Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 146:5 en 6
Geloofsbelydenis  Apostolicum

Na die wet bid ons vir vergewing van ons sondes en vir die bewaring van die Here met Psalm 133:1 en 2.
Wet:  Eks 20 en Rom 13:8-10
Psalm 133:1 en 2

Gebed.
Amen.

Psalm 23:1
Skriflesing:      Matteus 25:31-46
Teks:                Matteus 25:34-36

(34) Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê:  'Kom,  julle wat deur my Vader geseën is!  Die koninkryk is van die begin van die skepping van die wêreld vir julle voorberei.  Neem dit as erfenis in besit,  (35) want Ek was honger,  en julle het My iets gegee om te eet;  Ek was dors,  en julle het My iets gegee om te drink;  Ek was 'n vreemdeling,  en julle het My gehuisves;  (36) Ek was sonder klere,  en julle het My klere gegee;   siek,  en julle het My verpleeg;  in die tronk,  en julle het My besoek.' (1983 AV)

Geliefde broeder en suster;

Elkeen van ons ken die beeld van ‘n “herder”.

Ek is seker ons jong kinders ken ook al hierdie beeld van ‘n skaapwagter of  herder vanuit die Bybel.

Koning Dawid was mos ‘n skaapwagter voordat God hom geroep het en hy het Psalm 23 gedig wat julle goed ken en ons herinner dat God ons Herder is.

Die beeld van ‘n “Herder” roep in jou gedagtes die beeld van versorging op.

Jy hoor in die beeld die woorde van Jesus Christus wat verklaar: Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.  (Joh 10:11vv)

Hy gee om vir sy skape, ken sy skape by die naam en sorg vir sy skape.

Maar in hierdie gedeelde gebruik Jesus hierdie selfde beeld van ‘n “Skaapwagter” as beeld vir God se oordeel.

God het Jesus, die Herder van sy skape aangestel as sy Regter oor alle mense.

Wanneer Hy kom gaan dit wees soos wat ‘n skaapwagter met sy skape doen.

‘n Skaapwagter het in die tyd van Jesus nie net skape opgepas nie, maar het die kleinvee opgepas.

Julle onthou mos vir Moses wat die kleinvee van sy skoonpa “Jetro” opgepas het.

Kleinvee is meer as net skape... 

Skaapwagters was mense in die veld wat skape en bokke en selfs nog ander kleinvee opgepas het.

In die winter het hierdie veewagters die skape van die bokke geskei, sodat die bokke in ‘n grot, beskut teen die koue kon oornag en die skape met hulle dik wol in ‘n kraal die nag kon deurbring.

Jesus gebruik dit as die beeld van skeiding... die skape van die bokke skei...  as beeld van sy ewige oordeel.

Die skape word aan sy regterhand geplaas en die bokke aan sy linkerhand.

Hierdie beeld van skeiding verkondig aan ons dat Jesus weer gaan kom as die Regter van hemel en aarde.

En as Hy as Regter verskyn kom Hy in sy volle heerlikheid as Koning.

JOU BEDIENING VAN NOOD IS VIR JOU KONING BESLISSEND

Geliefde;

Dieselfde Jesus wat as Herder “omgee liefde” vir ons het,  sal ook kom as die Regter in die diens van God.

Let op!   Jesus noem Homself hier die “Seun van die mens” wat op sy koninklike troon gaan sit.

“Seun van die mens” sê:  Hy het vir ons sy heerlikheid afgelê en het vir ons mens geword en onder ons kom woon het.

Hy is die Herder wat vir ons Lam geword het en Homself as offer vir ons sondes gegee het.

Hy het ons met sy bloed gekoop om die skape van sy weide te wees.

Maar Jesus is ook deur God verheerlik en gaan weer kom as Regter.

En hier word vir ons gesê in watter heerlikheid Hy as Regter sal kom.

Hy sal in majesteit kom saam met sy engele wat sy heerlike verskyning sal aankondig en voor alle mense sal verklaar dat Hy God se aangestelde Regter is.

