Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm

Gebed.

Psalm

Skrifberyming

Skriflesing: Matteus 15:1-20

Teks: Kategismus Sondag 40. Matteus 15: 19

Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.

Die dinge wat 'n mens onrein maak, en wat ons in die moeilikheid by die Here bring, kom uit ons eie harte uit. Die dinge wat ons uitdink en waaroor ons loop en broei, is baie keer die fontein wat 'n stroom van sondes na vore bring.

Die Here ken ons harte en Hy weet presies wat daar diep binne in ons aangaan. Onder die indruk daarvan ondersoek ons vanaand na die verbod op doodslag. Ons kyk daarna uit drie verskillende hoeke, naamlik:

1. Die werk van die doodslaner.
2. Die hart van die doodslaner.
3. Die bekering van die doodslaner.

1. Die werk van die doodslaner.

Daar is sekerlik nie iets wat 'n mens kan doen wat jou innerlike boosheid en ons natuurlike geneigdheid om God en ons naaste te haat, meer demonstreer as moord nie.
Wat die betrokke sonde baie grof maak, is die feit dat die mens wat hierdie oortreding begaan, sy eie koningsbeeld net soveel besoedel as wat hy die ander persoon se koningsbeeld vernietig deur hom dood te maak.
Daar is baie verskillende maniere van moordpleeg.
Daar is baie voorbeelde van mense in die Bybel wat vooraf moord uitgedink en beplan het en wat duidelik nie die Here se guns geniet het nie, soos byvoorbeeld Kaïn, Saul, Absalom en Herodus.

Omdat moord vir die Here 'n baie ernstige saak is, stel die Here 'n uidelike straf in vir hierdie sonde:Die beginsel is dat die Here lewe met lewe beskerm, daarom gee die Here op verskillende plekke in die Bybel die opdrag dat iemand wat moord pleeg, doodgemaak moet word.

2. Die hart van die doodslaner.

Het u al opgelet hoe hierdie dodelike invloed wat die duiwel op mense het, sy rol gespeel het in die veroordeling en kruisiging van die Here.
Die probleem waarmee ons sit, is dat die Here in ons harte inkyk en dat selfs die donkerste hoekies van ons gedagtegang vir die Here heeltemal deursigtig is. In sy alwetendheid weet die Here dat ek aan heiligheid kortkom.

Ons moet altyd besef dat die Here baie bewus is van ons nydigheid teenoor ander mense.
Is dit nie so dat as onsself oor hierdie dink, ons soms vir onsself vreemdelinge is nie? Ons is soms self verbaas oor al die bitterheid wat in ons opkrop, en veral ook oor die afmetings wat dit in ons gedagtes aanneem.

Dit is in sulke tye wat ons moet besef dat ons self die oorsaak is van hierdie bitterhede en wroeging wat in ons lê.
Die punt is net dat ons moet besef dat ons in konflik met die Here kom wanneer allerhande wraakgedagtes en woede en haat teen ander mense in ons binnekante vestig.

Veral in al die gebeurtenisse rondom die kruisiging was dit baie duidelik dat al hierdie innerlike onvergenoegdhede die aanleiding was dat die kerkvolk hulle perspektief op die waarheid verloor het en die Seun van God doodgemaak het.
In die Here se onveranderlike regverdigheid gaan hierdie sonde van moord en al sy familielede soos haat en bakleiery en rusies gestraf word.

3. Die bekering van die doodslaner.

Dit is uiters nodig dat ons almal diep en ernstig moet besin oor hierdie gebod wat leer dat ons nie mag doodslaan nie. As ons nie oor hierdie gebod besin nie, sal ons nooit van hierdie sonde bekeer word nie, en sal ons in talle sondes (waarvan ond dink dat ‘n klomp van hulle “onskuldig” is) bly voortlewe.

U moet altyd onthou dat dit moontlik is om ook van hierdie sonde tot bekering te kom, en ook dat iemand wat moord gepleeg het, vergewing van hierdie sonde by die Here kan kry. 'n Voorbeeld is die geskiedenis wat in Genesis 34: 7, 25 beskryf word:
Die genade is juis dat ons deur die Here Jesus en die Heilige Gees vernuut word om daagliks tot bekering te kom.
Dit is tog nie 'n onmoontlike eis nie. Dit vra net baie eerlike selfondersoek en 'n baie sterk wil tot bekering.

Dit is waar die Nagmaal waarvoor ons alweer voorberei, inpas. Met hierdie sakrament versterk die Here Jesus ons om moed te hou in ons stryd teen hierdie sonde. Ons moet in sy liefde en vriendelikheid vorentoe gaan in die lewe.

Kom ons stel dit anders:
Dit is natuurlik nie maklik om dit te kan doen nie, want die duiwel val ons in hierdie tyd met meer toegewydheid aan as ooit, want hy besef baie goed dat sy dae min is. Maar ons moet ons nie daardeur van stryk laat bring nie. Ons moet voortdurend terugdwing in die Woord van die Here in, en terugdwing in ‘n heilige lewe in, en sodoende die Here navolg.

Dink hier byvoorbeeld aan die woorde van Romeine 12: 18 - 21:

...as dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn; want daar is geskrywe: Aan My kom die wraak toe, Ek sal vergeld, spreek die Here. As jou vyand honger het, gee hom iets om te eet; as hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoof vurige kole ophoop. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.

Kom ons lees Kategismus Sondag 40 saam.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 33: 9, 10.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 20 Januarie 2002