Sing vooraf: Skrifberyming 16-1:1, 2 (15:1, 2)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:15
Gebed
Psalm 46:1, 3
Skriflesing:     Matteus 6:5–13; 1 Korintiërs 15:20–28
Teks:               Matteus 6:5 en 1 Korintiërs 15:20; Kategismus Sondag 48

En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie; want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur die mense gesien te word. Voorwaar Ek sê vir julle dat hulle hul loon weg het. (Matteus 6:5 AFR53)

Maar nou, Christus is opgewek uit die dode; Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. (1 Korintiërs 15:20 AFR53)

Laat U koninkryk kom. Die Here Jesus Christus leer ons om aan te hou bid vir die koms van die koninkryk van God.
Maar ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog in die middel van die sonde en die stryd op die aarde waar ons moet veg vir die handhawing van God se eer teenoor die magte van die donker. Daarom moet ons bid vir die koms van die koninkryk van God.

Wat is die koninkryk van God?
(45:7) U troon, o God, is vir ewig en altyd; die septer van u koninkryk is ’n regverdige septer. (Psalms 45:6 AFR1953)

Maar dit is nog nie alles wat gesê kan word oor die koninkryk van die Here nie.
Die Psalmdigter besing die koningskap van die Here met die volgende woorde van Psalm 99:1, 2:

Die Here is Koning; Hy laat die volke bewe; Hy troon op die gérubs; laat die aarde sidder! Die Here is groot in Sion, en verhewe is Hy bo al die volke. (Psalm 99:1, 2 AFR53)

Ons is die onderdane van God se ryk. As ons dan bid Laat U koninkryk kom, dan bid ons in die eerste plek met die oog op onsself –
Daarom beteken hierdie gebed dat ek die Here smeek om my so te regeer deur sy Woord en Gees dat ek my hoe langer hoe meer aan Hom sal onderwerp.

Hierdie gedeelte van die gebed was onnodig by die skepping.
Nou is ons van nature dood in ons misdade. Ons is geheel en al bedorwe.
Die engele kan nie hierdie gebed bid nie.
Daarom is dit ’n besondere voorreg wat ons as kinders van God het om te bid dat ons só deur Hom regeer sal word dat sy koninkryk ook in ons en vir ons sal kom.
Ons wil dit ervaar. Ons wil dit self belewe.
Wanneer ons die verklaring van hierdie gebed in die Kategismus lees, is dit merkwaardig dat die Kategismus aanvaar dat ons onderdane van die koninkryk van God is – maar sulke slegte onderdane op wie die verpligting rus om te verbeter.
Die gebed eis ook verantwoordelikheid. God regeer in ons harte. Uit die hart kom al die dinge wat ons beplan en doen – sê die Bybel.

Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. (Matteus 15:19 AFR1953)
Hierdie dinge moet aan ons gesien word waar ons werk.
In elke moontlike opsig van ons lewe moet dit duidelik wees dat ons aan die Woord van die Here gehoorsaam is. Ons moet God reg bely en ken as die Koning van alle tye, en van die wêreld en van die skepping.

Die koninkryk van God kom ook deur hulle wat Hom bely – deur hulle gehoorsaamheid as die Godsvolk.
As ons vandag rondkyk in die lewe, is daar een saak wat onbetwyfelbaar vasstaan, en dit is naamlik dat daar baie min van die koninkryk van die Here in ons wêreld gesien kan word.
Hoeveel erken God werklik as die ewige Koning?
As ek dan in swakheid, maar in opregtheid, bid dat God se koninkryk ook in my moet kom, dan bely ek soos wat dit daar staan in Filippense 2:13 dat dit God is wat in my werk om te wil en om te werk na sy welbehae!

want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. (Filippense 2:13 AFR1953)

Hierdie Onse Vader-gebed wat die Here Jesus ons leer, is nie selfsugtig nie. Dit gaan nie net om onsself nie.
Dit kan ook nie juis anders nie, want die een wat bid, bid dan Onse Vader!
Maar die Kerk is ook meer as dit.
Daarom bid ons dat die Here die Kerk moet bewaar, want die Kerk lewe tussen gevare.
Te midde van al hierdie dinge moet ons bid dat die Here die Kerk moet bewaar.
Dit is nie ’n leë gebed nie.
Daar is nie een van ons wat nie redelik goed besef hoe magtig die satan en sy magte is nie.
Daar is ’n valse ryk langs die een van die Here.
Die genade van die Here is dat die volle krag van hierdie ryk reeds deur die Here Jesus Christus gebreek is.
·        Hy het gesterf in sy stryd teen hierdie ryk.

·        Maar Hy het as Oorwinnaar opgestaan uit die dood, want die satan se mag was te beperk om Jesus Christus in die doderyk te hou.

Dit beteken nou nie dat ons stryd in die koninkryk van die Here verby is nie, want die satan het nog bewegingsvryheid. Die satan is nou soos ’n brullende leeu wat alles verslind wat in sy pad kom.

Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. (1 Petrus 5:8 AFR1953)

Daarom bid ons vir die koms van die koninkryk, want dan sal die mag van die satan in die wêreld finaal vernietig word. Dan bly daar slegs die regering van God oor.

Daar is geskrywe:

En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. (1 Korintiërs 15:28 AFR1953)

Die bidder hunker in sy gebed na hierdie dag, want op hierdie dag sal die volheid van God se ryk kom.
Maar die dag wanneer die koninkryk finaal kom, lê nog voor as ’n verskrikking vir sekere mense.

Daardie dag gaan die nasies geoordeel word, en hulle sal geskei word soos wat ’n herder sy skape van sy bokke skei (Mattheus 25:31 AFR53).

Die regverdiges sal die ewige lewe ingaan, maar die vervloektes sal die ewige straf ontvang (Mattheus 25:46 AFR53).

En die satan wat hulle verlei het, sal in die poel van vuur en swael gewerp word (Openbaring 20:10 AFR53).

Dan is die koninkryk van God volkome –  ’n koninkryk waarin God alles in almal sal wees.

Dan sal die tabernakel van God by die mens wees, en Hy sal by hulle woon.

Dan het die eerste dinge verbygegaan, soos dit staan in Openbaring 21:3, 4:

En ek het ’n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. (Openbaring 21:3-4 AFR1953)

Kom ons lees saam wat ons Belydenisskrifte hieroor te sê het in die Heidelbergse Kategismus Sondag 48:

Vraag 123: Wat is die tweede bede?
Antwoord: Laat u koninkryk kom. Dit is: Regeer ons so deur u Woord en Gees dat ons ons hoe langer hoe meer aan U onderwerp (a). Bewaar u kerk en laat dit groei (b). Vernietig die werke van die duiwel, elke mag wat teen U opstaan, en alle kwaadwillige planne wat teen u heilige Woord bedink word (c), totdat die volkomenheid van u ryk kom (d), waarin U alles in almal sal wees (e).
(a)Ps 143:10; 119:5; Matt 6:33. (b) Ps 51:20; 112:6. (c) 1 Joh 3:8; Rom 16:20. (d) Op 22:20;
Rom 8:22, 23. (e) 1 Kor 15:28.

Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 145:1, 8

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 25 Februarie 2007 (aand)