Sing Vooraf: Skrifberyming 4-1:1;  Psalm 130:4.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
 
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  146:1, 3.
 
Geloofsbelydenis: Nicea
 
Na die wet bely ons die vergewing van ons sondeskuld deur God Psalm 103:2.
Wet
Psalm  103:2
 
Gebed.
 
Ons loof U, Here, met alles wat in ons is.  Ons loof U, Here, vanweë al die milde weldade wat U oor ons uitgiet. Ons dank U, Here, omdat U elke keer ons krankhede genees, maar ons ook met die sterkte van U Heilige Gees help om ons geestelike krankhede te kan oorkom.  Here, en waar ons tekort skiet om al die weldade wat aan ons gedoen is, te kan onthou, vergewe ons al ons menigvuldige sondes.

Ons dank U, Here, dat U ons deur die kruisdood van die Here Jesus Christus verlos het van die verderf.  En dat ons met sy gestorte bloed gekroon word met goedertierenheid en barmhartighede. Ons dank U, Here, dat U ons siel voortdurend versadig met die goeie, sodat ons geloof weer nuwe soepelheid en lewenskrag kan kry!
 
Here, ons bely U groot genade.  En ons bely ook dat U geregtigheid en reg doen aan almal wat verdruk word.  Daarom bid ons in die dae vir ons volk en ons regering.  Here, as U die huis nie bou nie, tevergeefs werk diè wat daaraan bou.  Laat U wil oor ons geskied, sodat ons kennelik kan ervaar dat dit U hand en U raad is wat ons voortlei deur die lewe.  En waar ons as 'n volk sondig, vergewe ons ons sondes, en bekeer ons, sodat ons met berou kan terugbeweeg na die pad toe wat reg is!

Ons weet, Here, dat U nie altyd twis nie, en ook nie vir ewig die toorn behou nie.  Vergeld daarom nie een van ons na ons sondes nie en moet ons ook nie verhoor aan die hand van ons ongeregtighede nie.  Here, skenk aan ons wat glo, die voorreg dat ons rein verklaar mag word in die genade van die Here Jesus Christus.  Sien ons aan in sy liefde wat ons van die kwaad gestroop het.  Want anders, Here, waarvoor lewe ons?  Ons sal nooit een oomblik voor U aangesig kan bly staan sonder om verdelg te word nie!

Ons dank U, Here, dat U ons Vader is wat Hom ontferm oor sy kinders wat Hom vrees.  En ons dank U ook dat ons by U die ewige lewe het, al is ons soos 'n blom wat verwelk en verdwyn sodat selfs sy plek hom nie meer ken nie.  Here, seën ons ook in hierdie erediens.  Om Christus ontwil.
Amen.
  
Psalm 116 : 1, 9
 
Skriflesing:  Matteus 5
Teks:            Matteus 5 : 4, 5

Salig is diè wat treur, want hulle sal vertroos word.  Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beërwe.
 
Salig is die rykes, die vrolikes en die magtiges op die aarde, want hulle het die mag om alles hier op die aarde binne hulle mag te kry en te beheer!  Dis 'n uitroep wat heeltemal inpas in die gees van ons tyd.  Dit klop ook nogal goed met al die standaarde wat ons deesdae stel!
 
Volgens ons huidige lewenspatroon gaan die armes en die hartseer mense en die sagmoediges die ondergang van mislukking in.
Dan spreek Jesus tot die bemoediging van hierdie verstotelinge!

Salig is diè wat treur, want hulle sal vertroos word!
Wat 'n kontras!
Hoe onlogies!
Dit lyk werklik asof ons hier met 'n misverstand te doen het!  Ons begryp nie wat die Here hier bedoel nie!  Laat ons dan luister wat die Here hier sê:

Salig is diè wat treur, want hulle sal vertroos word.

Waaroor treur hierdie mense?  En wie is hulle?
 
