Sing Vooraf:    Psalm 119:59; Psalm 122:2.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 34:6.

Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om  'n nuwe lewe met Ps.4:4
Wet
Psalm 16:1, 5.

Gebed.
Amen.

Psalm 4:4

Skriflesing:  Matteus 5; Lees ook Genesis 3:15.
Teks:            Matteus 5:9

Salig is die vredemakers.

Iemand wat aan die Here behoort, kan nie in hierdie lewe ongesteurd lewe nie. Die lewe sal hom en almal rondom hom aanval en probeer versplinter. Maar dit is net so waar dat hy die wȇreld moet aanval en God se vrede daarin vestig. Dit is presies wat gebeur het en ook waarom Jesus Christus, God se Seun, in ons wȇreld gebore is.

Kom ons kyk in hierdie preek eers na wat "salig" en "vrede" beteken, en dan gaan pas ons dit toe:

1. Waarvandaan ons salig wees en vrede kom.
2. Hoe ons die vrede van Christus in ons lewens gebruik.

1. Waarvandaan ons salig wees en vrede kom.

Baie mense het vir die een of ander rede die idee dat om salig te wees, is om in 'n bepaalde soort van belewenis te wees. Hulle dink dat dit 'n soort van 'n toestand is waarin 'n mens raak. Dit is net vir die kleinste gedeelte waar. Om salig te wees beteken eintlik iets heeltemal anders.
In die begin het ons hierdie vrede gehad, want die eerste mense was baie goed en na die beeld van die Here geskape.
Maar na die sondeval is hierdie vrede heeltemal verbreek.
In hierdie toestand het die Here aan hulle die koms van 'n Verlosser belowe.
Die woord vrede het duidelik iets profeties in hom, want dit het altyd betrekking op iemand met wie dit tydens hierdie lewe maar stukkend en knypend gaan, maar wat in die toekoms, veral na sy dood in 'n toestand en plek gaan beland waar daar presies die teenoorgestelde is as wat hy in sy ellendes belewe het.

Kom ons kyk na enkele voorbeelde uit die Bybel waar daar na vrede verwys word:

Ons lees in Markus 5:34 van die vrou wat twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het aan die soom van Jesus se kleed geraak en dadelik gesond geword. Jesus het vir haar gesȇ:

En Hy sȇ vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. (Markus 5:34 AFR53)

Die klem het nie net op die gebeurtenis van die oomblik geval, naamlik dat die vrou gesond geword het nie. Dit het veral oor die vrou se toekoms gegaan:

Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees, het die Here gesȇ.
Daar was nog 'n vrou wat net soos hierdie een deur haar geloof by die vrede van die Here uitgekom het.
Haar toekoms was ook anders as haar verlede.
Hoe het sy vrede met God gekry?
Dit was nie 'n geheim dat Jesus vrede sou kom bewerk vir verlore mense nie. Die Jode het dit geweet.
...deur die innige barmhartigheid van onse God waarmee die opgaande Lig uit die hoogte ons besoek het,  om te skyn oor die wat in duisternis en doodskaduwee sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. (Lukas 1:78-79 AFR53)

Die saak wat alle sondaars duidelik gehoor het, was dat die Vredevors uit die hemele kom om ons voete na die pad van vrede te rig.

Nadat Jesus die verlossingswerk aan die kruis volbring het, skryf iemand wat die vrede van verlossing ken die volgende:

Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word! Om hierdie rede ken die wȇreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is. (1 Johannes 3:1-2 AFR53)

Christus se daad waarmee Hy saligheid en vrede bewerk is dat Hy ons God se kinders gemaak het. En dit het nie sommer uit die lug geval nie.
2. Hoe ons die vrede van Christus in ons lewens gebruik.

Die vrede van die Here wat deur die Heilige Gees in ons wat glo, gevestig word, moet ook oorvloei in ander mense in. Die koninkryk van God moet ook kom in dit wat deur ons lewens uitgedra word na buite toe.

