Sing Vooraf: Psalm 66:4;  90:8.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm 89:1, 3
Gebed.
Psalm  2:5

Skriflesing: Romeine 1: 16, 17 en Matteus 16:13 - 23.
Teks: Kategismus Sondag 31; Matteus 16: 19

En Ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee; en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. (Matteus 16:19 AFR53)
 
Een van die hartseerste dinge wat in ‘n gemeente kan gebeur, is dat daar mense is wat kwaad word en aanstoot neem omdat hulle vermaan en aangemoedig word om saam met die gemeente te kom aanbid. Al gebeur dit, moet ons aanhou vermaan, want geen mens kan aan ‘n kerk wil behoort, maar die Here nie van harte aanbid nie, of volgens sy eie reëls wil aanbid nie.
 
Daarom moet daar in die kerk onderskei word tussen die volgende mense:
Dit is die betekenis daarvan dat die Here vir sy kerk sê dat Hy aan hulle die sleutels van die hemel gee, en dat hulle op die aarde moet oopsluit en toesluit.
 
Kom ons gee aandag aan twee fasette van die tug:

1. Die tug en die prediking
2. Praktiese toepassing van die tug
 
1. Die tug en die prediking
 
Die kerk het 'n verantwoodelikheid van die Here ontvang om die evangelie van die Here Jesus te verkondig. Dit is nie 'n oordeelsverantwoordelikheid nie!
Wanneer hierdie beginsels waar en opreg in die kerk geleer word, word  die sleutelmag al klaar beoefen. Dink daaraan:
Die Here ban almal wat teen Hom rebelleer uit sy koninkryk uit;  die duiwel en sy uitwerping is hiervan 'n voorbeeld.
 
Die Here verkondig sy genade nie net in elke preek nie. Hy doen dit ook nog sigbaar deur die bediening van die sakramente. Daar hoor en sien en proe jy van die genade van die Here oor jou.
Vir die Here is die toepassing van die tug 'n regshandeling.
Dit beteken nie dat die Here nie genade het nie.
Die ouderlinge moet sorg dat die predikant hierdie dinge verkondig, want in God se kerk lewe altwee stelle mense wat die dinge moet hoor: die regverdiges en die onregverdiges. Dink aan die Here Jesus se woorde aan sy mense, toe Hy gesê het: "Almal is nie Israel wat uit Israel is nie"!
 
2. Praktiese toepassing van die tug
 
God wil self sy gemeente suiwer hou. As al die vermaninge wat in liefde gebeur, geen vrugte dra nie, staan die onregverdige voor God se regterstoel.
 
Hierdie tughandeling kom die duidelikste na vore rondom die bediening van die Nagmaal. Daar is van tyd tot tyd mense in die kerk wat soos ongelowiges lewe.
Die Here eis dat sulke mense in liefde vermaan moet word om hulle lewens reg te maak.
Waaroor gaan dit nou alles? Dit gaan daaroor dat ons in die kerk is om die Here te aanbid, en om Hom te verheerlik.
Die tug gaan dus in die heel eerste plek oor die eer van God. Dit is tog logies dat die eer van God ook die eer van sy kerk insluit.
Nou moet u tog net nie die indruk kry dat die tug 'n besem is wat die kerkraad kan gebruik om almal van wie hulle nie hou nie, uit die kerk uit te vee nie.
Jesus Christus is die enigste Hoof van die kerk, en al die mense in die kerk behoort aan Hom: Daarom oefen Hy tug uit oor mense wat nie wil luister nie.
Omdat God 'n God van liefde is, werk die tug ook altyd eers met liefde.
Ons het hierdie beginsel in die Bybel in o.a. Johannes 3: 18:

Hy wat in Hom glo, word nie veroordeel nie; maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die Naam van die eniggebore Seun van God nie.  En dit is die oordeel: dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig; want hulle werke was boos. (Johannes 3:18, 19 AFR53)
 
Jesus waarborg twee dinge:
Die kerk verkondig dus aan almal verlossing en genade deur die Here Jesus Christus. Die wat dit nie aanvaar nie is vanselfsprekend mense met wie ons nie gemeenskap beoefen nie. Hulle moet uit die kerk uitgeban word.
 
Kom ons ondersoek onsself, en kyk of ons die vrede van die ewige lewe in ons hart ervaar, en die wil het om die Here van harte te dien. Dan is ons tuis in die gemeente en in die huisgesin van die Here.
 
Kom ons lees Kategismus Sondag 31 saam.

Vraag 83: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel?
Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit.
 
Vraag 84: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop- en toegesluit?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie (a). Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel.

(a)Joh 20:21-23; Matt 16:19.
 
Vraag 85: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en oopgesluit?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog 'n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys (a).

(a)Matt 18:15-17; 1 Kor 5:4, 5, 11; 2 Kor 2:6-8.

Amen.
 
Slotgebed.
Slotpsalm 118:9
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
   
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 30 Januarie 2005 (aand)