Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  18:1, 19.

Gebed.

Psalm  103:1, 9

Skriflesing:  Matteus 16
Teks:  Kategismus Sondag  49,  Matteus 16: 24   
Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Hierdie gedeelte stel dit dat daar net twee moontlikhede is waarvolgens mens kan lewe.
Natuurlik is dit nie iets wat ons vir die eerste keer in die Nuwe Testament raakloop nie. In Psalm 1: 6 staan daar al geskryf: 
    Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.

Daar word die volgende dinge van die regverdige vertel: 
Die inhoud van ons lewe van elke dag en ons gebede moet dieselfde wees. Ons gebede moet wees dat ons die wil van die Here wil doen. As ons dit bid, gebeur daar eintlik drie dinge:

1. In die eerste plek is dit die gebed van ‘n wedergebore hart.
2. Tweedens is dit die voorskrif van die hiigste Konong.
3. Derdens kry ons in hierdie gebed die voorbeeld van die engele.

1. Die gebed van 'n wedergebore hart.

Ons kan net bid dat die wil van die Here op aarde moet geskied, as ons 'n sielsbehoefte beleef om met al ons kragte van die sonde af weg te vlug.
Hierdie dinge is tekenend van 'n bekeringslewe. Dit is daarom ook kenmerkend van 'n ware gelowige, want dis eie aan sy lewensstyl.

Ons lewens moet ook op hierdie styl gelewe word:
Die Here Jesus het ons ook geleer om so oor hierdie saak te bid. In die Onse Vader het Hy geleer dat die een bede spesifiek is dat die hemelse Vader se wil op die aarde moet geskied soos wat dit in die hemel geskied.
Ons is die mense wat in die genade van die Here Jesus Christus 'n afkeer het in die verkeerde pad." Of in Jesus se woorde: mense wat hulleself verloor en hulle kruis opneem en Hom volg.
Ons moet drie dinge nie doen nie.
Ons verhouding met die Here moet so goed wees dat ons die Here dien. Daar moet in ons aardse lewe net vir sy wil plek wees.
Die volgende trap is wanneer iemand so ver verdwaal in sy geloof dat hy saamspan met die ligsinniges.
Ons sou nie hierdie dinge kon raaksien as die Here Jesus nie vir ons gesterf het nie.
Dit is natuurlik ons motivering waarom gesê word dat net iemand met 'n wedergebore hart hierdie gebed kan bid.
Hierdie gebed is dat alle mense met onderskeiding aan God gehoorsaam moet wees.
2. Tweedens is dit ‘n voorskrif van die hoogste Koning.

In die tweede plek is hierdie gebed 'n voorskrif van die Koning van die Kerk.
Die wil van die Here verander nooit, en daarom  sal hierdie gebedsopdrag ook nooit verander nie. Dit is waarom daar in die Kategismus staan dat ons die Here sonder teëspraak moet gehoorsaam.
Ons moet by onsself baie duidelikheid hê oor die betekenis van die gebed "Laat U wil geskied." Dit beteken dat ons onderneem om die wil van die Here op letterlik elke terrein van die lewe uit te voer:
Dit sal net kan gebeur as ons elke stukkie van ons lewe beginselmatig benader, en voortdurend weeg om te doen wat vir God belangrik is.
Die hele saak het natuurlik 'n rooi lig ook.
3. Derdens kry ons in hierdie gebed die voorbeeld van die engele.

Die Here gebruik die engele as 'n voorbeeld in ons gebed, om ons te bemoedig.
Ons het hierin ook selfs die voorbeeld van die Here Jesus, want in die Ou Testament lees ons van die Engel van die Here, die Ongeskape Engel wat aan die wil van God getrou bly in sy middelaarswerk.
Die engele word natuurlik vir nog 'n rede genoem:
Teenoor die Satan staan Jesus Christus  ﷓  God se Seun, ons Here en Verlosser.
Ons kan nou bid vir iets waarvoor ons buite Christus om dikwels nie baie lus het om te doen nie: gehoorsaamheid.
    Leer my Heer, U regte weë. Wys die regte pad my aan.
    Maak my hart daartoe geneë om met lus daarop te gaan.
    Wil my deur U waarheid leer, lei my dwalende gedagtes;
    want U is my Heil, o Heer, U is ek altyd te wagte.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 121: 1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  18 Mei 2003.