Vooraf: Psalm 110:1, 2

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 89:1, 10

Gebed

Psalm 73:9, 10

Skriflesing:     Psalm 110 en Openbaring 11:15-19.
Teks:               Openbaring 11:15; Kategismus Sondag 19

En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. (Openbaring 11:15 AFR53)

Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand, totdat ek U vyande ’n voetbank vir u voete gemaak het. U magtige septer sal die Here uitstrek uit Sion en sê: Heers te midde van u vyande. (Psalm 110:1, 2 AFR53)

Daar is net een Hoof oor die Kerk, en dit is Jesus Christus die Here. Ons almal wat glo, verwag Hom terug, en ons glo dat Hy op die oomblik van sy koms, ons almal tot Hom sal neem.

Ons gee aandag aan die volgende twee sake wat die kerk raak:

1. Jesus die Koning van die kerk
2. Die nut van sy koningskap

1. Jesus die Koning van die kerk

Dawid sien profeties die verwagte Priester-Koning van Israel wat in Sion regeer.
Intussen is Psalm 110 al vervul.
Die Here voorspel en belowe nie net nie ‑ Hy doen ook.
Nadat die Here dan met hulle gespreek het, is Hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God.
Lukas beskryf ook hierdie geskiedenis en dan verwys hy na wat Dawid gesê het in Psalm 110. Dit is dus baie duidelik dat die Here met Psalm 110 die hemelvaart van die Here Jesus voorspel het:

Na Psalm 110 het ons inderdaad vyf verwysings na hierdie uitspraak in Psalm 110. Almal van hulle verklaar die gedeelte dat dit verwys na die Here Jesus Christus:

Matteus 22:44:
Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete? (Matteus 22:44 AFR53)

Markus 12:36:
Want Dawid self het deur die Heilige Gees gesê: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete. (Markus 12:36 AFR53)

Lukas 20:41-44:
Toe sê Hy vir hulle: Hoe is dit dat hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? En Dawid self sê in die boek van die Psalms: Die Here het tot my Here gespreek: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete. Dawid noem Hom dan Here, en hoe is Hy sy seun? (Lukas 20:41-44 AFR53) Handelinge 2:34:

Want Dawid het nie in die hemele opgevaar nie, maar hy self sê: Die Here het gespreek tot my Here: Sit aan my regterhand. (Handelinge 2:34 AFR53)

Hebreërs 1:13:
En aan watter een van die engele het Hy ooit gesê: Sit aan my regterhand totdat Ek u vyande gemaak het ’n voetbank van u voete? (Hebreërs 1:13 AFR53)

Daar is vir ons nog meer verwysings na Jesus se koningskap in die hiernamaals as net dié van die evangeliste. So ’n voorbeeld is byvoorbeeld wat met Stephanus gebeur het: Hy was die eerste martelaar in die kerk.
Jesus het opgevaar na die hemel om daarmee sy goddelike mag te openbaar, en sodat die gemeentes kan weet dat Hy hulle met hierdie almagtige krag sal en kan bewaar. Hulle saligheid staan vas in die hemelvaart van Jesus Christus.

Nou kan u miskien redeneer dat dit nie nodig was (of is) dat hierdie dinge so spesifiek beskryf en bely word nie, want ons weet mos almal dat Jesus God self is. Nee, so maklik is dit nie.
Ons kan dus duidelik sien dat die Here sy raad aan ons openbaar wanneer al hierdie dinge neergeskryf word, sodat dit ons geloof kan versterk, en ons kan weet dat ons onder die bewaring en heerskappy van Jesus Christus is.

2. Die nut van Jesus se koningskap

Die hemelvaart van Jesus en die feit dat Hy plek inneem aan die regterhand van God die Vader, is ’n daad waarin Jesus verhoog word. Daarom is dit goed dat ons met groter noukeurigheid gaan ondersoek instel na die betekenis van die regterhand in die Bybel. Daar is ’n hele klomp dinge wat alles met die regterhand saamgaan.
Jesus Christus het dus al hierdie mag, want Hy sê die dag van sy verhoor dat hulle almal van daardie dag af die Seun van God sal sien sit aan die regterhand van God se krag, en dat hulle Hom ook sal sien kom met die wolke (Markus 14:62; Lukas 22:69; Handelinge 7:56).

Let net daarop dat die Bybel die saak nie altyd eenders beskryf nie.
Elke keer het die saak ’n ander betekenis.
’n Koning wat op die regterstoel sit, wan met sy oë alles uit wat sleg is. (Spreuke 20:8 AFR53)

of Jesaja 16:5:
En opgerig is deur goedgunstigheid ’n troon, en daarop sit een in getrouheid in Dawid se tent, ’n regter wat die reg soek en gou is in geregtigheid. (Jesaja 16:5 AFR53)
Voorbeelde kry ons in die volgende twee aanhalings:

Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. (Romeine 8:34 AFR53)

(Jesus Christus) . . . wat heengegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan Hom onderwerp is. (1 Petrus 3:22 AFR53)
’n Voorbeeld kry ons beskryf tydens die steniging van Stephanus:

En toe hulle dit hoor, was hulle woedend in hul harte en het teen hom op die tande gekners. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê: Kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. (Handelinge 7:54-56 AFR53)

Ons kan dus gerus wees, want:
’n Groter troos as dit sal mens moeilik vir iemand kan aanbied.
Hierdie deel van ons belydenis is die krag van ons geloof vir die toekoms. Die krag van God self, omdat dit sy genade aan ons openbaar. Dit openbaar ook die liefde wat Hy vir ons gee, totdat Hy ons soos sy kudde aan sy regterhand vergader tot in ewigheid.

Kom ons lees Kategismus Sondag 19 saam.

Vraag 50: Waarom word daar bygevoeg: en sit aan regterhand van God?
Antwoord: Christus het na die hemel opgevaar sodat Hy Hom daar as die Hoof van sy Christelike kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader alles regeer (b).

(a)Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22.

Vraag 51: Watter nut bring hierdie heerlikheid van ons Hoof Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy Heilige Gees die hemelse gawes in ons, sy lede, uitstort (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar (b).

(a)Hand 2:33; Ef 4:8. (b) Ps 2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8.

Vraag 52: Hoe word jy getroos deur die wederkoms van Christus om die lewendes en die dooies te oordeel?
Antwoord: Dat ek in alle droefheid en vervolging dieselfde Persoon met gespanne verwagting as Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Verder: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp (b), maar my, saam met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse blydskap en heerlikheid saamneem (c).

(a)Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 Tess 1:7.

Amen.

Slotgebed

Skrifberyming 12-2:2, 3 (27:2, 3)

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 31 Oktober 2004 (aand)