En hy sal met heerlikheid gaan sit op sy Koninklike troon.

U onthou nog vir Paulus toe hy voor koning Agrippa en Bernice moes verskyn?

Toe het Agrippa met groot vertoon en met al die belangrikste personeel die raadsaal binne gekom.

Dit is maar ‘n klein beeld van wat sal gebeur as Jesus Christus in sy heerlikheid in volle reg en geregtigheid kom.

Jesus gaan in sy volle heerlikheid kom vir almal om te sien.

Sy engele sal as sy diensknegte alle nasies voor sy troon bymekaar maak.

Niemand sal gemis word in hierdie oordeel nie en die oordeel gaan ook nie in die algemeen oor groepe mense wees nie, maar oor elkeen...,  oor elke individu uit elke volk en taal en nasie.

En Hy gaan hulle dadelik van mekaar skei...  die skape van die bokke.

Jesus het ook nog ander beelde gebruik vir hierdie skeiding:  Die kaf van die koring  Matt 3:12 en die goeie visse van die onbruikbare visse Matt13:47.

Daarmee wou Jesus hierdie skeiding tussen mense in sy oordeel vir duidelik maak.

Maar hier word die beeld van skape en bokke gebruik wat die vervulling van ‘n Skrifgedeelte in die Ou Testament vir ons aandui.

Eseg 34:17 
"En wat julle betref, my kleinvee,” sê die Here my God, “Ek gaan regverdig oordeel tussen skaap en skaap en tussen skape en bokke.

Dan sal Jesus as Koning en Regter vir die skape aan sy regterkant sê:  Julle wat deur die Vader geseën is.

En wie van ons wil nie dit graag hoor nie:   Geseënd is jy....

En dan nog al met die seën van ons Hemelse Vader en hoor hoe ryk is daardie seën wat Hy aan die aan sy regterkant wil skenk: Die Koninkryk van God.

Daarmee word alles verwoord wat God van die begin van die skepping af reeds beplan het en gereed gemaak het vir die wat Hy deur Jesus Christus wou verlos.

‘n Heerlikheid sò groot dat dit nog nooit in ons gedagtes opgekom het nie.

Hoe graag sal ons dit nie wil hoor nie:  Geseënd is jy....,  jy dra jou hemelse Vader se seën saam met jou...,  hartlik welkom,   baie welkom in die Koninkryk van God.

Jy wat deur die wet eintlik ‘n vervloekte moes gewees het,  dra deur Jesus Christus nou die seën van die Vader met jou saam.

Kom binne en neem sy ewige seën... sy Koninkryk vir jou as erfenis in besit..... nimmer eindigende saligheid.

Maar dan volg daar iets baie belangrik wat Jesus jou wil laat hoor en as jy dit goed lees dan hoor jy dat dit gaan oor ons barmhartigheid....  of ons kan ook sê ons warmhartigheid.

En dit gaan nie oor geld nie...,  daardie rand of twee wat jy vir die boemelaar gee wat aan jou deur klop of die man met die bordjie by die robot nie.

Nee,  dit handel oor alle soorte nood van mense.

Luister maar:  Ek was siek.....  die nood wat siek-wees in iemand se lewe bring;  Ek was honger... Ek was dors....  die nood aan versorging in daaglikse behoeftes;  Ek was ‘n vreemdeling...,  die nood van eensaamheid en afsondering;  Ek was in die gevangenis...,  die nood wat sonde in jou lewe bring;  Ek was sonder klere...,  die nood aan die basiese behoeftes van ons as mense.

Jesus stel hier alles soorte nood voor ons oë.

En daarmee verklaar Jesus dat die bediening van die nood van mense in hierdie wêreld vir Hom geweldig belangrik is.

Ons hoor dit in die woorde verpleeg,  versorg,  gevoed, gehuisves en besoek.

Die nood van mense moet bedien word.

Vir die Here is ons omgee vir mekaar as mense sò geweldig belangrik...  soveel sò... dat Hy dit die getuienis maak van jou geloof...,  van jou band met Hom.

