Sing vooraf:   Psalm 19:3.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 84:1, 6.

Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir  vergewing van ons sondes met Psalm 16:1.
Wet
Psalm 16:1.

Gebed.
Amen.

Psalm 45:9.

Skrilfesing:  Matteus 19.
Teks:  Kategismus Sondag 41. Matteus 19: 6b

Wat God dan saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

Die Here het in sy skepping baie dinge saamgevoeg, wat maak dat die een nie sonder die ander kan voortbestaan nie.
Dis alles dinge wat God ingestel het dat dit vir altyd so sal wees. Dit is verhoudinge wat die grootheid van God in sy werke verkondig.

As ons gaan kyk na die verhoudinge wat die Here tussen mense ingestel het, kry ons daar die verhouding waarvan die Here Jesus in hierdie gesprek van Hom met die Fariseërs praat: Die verhouding tussen man en vrou - die huweliksverhouding.
Kom ons kyk wat die doel van die huwelik is:
  1. Die huwelik moet lewe bewaar, want deur die huwelik word die voortgang van die mensgeslag onderhou.
  2. Dit bring ons by die tweede aspek van die huwelik  ‑  die geestelike aspek daarvan. Die huwelik se eerste en hoogste doel is dat God twee mense saamvoeg om Hom te verheerlik.
  3. Die derde aspek van die huwelik is dat dit ‘n verhouding is van hoop en vertroue.
  4. Die vierde aspek van die huwelik is dat dit as basis van God se kerk getroetel moet word.
     1.  Die huwelik moet lewe bewaar, want deur die huwelik word die voortgang van die mensgeslag onderhou.

Eerste kyk ons na die aardse beginsel van die huwelik: Die Here het voorsien dat mense op 'n heel ander beginsel voortplant as diere.
Ons lees van die eensaamheid wat Adam deurgemaak het. Dit was so erg dat hy onder die diere vir hom ’n lewensmaat gesoek het  -  maar niks gekry het nie.
Uit die skeppingsgeskiedenis is dit duidelik dat die huwelik nie iets is wat deur 'n menslike brein uitgedink of uitgevind is nie.
     2.  Dit bring ons by die tweede aspek van die huwelik  ‑ die geestelike aspek daarvan. Die huwelik se eerste en hoogste doel is dat God twee             mense  saamvoeg om Hom te verheerlik.
In die Ou Testament sê die Here al dat hierdie twee mense wat Hy in ’n huwelik verbind, een vlees sal wees.
In ons huwelikslewe moet ons altyd in gedagte hou dat die Here leer dat ons liggaam sy tempel is. Dit beteken dat daar 'n dubbele gemeenskapsverhouding in die huwelik is.
As ons dit in gedagte het, dan gaan kyk ons na watter dinge alles in ons huwelike moet voorkom.
3.    Die derde aspek van die huwelik is dat dit ‘n verhouding is van hoop en vertroue.

Soos wat man en vrou mekaar vertrou en op mekaar se steun hoop in donkerder tye, so moet ons hoop gerig wees op die getrouheid en krag van die Here om ons te dra in die donkerste oomblik wat daar is: die oomblik van ons dood.
Opgesom beteken dit alles dat die Here 'n man en vrou saambind in 'n huwelik
Hierdie fisiese gemeenskap tussen man en vrou moet dus 'n middel wees wat die geestelike gemeenskap moet ondersteun:
As ons al hierdie dinge weet, besef u meteens waarom die Here die ernstige eis aan ons stel dat ons nie mag skei nie. Hy het huweliksmaats saamgevoeg om sy raad tot sy eer uit te voer, en wat Hy saamgevoeg het, mag geen mens skei nie.

As ons teen hierdie agtergrond kyk na redes waarom ons mense soms huwelike opbreek, word ons diep, diep bang.
Die probleem is dat waar sonde in die huwelik posvat, die eenheid tussen man en vrou verbreek word en daarmee saam is die beeld van die eenheid tussen God en sy kerk  verlore.

      4.      Die vierde aspek van die huwelik is dat dit as basis van God se kerk getroetel moet word.

Daarom moet ons ons huwelike oppas en troetel as 'n groot kleinnood.
Die een groot saak wat hieruit duidelik is, is dat die Here hiermee aantoon dat Hy 'n bepaalde werksmetode het:
Ons moet in ons getroude lewens daarmee erns maak dat ons saam ons kragte ingooi om die eer van God te verheerlik. Waar ons kortkom, daar moet ons met 'n bekeringslewe biddend die saak met God en in ons huwelik regstel, sodat ons huwelik kan wees wat die Here vra dat dit moet wees.

Kom ons lees Kategismus Sondag 41 saam.

Vraag 108:  Wat leer die sewende gebod ons?
Antwoord:  Alle onkuisheid is deur God vervloek (a), en daarom moet ons dit hartgrondig haat (b).  Daarenteen moet ons kuis en ingetoë lewe (c) sowel binne as buite die huwelik (d).
(a)Lev 18:28.  (b) Jud 1:23.  (c) 1 Tess 4:3-5.  (d) Heb 13:4;  1 Kor 7:7.

Vraag 109:  Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreuk en sulke skandes nie?
Antwoord:  Omdat beide, ons liggaam en siel, 'n tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons altwee rein en heilig bewaar.  Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebare, woorde (a), gedagtes, luste (b) en alles wat 'n mens daartoe kan verlei (c).
(a)Ef 5:3, 4;  1 Kor 6:18, 19.  (b) Matt 5:27, 28.  (c) Ef 5:18;  1 Kor 15:33.

Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming  7-2:2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 8 Oktober 2006 (oggend)