Sing vooraf: Psalm 2:5

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 42:1, 5

Gebed
Amen.

Psalm 66:4
Skriflesing:     Matteus 25
Teks:               Matteus 25:10; Kategismus Sondag 31

En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof, en die deur is gesluit. (Matteus 25:10 AFR53)

Die deur van die bruilofsaal van die hemel word gesluit. Onherroeplik.
Vir wie is die deur gesluit? Die antwoord is: vir die wat onverantwoordelik is en wat in hulle kwaad volhard.
Daar was vyf dwase maagde wat ook nie op datum was nie. Toe hulle vorentoe gaan regmaak het, het die Here hulle buitekant sy koninkryk toegesluit. Vir ewig.

Die Here het vir sy kerk die opdrag gegee om in die Naam van Jesus Christus op die aarde sekere mense uit die kerk uit te sluit. Lees die gedeelte wat verhaal word in Matteus 16:13 vv. Jesus vra vir die dissipels wie hulle sê dat Hy is. ’n Paar antwoorde word gegee en dan sê Petrus:

U is die Christus, die Seun van die lewende God.
Dit gaan dus daaroor dat die mense wat aan die kerk behoort, Christus werklik as die Seun van die lewende God moet bely.
Kyk na die baie belangrike punt van hierdie gelykenis wat Jesus Christus maak. Daar is tien maagde wat vir die Bruidegom wag.
Ons dink ook hier aan ’n ander gelykenis wat Jesus vertel het, naamlik die een van die onkruid op die land.
Die profeet Jeremia het dit baie goed gestel (Jeremia 8:9):

Die slim mense kom in die skande, is verslae en verstrik. Kyk, hulle het die woord van die Here verwerp, en watter wysheid sou hulle hê? (Jeremia 8:9 AFR53)

Die Bybel bedoel hier sekere kerklidmate.
Wanneer word daar toegesluit vir die ongelowige?
Dit gebeur dus nie onmiddellik nie. ’n Mens sondig nie vandag en môre word jy uit die kerk geban nie.
Al wat die Here Jesus Christus hier sê, is dat ’n mens tydsaam met ’n sondaar moet werk.
Maar ons lees ook in Johannes 20:21-23 dat Jesus die opdrag aan die dissipels gee om te oordeel oor die mense se sondes – of dit teen hulle gehou moet word of nie.
Hoe word die koninkryk van God gesluit vir dié wat volhard in hulle sondes?
Die gelykenis toon baie mooi aan dat die sondaar homself as ’t ware uitsluit.
Die klem lê dus baie swaar op die lidmaat se verantwoordelikheid en waaksaamheid.
Die lidmaat wat in sy sondes volhard, word dus uitgesluit om die eer van God te handhaaf in die kerk.
Ons lees in Galasiërs 6:1 hoe dit gebeur:

Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. (Galasiërs 6:1 AFR53)

Ons moet dus:
Al hierdie Skrifgedeeltes leer die geweldige verantwoordelikheid wat elkeen van ons teenoor Christus het.
Die Here Jesus Christus het gesterf tot vergifnis van sondes.
Die dood van die Here Jesus Christus stel ons dus in die volle lig van God se genade.
Geliefdes, werk en glo. Want die Here Jesus Christus plaas ons in die tyd –
Die inhoud van hierdie preek kry ons saamgevat in ons belydenis Kategismus Sondag 31.

Vraag 83: Wat is die sleutels van die koninkryk van die hemel?
Antwoord: Die verkondiging van die heilige evangelie en die Christelike tug. Met albei hierdie handelinge word die koninkryk van die hemel vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit.

Vraag 84: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige evangelie oop en toegesluit?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en openlik betuig dat al hulle sondes hulle waarlik deur God ter wille van die verdienste van Christus vergewe is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met ’n ware geloof aanneem. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige verdoemenis op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie (a). Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal God sowel in hierdie as in die toekomstige lewe oordeel.
(a)Joh 20:21, 23; Matt 16:19.

Vraag 85: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe en oopgesluit?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam Christen dra en tog ’n onchristelike leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere broederlik vermaan. As hulle egter nie van hulle dwalinge of skandelike lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor aangewys is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se vermaninge steur nie, word hulle nie langer tot die heilige sakramente toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as lede van Christus en sy gemeente aangeneem wanneer hulle werklike verbetering beloof en bewys (a).
(a)Matt 18:1517; 1 Kor 5:4, 5, 11; 2 Kor 2:68.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 118:9

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 Augustus 2006 (aand)