Sing vooraf: Psalm 119:52 (597)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:1 (330)
Gebed
Skrifberyming 12-2:5 (Sb 27:5)
Skriflesing:      Matteus 28; Rigters 16
Teks:               Matteus 28:5-8; Kategismus Sondag 17

Maar die engel antwoord en sê vir die vroue: Moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want Hy het opgestaan soos Hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het; en gaan haastig, sê vir sy dissipels: Hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galiléa. Daar sal julle Hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel.  (Matteus 28:5-8 AFR53)

Watter nut het die opstanding van die Here Jesus Christus vir ons?

Ons aanvaar sy opstanding en weet dit is deel van sy verheerliking. Maar beteken dit vir ons iets?

Die Here Jesus het tog uitdruklik gesê dat ons sy Naam moet bely voor die mense. Daarom moet ons ook kan belydenis doen oor die betekenis van sy opstanding uit die dood.
Die opstanding van die Here Jesus Christus het ’n drievoudige nut vir ons:
1.      Die geskenk van die Oorwinnaar
2.      Die krag van die Vors van Lewe
3.      Die waarborg van die Middelaar

1.      Die geskenk van die Oorwinnaar

Toe die Here Jesus Christus opgestaan het, het die satan dieselfde verbysterende gevoel beleef as wat die inwoners van Gasa beleef het toe Simson hulle stadspoorte met kosyne en grendels en al uit die mure uitgeruk het, dit op sy skouers gesit het, en daarmee weggestap het totdat hy dit op die berg teenoor Hebron gaan weggooi het! Die geweld en die finaliteit van die daad het hulle geskud.

Hierdie daad van Simson was ’n voorspelling van wat die Here Jesus met die dood sou doen – Hy sou die poorte daarvan wegbreek oor die uitverkorenes.
Omdat die Here Jesus teen die dood geveg het en die dood oorwin het, kan Hy as die Oorwinnaar die geskenke wat Hy verwerf het, uitdeel.

Hy skenk aan ons geregtigheid.
Enige mens behoort te besef hoe ’n groot behoefte ons het aan geregtigheid.
Ons besef almal dat daar baie onreg in ons lewens is waarvan ons verlos moet word voordat ons in die Koninkryk van God kan ingaan.
Die geregtigheid van die Here Jesus het ook geweldig baie krag, want dit word van God af geskenk. Die dinge wat die Here doen, dra sy eienskappe:
Dink net:
Hierdie geskenk se waarde verhoog as ons kyk na die prys waarmee dit aangekoop is:
Die Here Jesus het met sy opstanding die dood oorwin, sodat Hy ons kan laat deel in die geregtigheid wat Hy deur sy dood vir ons verwerf het.

Dit is die doel van die Here Jesus se oorwinning: Hy skenk aan ons vergifnis en die ewige lewe – wat ons nie verdien nie.
Die Here laat ons weer met sy geregtigheid kennismaak deur sy Woord en die inwerking van God die Heilige Gees.

Die Heilige Gees werk die eerlikheid in ons om ons skuld te besef en om werklik weer heil en verlossing te begeer.

2.      Die krag van die Vors van Lewe

Hy verwek nuwe lewe – en Hy doen dit in ons.
Hy gee dit ook net aan die uitverkorenes, sodat dit nie van hulle af weggeneem kan word nie.
Die krag van die Here Jesus Christus verbreek die mag van die dood so dat die mense wat aan Hom behoort nooit weer deur die mag van die dood oorheers kan word nie.

Hoe kom ons daarby uit? Natuurlik skenk die Here dit, maar Hy verwag van ons geloofs-verantwoordelikheid en geloofsaktiwiteit: Ons moet die Here soek! Dis ’n baie ou opdrag!

Soek die Here terwyl Hy nog te vinde is; roep Hom aan terwyl Hy naby is.  (Jesaja 55:6 AFR53)

Soek die Here, dan sal julle lewe, sodat Hy nie teen die huis van Josef uitbreek soos ’n vuur wat verteer sonder dat iemand dit vir Bet-el kan blus nie. (Amos 5:6 AFR53)

Soek die Here, o alle ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou; soek geregtigheid, soek ootmoedigheid – miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. (Sefanja 2:3 AFR53)

Dit gaan oor prioriteite. Wat is vir ons belangrik? Geld, status, kos, klere? Die Here weet wat ons dink en waar ons foute is. Daarom leer Hy ons:

Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, en julle nie ongerus maak nie; want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld, en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.   (Lukas 12:29-31 AFR53)
 
Die soeke na geestelike waardes en dinge soos verlossing en ’n ewige verhouding met God is vir baie mense moeilik om te verstaan en te kry.
Die vroue soek ook na die Here Jesus. Die Bybel skep ’n bepaalde atmosfeer rondom hulle.
Iemand wat die vrug van die Here Jesus se opstanding misloop, word uitgeken aan sy manier van lewe.
Mense wat die nuwe lewe het wat die Here Jesus gee en deur God die Heilige Gees bevestig word, is anders.
3.      Die waarborg van die Middelaar

Die opstanding van die Here Jesus met sy menslike liggaam, waarborg vir my die opstanding van my eie liggaam.
’n Vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het; maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, om die blydskap dat ’n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid, maar Ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. (Johannes 16:21-22 AFR53)

Wie van ons durf nog twyfel as die Here self sê:

Ek sal julle weer sien en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie.

Petrus het in die graf gaan kyk wat daar aangaan nadat die Here Jesus opgestaan het.

Toe kom Simon Petrus agter hom aan en gaan in die graf en sien die doeke lê; en die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik.  (Johannes 20:6-7 AFR53)

Die Here Jesus het met soveel gemak deur die dood gekom dat Hy selfs die doek wat om sy kop was, netjies opgerol het! Die graf was dus aan die kant gemaak, want Hy sou nooit weer daarnatoe teruggaan nie!

Hierdie graf is maar net die spieël of die simbool van ons sondes. Daarom getuig dit saam met die opstanding vir ons van God se genade in die Here Jesus se opstanding:
Kom ons lees saam wat ons van hierdie dinge bely in Kategismus Sondag 17.

Vraag 45: Watter nut het die opstanding van Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste het Hy deur sy opstanding die dood oorwin sodat Hy ons die geregtigheid wat Hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak (a). Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot ’n nuwe lewe opgewek (b). Ten derde is die opstanding van Christus vir ons n betroubare waarborg van ons salige opstanding (c).
(a)Rom 4:25; 1 Pet 1:3; 1 Kor 15:16. (b) Rom 6:4; Kol 3:1, 5; Ef2:5, 6. (c) 1 Kor 15:20, 21.

Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 1-2:1-3 (nuut)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Mei 2006 (aand)