Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 36:2.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 48:5.

Gebed.

Psalm 97:1.

Skriflesing: Nahum 1.

Teks: Nahum 1: 7

Die Here is goed, 'n toevlug in die dag van benoudheid, en Hy ken die wat by Hom skuil. (NAV: Die Here is goed, Hy is 'n toevlug in tyd van nood, Hy sorg vir die wat by Hom skuil.)

Die kern van hierdie profeet se prediking is dat die Here te midde van die kwaaiste stryd en verdrukking nog vir sy kinders sorg. Hy verkondig heil. Nie net vir Juda nie, maar ook vir ons. Met die vergesig van 'n profeet sien Nahum die voete van God op die berge, die God wat die goeie boodskap bring.

1. Die wederkoms en Juda.
2. Die wederkoms en ons.

1. Die wederkoms en Juda.

Die profeet Nahum profeteer na die wegvoering van die Tienstammeryk. Hy is 'n tydgenoot van Sefanja. En net soos Sefanja profeteer hy ook oor die val van Nineve.
Die profesie begin om die gedugtheid van God aan te kondig.
Tog is daar ook genade in die toorn van God. Die dag wanneer die Here kom om sy toorn te openbaar oor sy vyande, is terselfdertyd 'n dag van heil en verlossing van Juda. Daarin lê die waarskuwing dat hulle ook gereed moet wees vir die verskyning van die Here.

Al is die Here toornig en al is Hy almagtig in sy krag, Hy is ook lankmoedig.
Die vyande van die Here het Hom nie aanbid nie. Hulle het hulle eie afgode aanbid, en daaroor in konflik gekom met God se volk. Dit het toe die gevolg gehad dat die volk van die Here verdruk en vervolg is.

Hierdie toestand kan nie langer toegelaat word nie en daarom kondig die Here aan dat die oordeel aan die kom is. Die oordeel soek egter uit - dit brand nie oor almal nie, want die Here is baie genadig.

Hierdie was juis die punt waarop die vyand ontspoor het. Hulle het die lankmoedigheid en genade van die Here as swakheid gesien. Hulle kon nie sien dat die lankmoedigheid en geduld van die Here die oordeel oor hulle net uitgestel het nie.
Verse 3 tot 6 beskryf hoe verskriklik die krag van die Here is wanneer Hy in sy toorn aankom.
Die natuur het al vantevore so opgetree, dink maar aan die uittog uit Egipteland. Psalm 106: 9 beskryf die betrokke gebeurtenis met woorde wat sterk herinner aan Nahum 1: 4:

En Hy het die Skelfsee gedreig, sodat dit opgedroog het, en hulle deur die watervloede laat gaan soos deur 'n woestyn.
Die verskil is dat die gebeurtenis by die uittog nie 'n oordeelsdaad was oor die skepping nie, terwyl dit hier in Nahum wel die geval is. Dit roep ook Openbaring 20: 11 by mens op. Daar staan geskryf dat die aangesig van die Here so is dat sowel die aarde en die hemel sal wegvlug as die Here verskyn met die wederkoms.

In die boek Openbaring staan dit in die verlede tyd geskryf, omdat Johannes die vervulling van die einde sien:

Toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die Een wat daarop sit. Die aarde en die hemel het voor Hom padgegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. (Die OAV vertaal "padgegee" met "weggevlug.")
Lees dit nou saam met Nahum se profesie, dan sien u daarin die verwoestende werking van God se toorn.
Die grondgedagte is dat daar niks is wat teen die Here se toorn bestand is nie. Dit gaan nou hier vir die aandag van die Here se vyande, en vir die volk wat sy uitverkorenes verdruk.

2. Die wederkoms en ons.

Die saak is dringend en ernstig. Die dag van die Here kom. Sy weg is in 'n warrelwind en storm, en die wolke is die stof van sy voete. In hierdie beskrywing word die onmeetbare majesteit van God geteken.
Ons kry dieselfde saak in Psalm 114: 4, 5:

Die berge het rondgespring soos ramme en die heuwels soos lammers. Wat is dit met jou, o see, dat jy vlug?

Die hoofgedagte van Nahum se profesie sover is dat die koms van die Here gaan wees om te oordeel, en dat dit die grootste verskrikking van alle tye gaan wees. Die verskrikking vergroot as ons besef dat hierdie profesie leer dat die Here nie net buite die grense van sy land gaan skoonmaak nie.

Nahum voorspel dit baie duidelik dat die Here binne sy land en binne sy kerk skoonmaak.
Die betekenis vir ons is dat die Here met die wederkoms die hele wêreld met al sy volke gaan suiwer.
Vers 9 vra die vraag wat deur die tyd staan: Wat beplan julle teen die Here? (NAV maak dit 'n stelling dat wat ookal teen die Here beplan word, tot niet gemaak sal word.)
Die punt is dat ons geroep is om met ons koningsbeeld die hele lewe te beheers, en om ook daarmee die eer aan God te gee. Ons koningskap moet ook sodanig wees dat dit wyer beoefen word as om net te lewe vir ons aardse bestaan. Ons moet nou al leef en bou vir die hiernamaals.

As dit nie so is nie, dan verloor ons tred met die tyd. Die regte tyd is dat die Here aan die kom is, Nahum het al die stof om die Here se voete gesien.
U hoef nie die oordeel te vrees nie, want die Here leer dat Hy 'n toevlug is in die dag van benoudheid.
So word Nahum se profesie 'n werklikheid. Jesus Christus het die volle toorn van God gedra.
Ons ken spanning en druk.
Hierdie dinge is besig om ons ook in te maal. Geen mens kan oor hierdie dinge nugter dink en nie 'n gevoel van beklemming om sy hart beleef nie. Maar sodra ons in die geloof daarna kyk, besef ons dat die gelowige nie deur hierdie dinge die noute ingejaag kan word nie, want die Here versorg ons. In noodtye sorg Hy vir die wat Hom vrees.

Ons is al besig om voor te berei vir ons eerste Nagmaalviering van die jaar.
Die Nagmaal is dus 'n maaltyd waar die Here u van sy goedheid verseker. 'n Sakrament waar die Here weer aan ons bevestig dat Hy deur Jesus Christus vir ons 'n toevlug is. Omdat die Here die ken wat by Hom skuil, daarom roep Hy u na die Nagmaal toe. Berei uself biddend voor sodat ons as genadelinge aan die tafel van die lewende God sy genade vir elkeen van ons persoonlik mag proe.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 119:62

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 27 Januarie 2002.