Sing vooraf: Skrifberyming 12-2:1 (27:1)

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Skrifberyming 1-1:1 (24:1)

Gebed
Amen.

Psalm 4:3

Skriflesing:     Matteus 7
Teks:               Mattheus 7:11; Kategismus Sondag 46

As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! (Matteus 7:11 AFR1953)

Daar is ’n bepaalde rede waarom die Onse Vader-gebed begin met die woorde:

Ons Vader wat in die hemele is.
Kom ons kyk saam in die openbaring van die Here na die volgende twee sake:

1. Die openbaring van die Naam van die Vader
2. Die waarde van die Naam van die Vader

1. Die openbaring van die Naam van die Vader

Die Here Jesus se taak was om aan ons die Naam en die heerlikheid van God, sy Vader te openbaar, en dit het Hy gedoen.
Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar. (Johannes 17:6 AFR1953)

Ons weet die Here Jesus het ons sondeskuld vergewe. Maar hierdie uitspraak van Hom verklaar duidelik dat Hy iets baie besonders ten opsigte van God gedoen het.

Ek het U Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het.

As ons as gereddes deur die Here Jesus Christus bid, moet ons gebed se fondament lê op die feit dat ons die Here ken.
Die woorde Ons Vader openbaar aan ons die wese van God ten opsigte van ons as mense:
Ons moet een ding goed besef:
U moet onthou dat ons in sonde beland het waar die vloek van God oor ons uitgespreek is. Lukas 16:8 leer dat ons van nature kinders van die wêreld is.
onder wie ons almal ook vroeër gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het; en ons was van nature kinders van die toorn net soos ook die ander. (Efesiërs 2:3 AFR1953)
. . . met oë vol van owerspel, wat nie ophou om te sondig nie; hulle verlok onvaste siele, hulle het ’n hart geoefen in hebsug, hulle is kinders van die vervloeking. (2 Petrus 2:14 AFR1953)
Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar: elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. (1 Johannes 3:10 AFR1953)
Hulle het verderflik teen Hom gehandel – die wat sy seuns nie was nie, maar hulle skandvlek – ’n verkeerde en verdraaide geslag. (Deuteronomium 32:5 AFR1953)

Teenoor hierdie dinge staan die genade van die Here geskryf. Dink aan die volgende uitsprake:
Ons sal al hierdie dinge net kan weet en verstaan as ons God in sy Vaderskap ken.

Ons kan hierdie gedeelte saamvat en sê dat daar by ons ’n kinderlike geloof in en afhanklikheid van die Here moet wees. Dit sal terselfdertyd ook verseker dat ons op die regte manier aan die Here gehoorsaam sal wees.

2. Die waarde van die Naam van die Vader

Let op dat die Here se Vaderskap gevolg word deur die woorde wat in die hemele is.
Kyk na die voëls van die hemel; hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar in skure nie, en tog voed julle hemelse Vader hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? (Matteus 6:26 AFR1953)
(8:4) As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het – (Psalms 8:3 AFR1953)
Ek weet van ’n man in Christus, veertien jaar gelede – of dit in die liggaam was, weet ek nie, of buite die liggaam, weet ek nie, God weet dit – dat so iemand weggeruk is tot in die derde hemel. (2 Korintiërs 12:2 AFR1953)
Dit beteken dat mens moet onthou dat ons hemelse Vader God is wat majesteit en almagtige krag besit.
Ons hemelse Vader sal ons nooit in die steek laat nie, want sy liefde lyk nie soos ’n aardse Vader se liefde nie.
. . . want die Here tugtig hom wat Hy liefhet, en Hy kasty elke seun wat Hy aanneem. (Hebreërs 12:6 AFR1953)
Maar bo-oor alles het ons hierdie wete dat dinge soos nood, dood en siekte, gevaar of vyande niks aan ons kan doen nie, want sulke magte het net nie die vermoë om deur die liefde te breek wat God om ons span nie. Die Seun van God het natuurlik in die tyd waarin ons nou lewe (die tyd na sy hemelvaart) na die Vaderhuis toe gegaan, waar Hy nou vir ons plek voorberei.

In die huis van my Vader is daar baie wonings; as dit nie so was nie, sou Ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. (Johannes 14:2 AFR1953)

Die Vaderskap van die Here, dui dus ook vir ons ’n rigting aan waarheen ons gaan, of wat van ons word na ons aardse dood. In die woorde Onse Vader lê al die Here se versekering dat ons sy kinders is wat sonder vrees kan lewe.

Kom ons lees die Heidelbergse Kategismus Sondag 46 saam.

Vraag 120: Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek?
Antwoord: Sodat Hy heel aan die begin van ons gebed in ons die kinderlike vrees en vertroue op God sal wek. Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het, en dat Hy ons veel minder dit wat ons van Hom in die geloof bid, sal weier as wat ons vaders aardse dinge ons ontsê (a).
(a) Matt 7:9-11; Luk 11:11-13.

Vraag 121: Waarom word hier bygevoeg: wat in die hemel is?
Antwoord: Sodat ons van die hemelse majesteit van God nie aards moet dink nie (a) en van sy almag alles verwag wat ons vir liggaam en siel nodig het (b).
(a) Jer 23:23, 24; Hand 17:24, 25, 27. (b) Rom 10:12.

Amen.

Slotgebed
Slotsang: Skrifberyming 2-4:1 (33:1)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Februarie 2007 (aand)