Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 49:1, 6

Gebed

Skrifberyming 26:6 (9-1)

Skriflesing:    Nehemia 13:14-22
Teks:             Nehemia 13:14-22; Kategismus Sondag 38

Nehemia verwyt die volk dat hulle moet onthou dat die Here al oor hulle stad ’n groot onheil gebring het as gevolg van hulle geloofsonverantwoordelikheid – o.a. dinge soos die ontheiliging van die Sabbat. Met hierdie soort sonde vererger hulle die toorn van die Here.

In die vierde gebod gee die Here vir ons ’n bevel dat ons die Sabbat heilig moet hou.
.Die punt is net dat die Here sonde soos Sabbatsontheiliging nie ongestraf laat bly nie.

Daarom is die volgende dinge noodsaaklik:
1.    Die sabbatsgebod reël God se orde oor ons.
2.    Die sabbatsgebod is ’n voorskou van die ewige lewe.

1.    Die sabbatsgebod reël God se orde oor ons.
Waarom moet die dag heilig gehou word?
Julle moet sekerlik my sabbatte onderhou, want dit is ’n teken tussen My en julle in julle geslagte, sodat die mense kan weet dat Ek die Here is wat julle heilig. (AFR53)

Dit gaan dus oor die verband wat daar is tussen ons en die ewige seën van die Here. Levitikus 16:30 (en Levitikus 23:32, 25) lê baie sterk klem op die versoening wat op dié dag tussen ons en die Here plaasvind. Dit wys al na die werk van die Messias toe wat as deel van sy versoening ’n tydperk van volmaaktheid tussen ons en die Here gaan skep.

Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig; van al julle sondes moet julle voor die aangesig van die HERE rein word. (Lev. 16:30 AFR53)

Géén beroepswerk mag julle doen nie; maar julle moet aan die HERE ’n vuuroffer bring. (Lev. 23:25 AFR53)

n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet jul verootmoedig. Op die negende van die maand in die aand, van aand tot aand, moet julle jul sabbat hou. (Lev. 23:32 AFR53)

Om die Sabbatdag te heilig beteken dat ons hierdie dag aktief moet beplan. Maar nie met ons alledaagse werksaktiwiteite nie. Dit moet bestaan uit omgang met die Here. Daarom is die Bybelse opdrag baie duidelik:
Die leiers van Israel het die Sabbat ontheilig omdat hulle in hulle tyd lewenswaardes gehad het wat gemaak het dat hulle beginsels begin buig het.
Om hierdie saak weer in die regte perspektief te kry, het die Here die hele volk vernietig en hulle selfs uit hulle land uit laat wegvoer, en ’n gedeelte van ’n nuwe geslag teruggebring.
Ons leer uit die Bybel van dinge wat ons moet doen op die rusdag.
Dit staan in Deuteronomium 31:11, 12 geskryf:

. . . as die hele Israel kom om te verskyn voor die aangesig van die HERE jou God op die plek wat Hy sal uitkies, moet jy hierdie wet voor die hele Israel, voor hulle ore lees. Laat die volk byeenkom, die manne en die vroue en die kinders en jou vreemdeling wat in jou poorte is, dat hulle kan hoor en dat hulle kan leer om die HERE julle God te vrees en sorgvuldig al die woorde van hierdie wet te hou. (Deut. 31:11-12 AFR53)
En Hy het geleer en vir hulle gesê: Is daar nie geskrywe: My huis moet ’n huis van gebed genoem word vir al die nasies nie? Maar julle het dit ’n rowerspelonk gemaak.

Dit is natuurlik ’n aanhaling van Jesaja 56:7 (AFR53):

. . . hulle sal Ek bring na my heilige berg, en Ek sal hulle vreugde laat smaak in my huis van gebed; hulle brandoffers en hulle slagoffers sal welgevallig wees op my altaar; want my huis sal ’n huis van gebed genoem word vir al die volke.

Sondag is aanbiddingsdag. Dit beteken omgang met die Here.
Die Here het voorskrifte gegee oor hoe ons aan hierdie verwagting van die wederkoms en ons dankbaarheid uiting moet gee:
Die Rusdag wat deur die Here vasgestel is, verkondig aan ons dat die Here se seën ons volg – deur die dag; in die eredienste, en veral met die oog op die dag wanneer ons die ewige rus ingaan as ons by die Here is.

2.    Die sabbatsgebod is ’n voorskou van die ewige lewe.
Daar is ’n bepaalde ritme in die lewe. Elke keer as jy die opdrag wat die Here vir jou gee, breek, het dit gevolge wat op ander vlakke in jou lewe inslaan.
Die oomblik as hierdie opdrag in wanorde verval, naamlik dat ons nie meer die rusdag heilig hou nie, trek die Here net sy hand oor ons terug. Die Bybel leer nie verniet dat God ’n God van orde is nie.
Almal wat op die Sondag getrou is met erediensbywoning, ontvang die seën van die Here.
Ons moet die Sabbat vier soos wat die Here Jesus dit gedoen het.
Die betekenis van die aanbidding in die eredienste is dat dit vorentoe wys na die dag wanneer ons die ewige Sabbat by die Here ingaan.
Terwyl ons nog op die aarde is, roep die Here ons met sy Heilige Gees om elke erediens by te woon.
Kom daarom elke Sondag en woon die eredienste by.

Kom ons lees Kategismus Sondag 38 saam.
Vraag 103: Wat gebied God in die vierde gebod?
Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word (a). Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom (b) om die Woord van God te hoor (c), die sakramente te gebruik (d), die Here openlik aan te roep (e) en die Christelike liefdegawes te gee (f). Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus, en die Here deur sy Gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe (g).
(a)Tit 1:5; 2 Tim 3:14; 1 Kor 9:13, 14; 2 Tim 2:2; 3:15. (b) Ps 40:10, 11; 68:27;
Hand 2:42. (c) 1 Tim 4:13;1 Kor 14:29. (d) 1 Kor 11:33. (e) 1 Tim 2:1; 1 Kor:l4:l6.
(f) 1 Kor 16:2. (g) Jes 66:23

Amen.

Slotgebed

Slotpsalm 130:3, 4

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 22 Februarie 2004  (aand)