As jy ‘n band met Jesus Christus het,  dan moet in jou hart presies dieselfde gesindheid leef wat in ons Herder se hart geleef het.

En jy ken die gesindheid van ons Herder toe Hy hier op aarde was:  Hy het siekes gesond gemaak,  lammes laat loop,  blindes laat sien....

Hy het omgegee vir die mens in nood...  alle soorte nood...  Hy het alle mense in nood innig lief gehad en hulle nood met dade van liefde bedien.

Trouens,  Jesus het in hierdie wêreld gekom vir ons grootste nood:  Sonde.....

Want wat maak dat daar soveel nood in die wêreld is?   Sonde het dit in die wêreld gebring!

Jesus kom in sy omgee liefde uit sy hemelse heerlikheid in hierdie wêreld om vir sondaars te sterf.

En Hy neem daarmee die wortel van ons kwaad weg,  Hy sterf vir die sonde.

En daarmee sê Jesus vir jou dat Hy jou grootste nood van jou weggeneem het:   Jou skuld is vergewe en jy is met God versoen.

Deur Sy lyde en sterwe het God jou aangeneem as sy kind en is Hy die Herder van jou lewe.

En daarom moet hierdie gesindheid ook in jou lewe....:  Dieselfde barmhartigheid wat Jesus Christus oor ons gehad het en dieselfde liefde wat Hy aan ons bewys het moet sigbaar word in ons omgee vir die wat in nood verkeer.

En nou moet u dit maar goed hoor:  Vir Jesus is ons bediening van hulle in nood beslissend.

Vir Hom is dit die getuienis dat ons werklik in ‘n band met Hom geleef het.

Die fynste detail van ons barmhartigheid teenoor ander is vir Hom belangrik.

Die kleinste daad van liefde aan die kleinste, die onbelangrikste van sy mense hier op aarde sien Hy raak.

Al was dit ook net ‘n glas water vir die een wat dors het of ‘n broodjie vir die een wat honger het.

Al was dit dat u iemand in die gemeente wat eenkant staan maar net vriendelik gegroet het;  of ‘n huisgesin wat nie die aandag van baie in die gemeente kry nie,  genooi het vir ‘n koppie tee en koffie.

Al was dit daardie hospitaal besoek van jou aan iemand wat jy glad nie eens goed ken nie,  of die kort rukkie wat jy aandagtig na iemand met probleme gestaan en luister het.

Elke daad van jou warmhartigheid, die heel nietigste daarvan neem die Here as die getuienis van jou geloof in Hom.

Dit red jou nie...., nee,  jou band met Jesus Christus red jou, maar jou dade van liefde teenoor hulle in nood getuig van jou vertroue in Jesus Christus se verlossingswerk.

Geloof wat deur dade van liefde werk is die alles in alles bewys van ons geloof in Jesus Christus.

Jakobus vra jou die vraag:  Goed, wys dan vir my jou geloof wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof  uit my dade wys.  Jak 2:18b

Ons omgee liefde is vir Christus so belangrik dat Hy dit die getuienis maak voor sy regterstoel dat jy werklik God se kind is.

Mag ons maar so nederig wees soos die gelowige wat vra:  Wanneer...  Wanneer het ons dit gedoen?

Hierdie vraag dui eintlik op die begrip van hoe nietig ons dade van dankbaarheid eintlik maar is.

Vir ons moet ons dade van barmhartigheid eintlik maar ‘n nietigheid wees.

Ons moet kan sê:   Ek kan dit nie goed onthou nie....

Wat ons gedoen het is sò klein teenoor die geweldige en onbegryplike groot barmhartigheid wat ons van God deur Jesus Christus ontvang dat dit eintlik as niks gereken kan word.

Ons grootste daad omgee is eintlik maar nietig, sò nietig dat ons kan vra:  Wanneer het ons dit aan U gedoen?

En dan antwoord Jesus ons:  ‘Dit verseker Ek julle: Vir sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers van My gedoen het, het julle dit aan My gedoen.’

