Sing vooraf:  Psalm 32:1; Psalm 86:3.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  103:2.
Gebed.
Psalm  25:3, 5.

Skriflesing:  Jakobus 1: 2 - 18. Mattheus 4: 1 - 11
Teks:            Kategismus Sondag 52.

Die  versoeking  van die duiwel oor die Here Jesus Christus  word aan ons geopenbaar om ons te troos en moed te gee.
Ons weet ook dat die Here Jesus die tweede Adam genoem word. 
Kom ons kyk na die saak van versoeking van drie kante af:

1.  Die bose en die kerk.
2.  Die Vader en sy kinders.
3.  Jesus Christus en die gelowiges.

1.  Die bose en die kerk.

Onmiddellik nadat Jesus gedoop is, is Hy versoek.  Dis asof daar iets in sit dat elke lidmaat van die kerk moet weet:
Die bose het baie terreine waar hy die kerk insypel.
Wanneer  'n versoeking jou tref, tref dit jou geloof, want dit bring jou geloof in die smeltkroes (Jakobus 1: 3, 4).
Die  Here  toon verder aan dat daar 'n saaklike verband is tussen die weerstaan van 'n versoeking en wysheid, omdat wysheid bestaan waar die Heilige Gees die gelowige lei (Jakobus 1: 5). 
Al die dinge is maar net sodat die kerk moet besef dat hy nodig het om voortdurend te bid dat die Here ons moet bewaar daarvan dat die Bose ons aanval en verlei.  Ons bid met hierdie gebed dat ons deur die Heilige Gees met insig en leiding begenadig word, sodat ons as kerk kan doen wat die Here van ons vra.

2.  Die Vader en sy kinders.

In  ons gebed erken ons die Here van Hemel en aarde in sy almag, maar deur die soensverdienste van Jesus Christus ken ons Hom ook as ons Vader.
Jakobus 1:  13  verwys daarna dat dit nie altyd so is dat beproewing volharding bewerk nie.
Daarom  stel  die  Bybel hierdie saak  baie sterk en duidelik:   Beproewing kom van die Here af, en die doel daarvan is om jou geloof te versterk. En by die ware gelowige werk dit ook so.

Maar daar is ook nog 'n ander ding wat baie die trekke van beproewing het, en dit is versoeking.
Dit is net belangrik dat ons sal onthou dat Jesus se versoeking deurentyd 'n bepaalde karakter vertoon het.
Dis presies wat ons ook moet doen.  Ons  moet in ons beproewinge steeds ons vertroue op ons Hemelse Vader stel, en selfs in die uiterste omstandighede die eer van God vooropstel.

3.  Jesus Christus en die gelowiges.

Toe die duiwel Jesus versoek het, het Hy die duiwel oorwin.  Dit teken die hele verlossingsdaad van God:
Daarmee  het Jesus vir die ware gelowige 'n Borg geword dat ons nooit in 'n versoeking sal omkom nie.
Daarom kan ons ons smeekgebede afsluit met die woord "Amen".
Kom ons lees wat ons Kategismus leer oor die saak van versoeking, Kategismus Sondag 52.

Vraag 127:  Wat is die sesde bede?
Antwoord:  En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose.  Dit is:  Ons is in onsself so swak dat ons nie een oomblik staande kan bly nie (a).  Daarby hou ons doodsvyande, die duiwel (b), die wêreld (c) en ons eie sondige natuur (d), nie op om ons aan te val nie.  Wil U ons tog deur die krag van u Heilige Gees staande hou en versterk, sodat ons teen hulle sterk teenstand kan bied en in hierdie geestelik stryd nie beswyk (e) nie, totdat ons eindelik die oorwinning volkome behaal (f).

(a)Joh 15:5;  Ps 103:14.  (b) 1 Pet 5:8;  Ef 6:12.  (c) Joh 15:19.  (d) Rom 7:23;  Gal 5:17.  (e) Matt 26:41;  Mark 13:33.  (f) 1 Tess 3:13;  5:23.

Vraag 128:  Hoe sluit jy jou gebed af?
Antwoord:  Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid.  Dit is:  Ons bid dit alles van U omdat U as ons Koning, wat mag oor alles het, ons alle goeie dinge wil en kan gee (a) sodat daardeur nie ons nie, maar u heilige Naam ewig geprys sal word (b).

(a)Rom 10:12;  2 Pet 2:9.  (b) Joh 14:13;  Jer 33:8, 9;  Ps 115:1.

Vraag 129:  Wat beteken die woord Amen?
Antwoord:  Amen wil sê:  Dit is waar en seker.  Want my gebed is baie sekerder deur God verhoor as wat ek in my hart voel dat ek dit van Hom begeer (a).

(a)2 Kor 1:20;  2 Tim 2:13.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm 147: 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 19 Junie 2005 (aand)