Vooraf: Psalm 116:1, 4.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Skrifberyming 1-1:3 (SB  24:1)
 
Geloofsbelydenis

Wet
 
Psalm  34:8
 
Gebed.
 
Skrifberyming  4-2:1, 3 (SB 2:1, 3)
 
Skriflesing: Matteus 27

Teks:  Kategismus Sondag 15.  Matteus 27: 31

En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die mantel uit en trek Hom sy klere aan en lei Hom weg om gekruisig te word.
 
Lukas 24: 26

Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy  heerlikheid ingaan nie?
 
Jesus se kruisiging is die middelpunt van God se raad. Dit was terselfdertyd die openbaring van die hoogste punt van Jesus se liefde, die einde van ellende vir God se volk en die begin van die ewige verlossing.
 
Ons gee aandag aan die volgende aspekte rondom die kruisiging:
 
1. Tot met die kruis
2. Bo die kruis van Jesus Christus
3. Aan die kruis van Christus
 
1. Tot met die kruis

 

Tot met die kruis het Jesus deur 'n lewe gegaan wat nie een van ons wil hê nie. Dit was 'n pad van hartseer en lyding. Nie net liggaamlike lyding of net sielslyding nie: dit was lyding van Jesus se liggaam en siel.
 
Kom ons kyk eerste na die dinge wat soort van "buite" af op Jesus afgekom het.
Bo-op dit alles was daar ook nog sy innerlike stryd en pyn. Sy familie wat Hom op 'n stadium verwerp het. Hoeveel keer was Hy nie hartseer oor die ongeloof van sy volk nie? Dink aan die keer toe Hy bewoë geword het en gesê het:

Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig dié wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou Ek jou kinders bymekaarmaak net soos ’n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaarmaak, en julle wou nie! (Matteus 23:37 AFR53)
 
Besef u hoe lank voor die kruisiging het die angs wat Hy sou deurmaak oor die toorn van God Hom al gekwel?
Uiteindelik het die dissipels Hom verlaat en was Jesus die Verlosser in die hande van mense oorgelewer: heidene en gelowiges wat totaal die geloofspoor verloor het. Laaste van hulle almal het 'n heiden op die regbank Jesus oorgegee om gekruisig te word.
 
2. Bo die kruis
 
Bo-kant die kruis was daar 'n brief vasgeslaan. Daarop het die oortreding geskryf gestaan: Dit is Jesus die Koning van die Jode. Paulus skryf in die Galasiërbrief dat dit 'n brief was wat simbool was van elkeen van ons se sondes teen God.
In hierdie kruisgebeurtenis was daar soveel dinge wat gelyktydig gebeur het.
So het die Here uit die hemel uit neergedaal en as mens kom sterf, sodat die pad terug na die hemel toe weer vir ons oopgemaak is.
3. Aan die kruis van Christus
 
Aan die kruis het Jesus Christus gely. Die Here Jesus se liggaamlike lyding was in Psalm 22:15 ‑ 17 al duidelik voorspel.
 
En die het so gebeur:

(22:15) Ek is uitgestort soos water; al my beendere raak los; my hart het soos was geword; dit het gesmelt binne-in my ingewande.  (22:16) My krag is verdroog soos ‘n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte; en U lê my neer in die stof van die dood.  (22:17) Want honde het my omsingel; ‘n bende kwaaddoeners het my omring; hulle het my hande en my voete deurgrawe.  (22:18) Al my beendere kan ek tel; húlle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer!  (22:19) Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. (Psalms 22:14-18 AFR53)
 
Die pyn van iemand wat aan die kruishout hang, kan onmiskenbaar gehoor word in hierdie woorde. Afgesien van wat hier beskryf word, dink net aan die volgende liggaamlike lyding wat Hy deurgemaak het:
Wie van ons sal soveel ononderbroke pyn verduur sonder om ons geloof te verloor?
 
Dan was daar nog sy sielelyding wat Hy moes verduur.
Ons maak ook smarte en beproewinge deur, maar dit kom vir 'n heeltemal ander doel oor ons: Ons verlos nie ander mense daarmee van die toorn van God nie.
 
Die Bybel het verskillende beskrywings vir hierdie verlossingswerk.
Ons kan dit so saamvat: Die doel van Jesus se lyding was dat Hy daarmee vir ons wat skuldig en ongehoorsaam is, die genade van God verwerf het. Hy het daarmee die ewige lewe verwerf vir ons wat die dood van die hel verdien vanweë ons sondes.
 
Ons hoef ons nie te skaam vir die lyde van die Here Jesus nie.
Kom ons lees HK Sondag 15 saam.

Vraag 37:  Wat verstaan jy onder die woordjie:  gely?

Antwoord:  Dat Christus na liggaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar veral aan die einde daarvan die toorn van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het (a).  So het Hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer (b) ons liggaam en siel van die ewige verdoemenis verlos (c) en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf (d).

(a)Jes 53:4;  1 Pet 2:24;  3:18;  1 Tim 2:6.  (b) Jes 53:10;  Ef 5:2;  1 Kor 5:7;  1 Joh 2:2;  Rom 3:25;  Heb 9:28;  10:14.  (c) Gal 3:13;  Kol 1:13;  Heb 9:12;  1 Pet 1:18, 19.  (d) Rom 3:25;  2 Kor 5:21;  Joh 3:16;  6:51;  Heb 9:15;  10:19.
 
Vraag 38:  Waarom het Hy onder die regter Pontius Pilatus gely?

Antwoord:  Sodat Hy onskuldig deur die wêreldlike regter veroordeel sou word (a) en ons daardeur sou bevry van die streng oordeel van God wat oor ons moes kom (b).

(a)Joh 18:38;  Matt 27:24;  Luk 23:14, 15;  Joh 19:4.  (b) Ps 69:5;  Jes 53:4, 5;  2 Kor 5:21;  Gal 3:13.
 
Vraag 39:  Sit daar iets meer in dat Christus juis gekruisig is en nie op 'n ander manier gesterf het nie:

Antwoord:  Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het (a), omdat die kruisdood deur God vervloek is (b)

(a)Gal 3:13.  (b) Deut 21:23.

Amen.
   
Slotgebed.
 
Slotpsalm  7:1, 8.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10-10-2004 (oggend)