Daarom het die Here die keer toe Hy die dissipels uitgestuur het vir hulle gesȇ dat hulle sy vrede moet laat rus op die mense waar hulle gaan kom:

...en as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom, maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. (Matteus 10:13 AFR53)

Hierdie woorde van die Here openbaar nie net dat ons die vrede van die Here op ander moet laat rus nie.
Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. (Matteus 10:34 AFR53)

En in watter huis julle ook al mag ingaan, sȇ eers: Vrede vir hierdie huis! (Lukas 10:5 AFR53)

Dink julle dat Ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sȇ Ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. (Lukas 12:51 AFR53)

Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op aarde te bring nie (Matteus 10:34; Lukas 10:5). Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard (Lukas 12:51).

Dit is asof die dinge nie wil rym nie.
Tog stuur die Here ons nie om onvrede te gaan veroorsaak nie.
Die werk van die Here het hierdie selfde spanning.
Dit is presies ons pad ook. Om 'n vredemaker te wees beteken nie maanskyn en rose nie.
Baie prakties beteken dit dat ons mense saam met ons moet neem op die pad van bekering.
Daar sal mense wees wat nie daarvan gaan hou nie, en wat ons in die openbaar sal beveg oor ons geloof en ons belydenis.
Geseënd is die Koning wat kom in die Naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste hemele! (Lukas 19:38 AFR53)

Hulle het goed verstaan dat die enigste vrede deur hierdie Vredevors op die donkie bewerk kon word.
Met stryd en teen hulle leiers in het hierdie mense wat Jesus omring het, hulle vrede in die Here gevind en dit bely.

Natuurlik is dit in ons tyd so dat daar sogenaamde gelowiges is wat dink dat hulle die verlossing van die Here Jesus verstaan, maar dit nie het nie.
Vrede laat Ek vir julle na, my vrede gee Ek aan julle; nie soos die wȇreld gee, gee Ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. (Johannes 14:27 AFR53)

Die Here het die woorde waarskynlik vir sy broer Judas wat die Bybelboek Judas geskryf het gesȇ.
As ons in die vrede van die Here lewe, beteken dit nie dat ons ons regte en ons eer hoef prys te gee nie.
Maar Paulus was glad nie hiermee tevrede nie.
Dit is omdat Paulus hierdie dinge verstaan het dat hy juis die een is wat die volgende woorde skryf:

Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur onse Here Jesus Christus; (Romeine 5:1 AFR53)

In hierdie saligspreking in Matteus 5:9 lȇ die klem nie op beloning nie, maar op die bevryding wat vir die vredemakers opgesluit lȇ in die koninkryk van die hemel.
Uit hierdie teksvers blyk dit dat die Here volle erkenning gee aan dit wat hulle diep in hulleself is, en wat in hulle manier van doen aan die lig kom.

Hulle sal kinders van God genoem word.
Die Here self leer dit ook aan ons. Dink byvoorbeeld aan die woorde wat aan die gelowiges in Rome geskryf is:

En nie alleen dit nie, maar ons self ook wat die eerstelinge van die Gees het, ons sug ook in onsself in afwagting van die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van ons liggaam. (Romeine 8:23 AFR53)

Dit moet nie in ons geloof vir ons gaan oor uitwendige dinge nie. Die vrede van die Here lȇ op 'n ander vlak. Die Here sȇ:

Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. (Romeine 14:17 AFR53)

Ons vrede lȇ daarin dat die Heilige Gees ons vandag weer daarvan verseker dat die Here Jesus ons vrygemaak het van die spanning wat die duiwel en sy werke oor ons laat kom.
En die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle! Amen. (Romeine 16:20 AFR53)
Ons moet glo in Jesus die gekruisigde.
Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis - ek sȇ deur Hom - die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. (Kolossense 1:19-20 AFR53)

Hierdie vrede moet ook in ons harte en in ons gemeente wees.
Onthou vandag dat ons God, Jesus Christus, aan ons 'n eindbestemming van die grootste vrede gee, al is daar in hierdie lewe baie haakplekke. Hy is ons Koning van vrede! (Hebreërs 7:2).
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  133:1, 2.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 10 Julie 2005 (oggend)