Sing vooraf: 33:5, 6

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 103:1, 9
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps 19:4.
Wet
Psalm 19:4
Gebed
Doop: Daling-baba
Skrifberyming 8-1:1, 2. (14:1, 2)
Psalm 16:1

Skriflesing:     Matteus 3
Teks:               Matteus 3:8

Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Matteus 3:8 AFR53)

Johannes het gepreek dat die mense gedoop moet word sodat hulle sondes vergewe kan word. Kom ons kyk net vir die oomblik na die betekenis van Johannes se doop.
Nou moet ons ook nog hierby onthou dat die werksaamheid van Johannes die Doper ongetwyfeld sy hoogtepunt bereik het in die doop van die Here Jesus Christus. Die doop was nie ’n losstaande gebeurtenis in die Here Jesus se werk as Messias nie. Sy doop was onlosmaaklik vasgemaak aan sy opstanding uit die dood.

Daarom moet ons kyk hoe die inhoud van Johannes die Doper se doop op die Here Jesus Christus van toepassing is:
Net so kan die doop as afwassing van sondes ook nie op die Here Jesus Christus betrekking hê nie.
Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. (Matteus 3:15 AFR53)
 
Die woord geregtigheid beteken in hierdie sin plekvervangend. Met ander woorde die Here Jesus Christus se geregtigheid neem hier die plek in van ons geregtigheid (of dan: Ons gebrek daaraan!).
Dit is dieselfde gedagte wat ons in 2 Korintiërs 5:21 kry waar daar staan dat God die Here Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak het sodat ons deur Hom deel kon kry in God se geregtigheid.

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2 Korintiërs 5:21 AFR53)

Die Here Jesus het aan die geregtigheid van God voldoen deur aanvanklik gedoop te word.
Ons doop sien juis op die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus, met ander woorde as ons gedoop word, beteken dit al dat ons deel kry aan die dood en opstanding van die Here Jesus Christus.
Toe Johannes die Here Jesus gedoop het, het die Here Jesus ook die Heilige Gees ontvang.
Kom ons kyk wat die betekenis van hierdie groot saak vir elkeen van ons in ons lewe is.
Ons, ek en jy, is reeds verlos, maar juis daarom staan ons onder die bevel van Hom wat ons verlos het.
God gee, maar God eis ook.
Daarom is die opdrag van Johannes aan die mense van sy tyd nog steeds geldig vir ons tyd:
Mens moet vers 7 en vers 8 saam lees:

Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is? Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Matteus 3:7-8 AFR53)

Baie Fariseërs en Sadduseërs het na Johannes se doopplegtighede toe gekom.
Dit is waarom Johannes hulle ook aanspreek as addergeslag. Ons sê in Afrikaans iets soortgelyks: Ons sê iemand wat sleg is, is ’n slang!

Daarna preek hy dat die toorn van God ontvlug kan word deur vrugte te dra wat by die bekering pas.
So erg moet dit wees dat ons soos ’n vrugteboom moet wees wat baie vrugte dra – dis die beeld wat ons hier het.
Kom ons toets onsself hieraan.
Is dit nie dalk so dat die meeste van ons al die kennis van ons verlossing het, maar dit nie uitleef nie?
Die bedoeling van hierdie preek is nie om te kere te gaan oor sondes en hoe verskriklik die hel en God se oordeel daaroor gaan wees nie. Daarom benader ons hierdie saak positief:
Eerste dan Johannes die Doper:
Die Here Jesus las al hierdie dinge vir ons bymekaar. Dan kry ons die volgende:
Dit is ’n baie groot mondvol om sommer net so maklik kwyt te raak.
MAAR God het juis sy genade aan ons geopenbaar in die feit dat ons gedoop is.
Maar nou kom die verantwoordelikheid waarmee God ons belas aan die beurt.
Prakties gaan dit die effek hê dat ons verkeerde dinge doodeenvoudig uit ons lewens gaan verwyder.
Moenie twyfel nie. God het u verseker dat u ingesluit is in die genadeverbond.
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 20:1-4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 16 April 2006 (oggend)