Sing vooraf:    Psalm 119:34; Psalm 49:1.

Kom ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm  103:1, 9
Gebed.
Amen.

Psalm  144:1.
Skriflesing: Matteus 7
Teks          : Kategismus Sondag 49;  Matteus 7:21

Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. (Matteus 7:21 AFR53)

Jesus waarsku in hierdie hoofstuk teen die bedrog van die valse profete.
Ons  gee in hierdie Preek aandag aan die volgende aspekte:
1. Ons belydenis en ons dade.
2. Die krag van God.

1. Ons belydenis en ons dade.

Hierdie gedeelte sluit natuurlik baie skerp aan by die brief van Jakobus, waarin hy breedvoerig skryf dat dit geen nut het as iemand sou sê dat hy 'n christen is, maar sy lewe toon 'n gebrek aan die werke wat by 'n christen pas nie.
Dit gaan in ons teks dus oor die belydenis van die Naam van die DrieEnige God

Nie elkeen wat vir My sê Here, Here! Sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie.

Daarmee bring Jesus elkeen wat na Hom geluister het dadelik tot stilstand.  Nou hoe dan?  Dan antwoord Hy dat daar 'n gelyke ekwivalent dade aan die belydenis gekoppel moet wees.

Maar hy wat die wil doen van My Vader wat in die hemele is.
Daarom pas dit alte goed dat ons die gebed bid:

Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde.

Die eerste saak wat ons by hierdie deel van die gebed moet begryp, is dat God lankmoedig is.
Die mens se wil is al van Adam af reg in teenstelling met God s'n.
Tog spaar en bewaar die Here die wêreld.
In dieselfde trant skryf die apostel Paulus ook aan Timoteus (2:1vv) dat gebede gedoen moet word vir alle mense sodat ons almal in godsvrug en waardigheid kan lewe.

Ons moet natuurlik nie die dinge ver van ons af sien nie.
Daarom sê die Bybel met die grootste reg dat selfs die allerheiligstes onder ons maar net 'n klein beginsel van gehoorsaamheid in ons het  -  in elk geval genoeg dat ons besef dat ons moet bid en smeek vir vergifnis.

Deel van ons gehoorsaamheid is natuurlik om te bid. Wat moet ons bid? Die Here Jesus Christus gee ons 'n modelgebed en Hy wek ons op om te bid.  Natuurlik doen Hy baie meer as dit: Hy versoen ons ook en skenk aan ons die Heilige Gees.
2. Die krag van God.

Vanselfsprekend is die tweede saak nou die krag van God.  Die vraag ontstaan by ons:
Die antwoord is:  God is so magtig dat Hy die vernuwing in die harte werk.
Kom ons stel dit sodat dit pas by ons teksvers.
Besef ons die gevolg van dit wat ons hier sê?  Dit beteken dat ons met woord en daad die lof en die heerlikheid van God moet verkondig, en dat ons nooit mag swyg of verslap nie - soos die engele.
Net so was dit ook met Christus toe Hy op aarde mens was:  Hy het stiptelik die wil van God uitgevoer.
En nou bid ons dat ons ook so gehoorsaam moet wees.  Soos wat die engele in die hemel aan God gehoorsaam is, net so moet die wil van die Here ook oor ons geskied.
Broeders en susters, God se wil is ook dat die wederkoms naby is.  Ons het dalk nie meer baie tyd nie.
Kom ons lees saam wat in ons belydenis hieroor geskryf staan (Heidelbergse Kategismus Sondag 49):

Vraag 124:  Wat is die derde bede?
Antwoord:  Laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde.  Dit is:  Gee dat ons en alle mense ons eie wil prysgee (a) om aan u wil, wat alleen goed is, sonder enige teëpratery gehoorsaam te wees (b), sodat elkeen sy amp en beroep net so gewillig en getrou kan beoefen en uitvoer (c) soos die engele in die hemel (d).

(a)Matt 16:24;  Tit 2:11, 12.  (b) Luk 22:42;  Ef 5:10;  Rom 12:2.  (c) 1 Kor 7:24.  (d) Ps 103:20, 21.

Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  40:1, 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 29 Mei 2005 (aand)