Sing Vooraf: Psalm 139:4;  Psalm 11:1; Psalm 22:2;  Psalm 36:2; Psalm 63:4;  Psalm 91:2.

Ons begin hierdie ontmoeting met God deur openlik teenoor mekaar en teenoor God te verklaar:

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.
 
Lofpsalm  146:1, 3.
Geloofsbelydenis: Apostolicum

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid om vergewing (nuwe lewe, versoening, die wil van God) met Ps. 91:8
Wet
Psalm  91:8.
 
Gebed.
Ewige God, U is almagtig  en goed. U is die Beskikker oor ons Lewens en die onderhouer van die hele skepping!
Ons aanbid U alleen  Daar is ook geen ander God wat aanbid kan word nie.  Aan U kom toe alle aanbidding  -  wat ons saam met die engelemagte aan U toebring.
Ons verootmoedig ons uit die diepste grond van ons hart voor U. Ons bely dat ons dikwels gruwelik sondig. Ons bely dat ons aangebore sondes ook nog in ons dra  -  en daarmee saam die erfsmet wat eie is aan ons as sondegevalle mense. Ons erken ook dat as ons in U gerig verskyn, ons niks anders as die ewige dood verdien nie.

Daarom smeek ons by U vir vergifnis van alles wat ons teen U verkeerd gedoen het. U leer ons in U Woord dat U nie die dood van 'n sondaar begeer nie. Mag ons daarom van harte by U smeek om ons genadig te wees, want ons glo en vertrou op die verdienste van ons Middelaar Jesus Christus.  Vergewe ons tog om sy ontwil.

Ons dank U vir die reën wat oor ons geval het in die afgelope tyd.  Ons dank U dat ons deur U genade nog steeds mag lewe en gevoed en gekleed mag wees.  Ons dank U dat ons mag saamkom om U te aanbid in die eredienste.  
Ons smeek vir die nood van die gemeente:  Bekeer ons almal daagliks dat ons van ons sondes af mag wegbreek.  Verander ons elkeen sodat ons elke dag meer met die beeld van die Here Jesus bekleed mag word.  En Here bekeer ons sodat ons toenemend die stem en die inspraak van God die Heilige Gees in ons mag hoor en in gehoorsaamheid daarna luister. Ons doen voorbidding vir die kerk oor die wêreld.  Gee Here dat almal wat U ken, U in waarheid en in eerlikheid sal aanbid en dien.  Seën ook ons owerhede wat U oor ons gestel het om in hierdie sondige wêreld oor ons te regeer.  Ons verstaan nie altyd alles wat U doen nie, Maar wil U gee dat U wil ook deur die besluite wat in ons raadsale van, geskied. Ons smeek Here vir al die beloftes van God wat U in U Woord aan ons belowe:  Gee ons genade om Christus ontil.
Amen.

Doop: Markus van Wyk
Skrifberyming  8-1:1, 2. (14)

Psalm 91:2.
Skriflesing:  Openbaring 12
Teks:            Openbaring 12:13 

En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seuntjie gebaar het; (Openbaring 12:13 AFR53)
 
Toe die draak sy neerlaag in die hemel gely het, het hy probeer om die Here van 'n ander kant af aan te val. Toe hy op die aarde neergewerp is, het hy die kerk van die Here aangeval.
 
1. Die aanval op die kerk.
2. Die verantwoordelikheid van die kerk.
3. Die genade in Christus.
 
1. Die aanval op die kerk.
 
In die hoofstuk word die kerk uitgebeeld deur die vrou wat die seun in die wêreld gebring het.
Die aanval van die duiwel is baie hewig.
Deur die werking van die satan sal die verskyning van die wettelose gepaard gaan met groot magsvertoon en allerhande valse tekens en wonders en met gruwelike misleiding van die wat verlore gaan ..
Uit hierdie en nog meer plekke in die Bybel is dit duidelik dat die duiwel kwaai toeslaan op die kerk, en dat hy niks ontsien om gelowiges dood te maak, te martel en te belieg nie.
 
Maar tog bly daar deurentyd 'n struikelblok in die satan se pad.
2. Die verantwoordelikheid van die kerk.
 
In die tyd wat die kerk so verdruk word, het die Here aan die kerk middele gegee waarmee sy haar uit die mag en die geweld van die satan kan onttrek. Die Here het aan die kerk twee vlerke gee.
Maar so eenvoudig is die saak darem nou ook nie. Die kerk het 'n plig.
Wat moet die kerk doen om haarself van die duiwel af te onttrek?
In die gedeelte wat die apostel Paulus skryf oor die wapenrusting wat die ware gelowige moet aantrek, skryf hy dat jy die skild van die geloof moet dra, want daarmee kan jy die vurige pyle waarmee die satan jou aanval, blus.
 
Die betrokke vers leer eintlik twee dinge:
    * Die eerste is dat die satan ons geweldig gaan aanval, en die tweede is dat ons hom in die geloof sal kan verslaan as ons ons geloof reg gebruik.
    * Die tweede saak van belang is die gebed.
          o Ons moet biddend lewe, want die Here gee baie uitdruklik aan ons die belofte dat Hy ons gebede sal verhoor.
          o Saam daarmee is ook die belofte dat die Here ons ons sondes sal vergewe (Jakobus 5:15, 16; Johannes 14:13, 14; Markus 11:24).
          o Daarmee is die kerk beveilig teen die aanvalle van die satan.

Let Wel:  Die kerk het 'n groot verantwoordelikheid in hierdie dinge. Die gelowiges moet werklik die beeld van die Here weerspieël. Kom ons gaan vir 'n oomblik terug na die beeld van die arendsvlerke. Luister net na wat in Jesaja 40:31 geskryf staan:
Vlieg ons gemeente werklik met die vlerke wat die Here ons gee?
En dan dink ons ook sommer aan ons gebedslewe.
Hierdie hele tyd is die duiwel saam met die kerk op die aarde. Toe die Here vir die kerk die arendsvlerke gee dat sy kan wegvlieg buite die bereik van die satan, toe maak die duiwel 'n nuwe plan.
In ons tyd is dit 'n groot probleem, want die ware kerk sal moet keer dat hy nie wêreldgelykvormig raak nie.
3. Die genade in Christus.
 
Die Here sê hier dat die ware gelowiges kon vasbyt en in hulle sober streng lewenswyse kon volhard.
Daarna probeer die satan nog 'n laaste poging. Hy val die gelowiges een-een aan.
Ons het die een groot troos: ons lewe in God se genade.
Uiteindelik breek die oomblik van die Here se wederkoms aan.
In die tussentyd, moet ons glo en bid.
Amen.

Slotgebed.
Slotpsalm  68:1.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.
 
Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 13 Maart 2005 (oggend)