Sing vooraf: Psalm 68:9 (334)

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:
Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 63:1 (306)
Geloofsbelydenis: Apostolicum
Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld met Psalm 32:3 (152)
Wet
Psalm 32:3 (152)

Gebed
Amen.

Psalm 40:7 (207)
Skriflesing:     Openbaring 1
Teks:               Openbaring 1:17

En toe ek Hom sien, val ek soos ’n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste (Openbaring 1:17 AFR53)

Ons eet vandag saam met Hom – Hy wat daar was voordat daar tyd was, of voordat die aarde daar was. Hy het sy Gees na ons toe gestuur. Die Gees – God die Heilige Gees – het ons vandag hiernatoe gebring.

Weet ons werklik Wie is vandag ons Gasheer?
In hierdie tyd voor die skepping het hierdie selfde God ’n raadsplan uitgewerk.
Hierdie God het ’n mens geword.
Nou is die prentjie meteens heeltemal anders.
Geliefde broeder en suster, as u aan hierdie Nagmaaltafel sit, moet u kyk na Hom wie se Nagmaal dit is.
My/jou naam word genoem as Hy sê dat daardie verskriklike oomblikke aan die kruis vir ons was.
Maar nou is Jesus nie meer aan die kruis nie.
Hoeveel lig laat ons skyn? Of lewe ons onder die maatemmer? Met hoeveel eerlikheid kom ons sy genade ontvang?

Hierdie Jesus se oë is vir Johannes soos ’n vlam van vuur wat verterend in ons inkyk.
Geliefdes, kyk dan ook net na die voete van hierdie Jesus wat u vandag aan hierdie tafel gaan spysig.
Waarom beveel Hy ons dan vandag om aan hierdie tafel aan te sit? Omdat Hy – as die Eerste en die Laaste en die Lewende – ons uitverkies en vir ons versoening gedoen het.
U sit vandag aan hierdie tafel omdat:
Dis vir ons wat Hy nou in die hemel is, om plek gereed te maak, dat ons daarnatoe kan gaan wanneer Hy ons deur die dood hier wegroep.

Maar onthou dat ons ’n kandelaar in Christus se hand is.
Kom ons word in onsself minder, sodat die Here Jesus Christus in ons meer kan word.

Ons moet word soos wat dit werklik is:
Wees daarvan verseker dat u die ewige lewe het, want die Here Jesus Christus wat ons hier bymekaar geroep het, waarborg dit aan elkeen van ons.

Die bewys is dat ons die stem van die Heilige Gees gehoorsaam het toe ons op sy bevel na die Nagmaal toe gekom het.
Amen.

Gebed
Psalm 105:2, 3 (514)
Formulier
Psalm 23:1, 3 (107)

Af tafel toe

Tydens Nagmaal sing ons:
·        Aan tafel: Psalm 116 (569)

·        Terug banke toe: Psalm 118 (575)
Slotgebed:

Here, ons dank U dat U ons onderrig en ons leer. Gee aan ons ’n hart wat verstaan as U tot ons spreek en ook ’n gees wat gewillig is om hom te laat leer. Lei ons in hierdie nuwe week, sodat ons weer mag leef tot U eer en verheerliking.
Ons bid dit om Christus wil.
Amen.

Slotpsalm 36:2 (179)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: Nagmaal 21 Mei 2006 (oggend)