Die soort hartseer waarvan die Here hier praat, sluit aan by die armoede waarvan die Here in die vorige saligspreking gepraat het.
Nee, dis juis mense wat met 'n glimlag kan lewe, maar wat wroeging verduur oor die sonde.
Waarskynlik moet ons hier ook dink aan mense wat treur oor liggaamlike pyn en leed.
Dit gaan met die treurendes net soos met die armes van gees.
Wie kwalifiseer om deur God getroos te word?
Hulle is die mense wat verlang na die geregtigheid van die Here.
Daarna rig die Here Hom tot die sagmoediges.  Dis weer mense wat leed en nood verduur.  Maar terselfdertyd die dinge op die regte manier verduur.
Die belofte van die Here is dat hulle die aarde sal beërwe.
Die Griekse woord vir "sagmoediges" beteken dat dit iemand is wat altyd sy gees in bedwang het.
Dieselfde Griekse woord word ook gebruik wanneer daar van 'n getemde dier gepraat word.
In 1 Petrus 3 : 4 staan daar die volgende:

…maar die verborge mens van die hart in die onverganklike versiering van 'n sagmoedige en stille gees, wat baie kosbaar is voor God. (1 Petrus 3:4 AFR53)
 
'n Sagmoedige en stille gees is vir die Here 'n versiering by die mens!  Die Here sien dus wat ons reg doen, en Hy verheug Hom daarin.
 
In 1 Korinthiërs 4 : 21

Wat wil julle hê? Moet ek met die roede na julle kom of met liefde en in die gees van sagmoedigheid? (1 Korintiërs 4:21 AFR53)
 
Paulus moet in die Naam van die Here na 'n gemeente toe gaan.  Daarom sy vraag: Hoe moet ek kom?  Die implikasie van die vraag is: Hoe moet die Here na ons toe kom:
Die gees van sagmoedigheid is hier 'n gees van regverdigheid en beslistheid.  'n Gees waarin die Here die werk van Jesus Christus oor die uitverkorenes in gedagte bring, en aan hulle reg verskaf.
 
Nou kan ons onsself oordeel.
Ons moet diep bedroef wees oor die onbeweeglikheid van ons medegelowiges wat op die verkeerde pad is.

Ons moet diep bedroef wees oor die mense wat nie reggehelp wil wees nie.

Ons sal in ons sondes geneig wees om opstandig en met haat in die hart teen mense te wees   -  maar dit mag nie.

Ons moet ook in onsself inkyk, want ons is beklee met die heiligheid van God, en daarom moet dit  uit ons uitstraal.
Ons sing dit so pragtig met die woorde:

Om my was bande en strikke van die dood;
En angste van die hel het my laat bewe …

Dit is  die woorde van 'n gelowige wat die werklike toestand van sy lewe besef!
 
Dan sien ons Jesus, die Sagmoedige.  Altyd kalm.
Dis die eis van die Here.  Soos Jesus, die Here, moet by ons 'n ontroerdheid lewe oor die kwaad wat deur ons voortgebring word en ook oor die geweld van die kwaad oor elke gelowige.  'n Verlange om by God te wees.  Maar ook 'n kalm beslistheid oor dit wat reg en verkeerd is.  Ons behoort nie so maklik deur die kwaad beweeg te word nie.
 
Wat word dan van ons verwag?
Die verlange in ons hart, het nou 'n vooruitsig!
Ons kan nie werk vir ons saligheid nie.  Ons hoef ook nie, want ons het dit reeds.  Ons is ook alreeds geheilig in Christus.
Amen.
 
Ons dank U, Here, dat U ons salig spreek in ons swakhede en tekortkominge.  En ons dank U dat ons die soenverdienste van die Here Jesus Christus het om in te roem.  Werk by ons 'n diepe berou oor die verskeurdheid wat deur die sonde bewerk word, en 'n ernstige soeke na U.  Om Christus ontwil.
Amen.
 
Slotgebed.
Skrifberyming 18-7:1, 12.
 
Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 April 2005 (oggend)