Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:2, 11.
Geloofsbelydenis
Wet

Psalm 51:5.

Gebed.

Psalm 103:3.

Skriflesing: Openbaring 13:1-11.
Teks: Openbaring 13: 1

En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.

Het u al opgelet hoe vinnig ons aan dinge gewoond raak wat stadig in ons lewens inkom? Dit is wat hier beskryf word.
Twee diere wat in die Satan se diens is, kom na vore: Een uit die see en een uit die aarde. Die twee werk in volle harmonie saam met mekaar in die diens van die duiwel. Hierdie preek gee net aandag aan die dier wat uit die see uitkom.

Die see is hier die simbool van die volke. Dit staan ook bekend as die volkesee. Vergelyk hiervoor onder andere Openbaring 17:15

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. (Openbaring 17:15 AFR1953)

Die Bybel gebruik baie keer die beeld van rasende waters op volke wat onstuimig raas en lawaai in al die geweld en opstand wat in hulle aangaan. Ons kan dus met gerustheid aanvaar dat dit presies is wat die Here met die beeld bedoel in Openbaring 13.

Die dier wat Johannes daar uit die see sien opkom het, was vir hom skrikwekkend. Dit was inderdaad 'n monster! Johannes vertel elke ding soos wat hy die dier stuk-vir-stuk uit die see sien opkom.

Die openbaring het 'n duidelike boodskap: Die duiwel is slim genoeg om stadig aan die mensdom te verskyn. Hulle moet nie dadelik die geheelbeeld sien nie, want dan sal hulle weet waarmee het hulle te doen. Hy kom so geleidelik dat hulle aan hom gewoond kan raak.
Vers 2 Openbaar baie duidelik dat die draak - dis die Satan - wat deur Openbaring 12 beskryf word, vir die dier van Openbaring 13 sy krag en sy troon en sy mag gee.

…en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

Sy gesag en mag is dodelik en uit die hel geïnspireer!
Soos dit met openbaring van die Here die gebruik is, gryp hierdie openbaring van die dier ook terug na vorige gesigte toe wat die Here aan profete geopenbaar het. Vergelyk die volgende dinge wat profete uit die Ou Testament gesien of gesê het. Dink byvoorbeeld aan Daniël 7:7

Daarna het ek in die naggesigte gesien, en kyk, daar was 'n vierde dier, vreeslik en skrikwekkend en baie sterk, en dit het groot ystertande gehad; dit het verslind en vermorsel en die oorskot met sy pote vertrap; en dit was verskillend van al die diere wat voor hom gewees het, en dit het tien horings gehad. (Daniël 7:7 AFR1953)

Hierdie openbaring in Openbaring 13 beskryf roofdiere wat uit hulle natuur beweeg:
Hierdie dier uit die see gaan baie uitgebreide mag hê oor die hele aarde. Dit sal nie geringe magte wees nie. In Johannes 12:31 noem die Here hom die owerste van hierdie wêreld:
Die toestand waarin die gelowige van die eindtyd hom sal bevind, word ook beskryf deur gedeeltes soos byvoorbeeld Efesiërs 6:12 waar daar staan dat dat ons worstelstryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Efesiërs 6:12 AFR1953)

Die dier/antichris se aard en hoe hy gaan probeer om die gelowiges te verlei, word deur die Heilige Gees geopenbaar in 2 Tessalonisense 2:3-10
Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. … hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. (2 Tessalonisens 2:3-10 AFR1953)

Die Satan verbind hom dus al hoe meer met regerings en persone wat invloed op die wêreld uitoefen (en seker ook met groot moondhede) al hoe nader die einde van die tyd kom.

Die Here openbaar meer van hierdie teengoddelike regeerder(s) en hoe die meeste mense wat dan op die aarde is, die dier slaafs navolg.

En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer? (Vers 3, 4.)

Let op hoe hierdie kop die Here Jesus naboots. Jesus is gekruisig en het uit die dood opgestaan. Hierdie kop was dodelik gewond, maar hy het van sy dodelike wond genees en weer herleef! Die dinge hang almal met mekaar saam en toon aan dat al hierdie dinge van die dier bymekaar behoort.

