteus 12:7; Kategismus Sondag 38

Maar as julle geweet het wat dit beteken: Ek wil barmhartigheid hê en nie offerande nie, sou julle die onskuldiges nie veroordeel het nie; (Matteus 12:7 AFR53)

Soms gebeur dit dat ons sekere woorde uit die Bybel onthou, maar dit dan dikwels nie in sy volle waarheid toepas nie.
Ons kyk na die Sondag as:

1. Die werksdag vir die Here
2. Die Sondag as dag van kennis
3. Die Sondag as dag van barmhartigheid

1. Die werksdag vir die Here

Natuurlik is die Sondag ’n werksdag.
Die Bybel het ’n baie presiese beskrywing van watter soort omgang mens op die Sondag met die Here moet hê.
In die gedeelte wat ons saam gelees het, loop die Here Jesus en sy dissipels op ’n Sabbatdag deur ’n koringland.
Die rede word egter gou duidelik: Die Here wil iets demonstreer van geestelike honger. As mens honger is, maak jy ’n plan, al is dit op watter dag. Wat maak die gelowige as sy siel honger is?

Die Here doen toe iets om aan die mense wat betrokke is, die teenstrydige waardes en valsheid in hulle geloofslewe aan te toon.
Daar het (in die kerk!) ’n klemverskuiwing plaasgevind wat daarop neergekom het dat die wet weggeraak het en dat die mense aan hulle eie vertolking die totale waarde geheg het.
2. Die Sondag as dag van kennis

Die Here Jesus Christus praat met die Fariseërs – maar ook met ons.
Daar gebeur dikwels dinge op ’n ander manier as wat dit normaalweg gedoen word – maar die toets is: Is dit wat nou gebeur tot eer van God of nie?
Stadig maar seker word die Fariseërs se gebrek aan Bybelkennis deur die Here oopgevlek. Die Here se verwysing onderstreep twee dinge:
Die Here gaan verder:
Dit bring ons sommer dadelik by iets wat ons in ons eie tyd raak.
Die feit is so eenvoudig: Die Here maak in die voortgang van tyd op ’n baie praktiese manier voorsiening dat ons die geleentheid kry om Hom behoorlik en sonder steurnis kan aanbid en dien.
Hierdie dag is bedoel om ons liggaam en ons siel net tot beskikking van aanbidding aan God te stel.
Daar is ook ’n simboliese betekenis in die Sondag ingebou.
3. Die Sabbat as dag van barmhartigheid

Die Here seën ons ook op die dag deur ons van sy kant af te bemoedig en te versterk. Ons kan sê dat daar ’n barmhartigheidsbelewenis is tussen ons en die Here.
Die Here Jesus se woorde bevat ’n swaar verwyt teenoor die Fariseërs:
Ons moenie ’n kort armpie hê om uit te steek wanneer dit by die nood van arm mense kom nie. Ons moet ook in ons liefdesdiens God sien in die genade van sy dag.

Opgesom:
Kom ons lees saam wat ons belydenis skryf van hierdie saak:

Vraag 103: Wat gebied God in die vierde gebod?
Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word (a). Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom (b) om die Woord van God te hoor (c), die sakramente te gebruik (d), die Here openlik aan te roep (e) en die Christelike liefdegawes te gee (f). Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe (g).
(a)Tit 1:5; 2 Tim 3:14; 1 Kor 9:13, 14; 2 Tim 2:2; 3:15. (b) Ps 40:10, 11; 68:27; Hand 2:42.
(c) 1 Tim 4:13;1 Kor 14:29. (d) 1 Kor 11:33. (e) 1 Tim 2:1; 1 Kor:l4:l6. (f) 1 Kor 16:2. (g) Jes 66:23.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 102:1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 September 2006 (aand)