Sing vooraf: Psalm 5:11.  

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
Lofpsalm  68:9

Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet sing ons van versoening van ons sondeskuld met God met Ps. 24:3.
Wet
Psalm  24:3
Gebed.
Psalm 118:12, 13.

Skriflesing:  Numeri 23: 1 - 8 en Numeri 24.
Teks: Numeri 24: 9b

Geseënd is hulle wat jou seën, en vervloek is hulle wat jou vervloek! (Numeri 24:9b AFR53)

In Jesus Christus gee God aan ons die waarborg dat Hy ons seën en dat niks en niemand hierdie seën van ons kan wegneem nie.
Ons kyk na die volgende sake wat belangrik is:
1. Wie is Bileam?
2. Die verloop van die saak.

1. Wie is Bileam?

Die situasie waarvan ons gelees het, was eintlik 'n baie praktiese een. Balak wou 'n politieke situasie beredder sodat hy die beste daaruit kon tree.
Balak was steeds baie bang.
Daarom gaan soek hy nou vir sterker middele om mee te veg: geestelike middele! Die volk moet in gevaar gebring word, deurdat hulle uit die geesteswêreld aangeval word.

Die agtergrond is ook aan ons almal bekend. Die heidene het in hierdie tyd baie toordery beoefen.
Daarom gaan Balak na Bileam toe. Twee dinge val ons baie skerp op:
Bileam is een van die merkwaardigste persone in die Bybel:
Bileam se naam beteken "Verleier."
Balak se naam beteken "Verderwer."
Altwee is name wat ook van die duiwel gebruik word!

Niemand weet wat die presiese waarheid is waarom Bileam sowel die swart toordery as die Here aanbid het nie.
Volgens sommige teorieë het dit Bileam beweeg om die Here ook te aanbid, omdat hy gedink het dat hy daarmee sy mag sou kon uitgebrei het.
Bileam was nie die enigste mens wat hierdie soort van ding gedoen het nie. Die nuwe Testament verwys na manne wat God aan hulle rykdom diensbaar gemaak het. Daar staan in 2  Petrus 2:15, 16 die volgende:

Hulle het die regte pad verlaat en verdwaal, en die weg gevolg van Bíleam, die seun van Beor, wat die loon van ongeregtigheid liefgehad het,  maar die bestraffing van sy eie oortreding ontvang het: die stom lasdier het met die stem van ‘n mens gepraat en die waansinnigheid van die profeet verhinder. (2 Petrus 2:15-16 AFR53)

Luister weer wat sê die Heilige Gees hier: Bileam het die loon van die ongeregtigheid liefgehad, maar  die bestraffing van sy eie oortreding ontvang.

Kyk nou hoe fyn werk die duiwel:
2. Die verloop van die saak

Die eerste stel boodskappers van Balak kom met 'n goeie beloning by Bileam aan.
Balak het die saak anders verstaan.
Hierdie keer mag Bileam gaan, maar hy mag net gaan sê wat die Here hom voorsê.
Vir Balak was dit so belangrik dat Bileam nou moet kom, dat hy hom eintlik tegemoet trek.
Bileam het toe ook inderdaad vir Balak gesê dat hy net sal sê wat die Here hom gaan beveel om te sê. Daarin sal hy as ware profeet van die Here optree.

Die konflik breek ook sommer by die eerste stel altare los.
 Hoe sal ek vloek wie God nie vloek nie?
 En hoe sal ek verwens wie die Here nie verwens nie?

Kyk na die onveranderlikheid en die eer van die Here:
Balak was egter baie beslis dat die Here die Israeliete moet vervloek. Soos 'n heiden dink, gaan hy na 'n ander plek toe, want hy het gedink dat die Here nie daar sal wees nie.
By die derde altaar sê die Here dat Bileam nie weer toorkunsies mag bedryf het nie. Maar vir die res is die heidense vertoon by die derde altaar sommer baie kwaai.
Toe Bíleam sien dat dit goed was in die oë van die HERE om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai.  Toe Bíleam sy oë opslaan en Israel sien soos hy volgens sy stamme in die laer staan, het die Gees van God op hom gekom. (Numeri 24:1-2 AFR53)

Hy het meteens die wil van God duidelik verstaan en besef:
Die groot offer wat Bileam elke keer voorberei en die seën wat hy elke keer oor die volk uitspreek, preek al iets van die versoeningswerk van Jesus Christus oor die kerkvolk:
Die Heilige Gees rond tydens Bileam se optrede ook die werk van Jesus Christus volkome af.
Later het Bileam besluit om op God te gaan wraakneem.
Bileam het die keer toe hy later teruggegaan het, by Balak aanbeveel dat hy die vroue van sy volk onder Israel moes laat ingaan sodat die Israelitiese mans met hulle kon hoereer.
Maar die Here het toe ook sy vloek oor Bileam en Balak waar gemaak.
Ons lees van hulle oortreding in Openbaring 2:14:

Maar Ek het enkele dinge teen jou: dat jy daar mense het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om afgodsoffers te eet en te hoereer. (Openbaring 2:14 AFR53)

Uit hierdie gedeelte leer ons die verskriklike gevaar daarvan as jy 'n kind van God te na kom.
Die teks plaas dus 'n dubbele verantwoordelikheid op ons.
Jesus het gesterf tot seën vir die wat glo, maar dit gebeur juis omdat Hy die vervloeking van God oor al hulle sondes gedra het.
Vir elkeen van ons gaan die tyd aanbreek dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus voor die troon van God te staan gaan kom - as verlostes!
Die ander kant is die donkerkant van die Here Jesus se versoeningswerk.
Geliefdes, dink aan al die ellendes in die hel as daardie mense weet dat die gelowiges in God se koninkryk jubel sonder om moeg te word, en hulle in die hel sit in die donker van pyn en verwyt saam met die Satan opgesluit - sonder God!

Ons het ook 'n verantwoordelikheid in hierdie saak.
Geseënd is die wat jou seën, en vervloek is die wat jou  vervloek.
Onthou:
Amen.

Slotgebed.
Skrifberyming  1-1:1, 3.

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 November 2005 (oggend)