Sing vooraf: Psalm 1:2.

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 92:2, 4.
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir vergewing van ons sondes met Ps.19:4.
Wet
Psalm 19:4.

Gebed.
Amen.

Skrifberyming 14-2:1.

Skriflesing: Matteus 3.
Teks: Matteus 3:8.

Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Matteus 3:8 AFR53)

Johannes het gepreek dat die mense gedoop moet word tot vergewing van sondes.

Kom ons kyk net vir die oomblik na die betekenis van Johannes se doop:
Nou moet ook nog hierby onthou dat die werksaamheid van Johannes die Doper ongetwyfeld sy hoogtepunt bereik het in die doop van Jesus Christus.

Ons moet dus aandag gee hoe dit wat ons sopas van Johannes se doop gesê het, op die Here Jesus Christus van toepassing is:
So sien Paulus dit in Romeine.

Net so kan die doop as afwassing van sondes ook nie op Jesus betrekking hê nie.
Kyk hoe die Heilige Gees dit beskrywe:

Maar Johannes het Hom ernstig teëgegaan en gesê: Ek het nodig om deur U gedoop te word, en kom U na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. (Matteus 3:14-16 AFR53)

Die woord geregtigheid – soos wat die Here Jesus dit hier gebruik - is baie belangrik.
Dit is dieselfde gedagte wat ons in 2 Korintiërs  5:21 kry waar daar staan dat God die Here Jesus Christus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak het, sodat ons deur Hom deel kon kry in God se geregtigheid.

Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. (2 Korintiërs 5:21 AFR53)

Die Here Jesus Christus het aan die geregtigheid van God voldoen deur die doop, en later aan die geregtigheid van God deur die dood.
Toe Johannes Jesus gedoop het, het die Heilige Gees  op die Here Jesus neergedaal soos ‘n duif.
Die betekenis daarvan is dat ons, wanneer ons gedoop word, met ons doop ingelyf word, en toetree tot die liggaam (kerk) van Christus.

Tot op hierdie punt, geliefdes, kan hierdie preek klink na 'n klomp moeilike teologie wat alles waar is, maar terselfdertyd ook onverstaanbaar.
Ons is reeds verlos, maar juis daarom staan ons onder die bevel van Hom wat ons verlos het.
God gee, maar God eis ook.
Daarom is die opdrag van Johannes aan die mense van sy tyd nog steeds geldig vir ons tyd:
bekeer julle.

Daarmee saam:
Gaan dra dan in jou lewe
vrugte wat by die bekering pas!

Mens moet vers 7 en vers 8 saamlees:

Maar toe hy baie van die Fariseërs en Sadduseërs na sy doop sien kom, sê hy vir hulle: Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug vir die toorn wat aan kom is?  Dra dan vrugte wat by die bekering pas. (Matteus 3:7-8 AFR53)

Baie Fariseërs en Sadduseërs het na Johannes se doopplegtighede toe gekom.
Daarna preek hy dat die toorn van God ontvlug kan word deur vrugte te dra wat by die bekering pas.
Kom ons toets onsself hieraan: hoeveel van my of van jou bekering kan gesien word? Christus wil tog hê dat ons dit moet vertoon!
Almal van ons kan goeie antwoorde gee op al die moeilike vrae rondom ons geloofslewe.
Hierdie preek gaan nie te kere oor sondes en hoe verskriklik die hel en God se oordeel daaroor gaan wees nie. Kom ons probeer hierdie saak positief benader: Ons sluit eers aan by Johannes die Doper, en dan by Christus.
Johannes die Doper  het ook gepreek dat die byl al teen die wortel lê.
Johannes het ook verder gepreek dat die koninkryk naby gekom het. Las al hierdie dinge bymekaar, en dan kry ons die volgende:
Dit is 'n baie groot mondvol om sommer net so maklik kwyt te raak.
MAAR die genade is juis dat ons gedoop is.
Maar nou kom die probleem: God belas ons met verantwoordelikheid.
Ons moet aanhou dankbaar wees. Ons mag nie, en kan ook nie, bekostig dat ons dankbaarheid vir een enkele oomblik verswak nie.
'n Verkeerde gesindheid kan verander word - dit is 'n feit, want dit is presies waarvoor Christus gesterf het.
Moet nie twyfel nie.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 121: 1

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  3 September 2006 (oggend).