Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  144:1.

Gebed.

Psalm  103:9.

Skriflesing:  Matteus 19: 17 - 22.
Teks:  Kategismus Sondag 2. Matteus 19: 17 - 22.

'n Jongman gee aan die Here verslag oor sy insigte in die wet. Soos die gesprek aangaan kom die oppervlakkigheid van sy geloof al hoe meer na vore.
Jesus het die jongman toe goed laat verstaan dat hy homself bedrieg met sy siening van die wet.
Toe sien die jongman meteens hoe skuldig hy teen die wet staan. Hy het hartseer weggegaan.

Ons kyk in hierdie preek na die wet as 'n spieël van die sonde:
1. God het die spieël gegee.
2. Jesus Christus hou die spieël voor ons.
3. Ons moet onsself in hierdie spieël sien.

1. God het die spieël gegee.

Die apostel Jakobus het eenkeer die volgende woorde geskryf aan die Jode in verstrooiing:
...as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien; want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het (Jakobus 1: 23, 24).

Iets hiervan is ook waar t.o.v. die wet  van die Here.  Die Here het die wet vir verskillende redes gegee.
Die bedoeling van die Here was nie dat Hy hierdie spieël van die sonde vir ons gegee het sodat ons daarmee vernietig moet word nie. Hy het die wet gegee sodat ons daarin kan sien wat die heilige en volmaakte wil van God is. As ons kyk na Deuteronomium het die Here inderdaad drie stelle wette gegee:
Dit is opvallend dat die Tien gebooie geestelik van aard is. Waarom?
2. Jesus Christus hou die spieël voor ons.

Die Here Jesus het die spieël voor hierdie ryk jong man gehou, sodat hy homself moet sien soos wat hy werklik is  -  m.a.w. soos wat die Here hom sien.
Jesus het gesterf om die wet te vervul.
Die Here het tot beskaming van die wetsgeleerdes die wet met die presiese woorde van die Ou Testament vir die wetsgeleerdes voorgehou. Deuteronomium 6: 5:
Daarom moet jy die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag.
En Levitikus 19: 18:
...maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Ek is die HERE.

Met hierdie twee aanhalings uit die Ou Testament vat die Here in die Nuwe Testament die hele wet saam.

U weet, baie van ons hoor die wet, soos wat mense oor landswette praat.
Die eerste vier gebooie is dus in rang eerste, want God kom eerste. Ons moet egter net onthou dat die gewig van die tweede stel dieselfde is as die van die eerstes.
Die Here het gesê:
Die tweede wat hiermee gelykstaan, is dat jy jou naaste moet liefhê soos jouself.

Dit is waarom Jesus vir die jong man gesê het dat hy homself in die wet moet spieël en as hy reg is, sal hy al sy besittings vir die armes gaan gee.
Onthou net dat 'n mens nie in die donker in 'n spieël iets kan sien nie. Jy het lig nodig.
As ons nie die wet in die lig van die kruis kan lees en onsself daarin kan spieël nie, sit ons presies waar die ryk jong man was: in die donker ellendes van ons sondes.

3. Ons moet onsself in hierdie spieël sien.

Ons moet onsself sien soos wat die Here ons sien.
Ons moet sekerlik hier die woorde van 1 Johannes 1: 8 onthou:
As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
In Romeine 3: 10 skryf Paulus dat daar niemand regverdig is nie, selfs nie een nie (Vgl. ook Efesiërs 2: 3).

Dit is maar 'n taamlike veragtelike beeld van onsself wat die eerlike wetsleser in die wet van die Here sien.
Daarom het ons regtig iets ernstigs nodig om die kwaad mee te beheer.
Sondebelydenis alleen is natuurlik nie genoeg nie.
Opsommend kan ons sê dat die wet ons nederig hou - ten goede.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming  26:11.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  20 Julie 2003.