Sing vooraf: 18-7:1, 9, 10, 11, 12 (45: 1, 9, 10, 11, 12)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 47:1, 4 (240)
Gebed
Psalm 68:9 (334)
Skriflesing:     Matteus 28 en Johannes 16
Teks:               Matteus 28:20 en Johannes 16:33

En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen. (Matteus 28:20 AFR53)

Dit het Ek vir julle gesê, dat julle in My vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê; maar hou goeie moed, Ek het die wêreld oorwin. (Johannes 16:33 AFR53)

Waarom hierdie eienaardige uitsprake van die Here Jesus aan ons?
Moedeloosheid is ’n baie sterk bedreiging vir elke gelowige. In ons tyd het depressie ’n baie ernstige siekte geword.
Kyk na die tydstip wanneer dié dinge deur die Here Jesus gesê is. Sien elkeen teen sy eie agtergrond:
Jesus het presies geweet wat vir Hom en vir sy dissipels gewag het.
Die kruisiging was net so verskriklik.
Maar Jesus het ook sy eie krag geken, en geweet dat Hy al hierdie lyding sou verduur, en dat Hy weer uit die dood sou opstaan.
Die Here Jesus het by sy eie lyding verbygekyk en die lyding van sy dissipels gesien:
Meer nog – die Here Jesus het ook geweet dat die duiwel se aanslae by ons ook gaan uitkom.
Die Here Jesus se troos aan ons is dat ons nie moedeloos moet word nie.
En hulle het ’n verlamde man wat op ’n bed lê, na Hom gebring. En toe Jesus hulle geloof sien, sê Hy aan die verlamde: Seun, hou goeie moed, jou sondes is jou vergewe. (Matteus 9:2 AFR53)

En Jesus het omgedraai en haar gesien en gesê: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. En die vrou het gesond geword van daardie uur af. (Matteus 9:22 AFR53)

Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie. (Matteus 14:27 AFR53)

. . . want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sê vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek; moenie vrees nie. (Markus 6:50 AFR53)

Toe gaan Jesus staan en sê dat hy geroep moes word; en hulle roep die blinde man en sê vir hom: Hou goeie moed, staan op! Hy roep jou. (Markus 10:49 AFR53)

En Hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. (Lukas 8:48 AFR53)

En die volgende nag het die Here by hom gestaan en gesê: Hou goeie moed, Paulus, want soos jy aangaande My in Jerusalem kragtig getuig het, so moet jy in Rome ook getuig. (Handelinge 23:11 AFR53)

Vir ons lê die krag van die saak daarin dat Jesus na sy hemelvaart hierdie bemoediging herhaal het:

Ek is met julle al die dae, tot aan die voleinding van die wêreld . . .

Dink aan wat dit beteken:
As ons teruggaan na die tyd en die omstandighede van die eerste uitspraak van Jesus, moet ons onthou dat Jesus se dissipels baie benoud was. Ons lees in Johannes 16 dat die Here vir hulle gesê het dat die tyd nou aangebreek het dat hulle vervolg gaan word!
Later is die dissipels weer bymekaar. Dit was na die opstanding – met die hemelvaart.
Dit kry ons in Jesus se opdrag dat hulle die mense moet bekeer en doop en dat hulle dan die saak van bekering en doop moet opvolg deur die mense te leer om dit alles te onderhou.

Daarna word die Heilige Gees met Pinkster oor die dissipels uitgestort.
Die Heilige Gees het hulle verder laat bou aan die werk van Christus.
Dit het aan die dissipels die krag gegee dat hulle nie net hulle eie lewens verbeter het nie, maar dat hulle met die evangelie die destydse wêreld binnegegaan het, en oraloor kerke gestig het.
Daarom kan ons ook verwag dat hierdie geloofsgemeenskap met Christus nie vrede op die aarde beteken nie.
Jesus stel die teëstelling baie skerp:
Dit mag egter nie rede wees vir moedeloosheid of neerslagtigheid nie! Hou goeie moed, want Christus het die wêreld met sy dood en opstanding oorwin.
Hy gee die volle voordeel daarvan aan ons.

Kyk vir ’n oomblik na die betekenis van die woorde goeie moed.
Toe die Here Jesus Christus sy dissipels beveel het om moed te hou, het Hy aan hulle gewaarborg dat hulle deur die swaarste beproewinge die moed sal hê om dit te verduur, omdat Hy die wêreld oorwin het.

Ons ervaar hierdie pynlike aanvalle op ons geloof daagliks:
Petrus het eenkeer ’n beskrywing gegee van die tyd waarin ons nou lewe.
Hierdie preek verkondig’n baie groot troos aan ons.
Met ons toekoms kan niks anders gebeur as wat die Here vir ons beplan het nie.

Ons kry by die Here genade vir alles – van sterwensgenade tot opstandingsgenade.

Ons moet ons lewe inrig met die kennis van, en vertroue in hierdie oorwinning en teenwoordigheid van Christus.
Amen.

Slotgebed
Skrifberyming 12-2:1, 2, 3 (27:1, 2, 3)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Hemelvaart, 25 Mei 2006