Elke daad barmhartigheid en “omgee” tel as dit uit die geloof gedoen is...,  as dit vir die Here gedoen is...,  as dit gedoen is omdat jy die Here liefhet en dien.

Hy ag elke daad wat jy in die diens van Hom gedoen het as melding waardig.

Solank jy dit aan een van die geringstes van My broers gedoen het, het jy dit aan My gedoen.

Tien keer kom die woorde “Ek” en “My” in die gedeelte voor..., om vir ons aan te dui dat wie sy liefde vir Christus in dade sigbaar maak,  Christus as sy Here eer.

Ons word daardeur gevra om al meer soos Christus te word deur nie langer vir ons self te leef nie maar deur Christus vir ander.

Die geheim van Christen wees lê daarin om die nood van mense raak te sien en te bedien.

Maar onthou die geweldige waarskuwing van ons Koning wat kom om te oordeel.

As jy nie ‘n band het met die Herder,  Jesus Christus nie....  en jy is koud en hard en jy leef net vir jouself...,  ‘n selfsugtige lewe wat nie baie vir ander omgee nie..., dan staan jy aan die linkerhand van God se troon.

Selfsugtige mense staan onder die oordeel van God...

En dit is verskriklik om onder die oordeel van God te staan.

Jy is dadelik geskei van hulle wat weet: Ons is God se skape, ons is sy kudde en ons gaan sy liefde ontvang in sy oordeel.

Die verskrikking is jy weet dadelik jy is aan Sy linkerkant, aan Sy oordeel kant,  aan die bokke kant van sy troon.

Nog verskrikliker is dat hulle wat die liefde van Christus nie geken en bedien het nie, sal hoor:  Gaan weg van My af....

Vir altyd sal jy nie meer kontak met Christus kan hê nie.... jy sal verwyder word van Hom wat genade is,  wat liefde is, wat vrede is,   weg van alles wat jy in Jesus Christus kan vind...,  weg van elke moontlikheid tot bekering en berou en vergiffenis.

Die ergste is,  jy word nie weggestuur met ‘n seën nie,   maar met ‘n vloek.... vervloek is jy deur God.

En asof dit nie genoeg is nie,  gaan jy in die geselskap van jou grootste vyand wees... saam met die bose geeste en die duiwel.

Vir ewig sal hulle wat jou met lis in die wêreld weg van God af gehou het,  jou lewe regeer en terroriseer.

Dit gaan hel wees.... ‘n koue en harde lewe waar alles skeurend,  pynigend, seer en swaar sal wees omdat selfsug daar sy uiterste en duiwelse vorm sal aaneem.

Die Skrif vergelyk dit met die selfde lyde as wat vuur in mens se lewe bring.

En die rede:  Die hardheid en koudheid van mense se harte,  sonder die liefde van Christus.

Mense wat net vir hulle self omgegee het en net vir hulle self geleef het.

By hulle het daar geen omgee liefde bestaan nie, behalwe as dit hulle self pas nie.

Vir hulle staan daar geskryf:   En hierdie mense sal die ewige straf van God ontvang.

Hulle gaan nie maar net ‘n kort tydjie gestraf word en as hulle die straf gedra het is alles weer goed nie...

Nee,  hulle gaan vir altyd onder die straf van God wees.

Vir die wat die wil van God gedoen het....

Diè wat geregverdig is in die bloed van Christus en daarom regverdig lewe... en die wil van Christus doen deur die wet van liefde in sy hart te neem...,

Van hulle staan geskrywe:  Hulle sal die ewige lewe ontvang.

Mag die oordeel van God dan vir ons vanoggend weer ‘n geweldige heenwysing wees van hoe belangrik “omgee” liefde vir ons Here Jesus Christus is....  vir Hom is dit deurslaggewend.

Kom ons bedien dit aan mekaar,  want die Herder en Regter van ons lewe is vir ons lief en sy wil vir ons lewe is:  Die wet van liefde.

Amen.

Slotgebed.
Diens van Barmhartigheid
Slotpsalm 18:12 en 13

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Ds. D.  Bakker
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 12 Augustus 2006 (oggend).