In hierdie vers word ook geopenbaar dat dit dier spanning in homself gaan hê. Die dier gaan iewers in 'n geveg beland en gaan seerkry:
En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. (Openbaring 13:14 AFR1953)

Die hele aarde se mense is vol verwondering oor hierdie oorwinning oor die dood wat die dier demonstreer. Die gevolg is dat die hele aarde in verwondering agter die dier aanloop en dit aanbid. Dit is nie net so eenvoudig as wat dit klink nie.
Let daarop dat Openbaring 13:3 dit duidelik stel dat die draak en die dier aanbid word. Daar is nie 'n spanning tussen die dier en die draak nie. Dis ook nie twee soorte aanbidding nie - asof die draak een voorwerp van aanbidding is en die dier 'n ander voorwerp van aanbidding nie. Dis dieselfde aanbidding van dieselfde "godsdiens". Die antichris word ook aanbid. In al hierdie "figure" word die Satan aanbid.

Een skrifverklaarder koppel die aanbidding van die draak en die dier en dier en die antichris aan die uitspraak in 1 Korintiërs 10:20 en sê dat dit niks anders is nie as suiwer duiwelsaanbidding. Sy motivering is dat die duiwel die mag en die besieling en die leidsman agter hierdie ander magte is.

Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwels offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. (1 Korintiërs 10:20 AFR1953)

Die verwondering en slaafse navolging van die mensdom kom duidelik uit in die mensdom se woorde: "Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?"

Die dier se optrede duur twee en veertig maande lank. Dit beskryf die tyd waartydens die dier die geleentheid kry om God te laster en te onteer.
Ons moet egter oplet na die woordkeuse van die Heilige Gees in die beskrywing van hierdie dinge:

Daar word vir die dier 'n mond gegee!
Dit is die manier om te sê dat hy hierdie mond by God gekry het.
Let verder op na die presiese beskrywing wat die Bybel hier van die besondere gebeurtenis gee:
Hier word 'n aantal baie belangrike karaktertrek van hierdie slegte mag wat aan die einde van die tyd gaan heers, geopenbaar:
Ons moet nie dink dat die antichris 'n ander beeld van die Here het as wat die Here werklik is nie!
Die dier se mag is uiters beperk. Daarom gee die Here hom die geleentheid om teen die heiliges oorlog te maak. Die heiliges teen wie die oorlog gerig word, word baie duidelik beskryf:
Natuurlik is dit duidelik waarom die dier teen hulle lostrek.
Die dier kry uiteindelik by God wêreldheerskappy. (Vers 8.) Dis 'n wrede en ongenaakbare regering sonder morele standaarde.
Waarom moet ons deur hierdie lyding gaan? Daar is verskeie redes:
Dinge soos Satansaanbidding is tans nog iets wat vir die meeste mense afskuwelik en verwerplik is. Uiteindelik word dit die godsdiens van die dag. Die hele wêreld gaan dit doen. Dit wys hoe die antichris met sy regering die mens totaal gaan verdierlik en laat versleg.
NB Hierdie groep word in die grondteks in die enkelvoud beskryf. Dit is om te beklemtoon dat daar so min mense gaan wees wat nog gaan glo, dat hulle soos 'n eenling sal lyk.
Hierdie paar gelowiges sal die verdrukking oorleef, omdat hulle verlossing gewaarborg is in die uitverkiesing van die Here: Hulle naam staan in die Boek van die Lewe (Vergelyk hiermee saam Openbaring 3:5; Openbaring 21:27; Johannes 17:6, 9).
In vers 9 staan die woorde:
As iemand 'n oor het, laat hom hoor.
Hierdie is 'n algemene vermaning aan die kerke dat hulle tog moet luister na wat die Heilige Gees aan hulle openbaar - anders gaan hulle in die beheer van die dier beland. Dan gaan hulle onder sy invloed beland en verlore gaan.

Ons wil nou Nagmaal gebruik omdat die Here ons oproep om te kom Nagmaal vier. Daarmee wys die Here ons daarop dat die ryk van die dier teenoor die uiteindelike ryk van God self staan. Vergelyk die volgende uitspraak:
Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seëls oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met u bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie, (Openbaring 5:9 AFR1953)

Aan die Nagmaaltafel kry ons die versekering dat ons die singendes van die hiernamaals is! Dis ons wat die woorde van die nuwe lied gaan leer! Ons gaan dit kan doen omdat ons versoen is deur die bloed van die Here Jesus.

Ons kry ook die versekering dat die Here Jesus se dood en opstanding 'n paar dinge besklissend vasgestel het:
Berei u dus voor om aan die tafel van die Ewiglewende aan te sit, en die versekering van Hom te ontvang dat u versoen is met God om bo tydelike dinge soos die dier se regering en kortsigtigheid uit te leef. Wees verseker van u verlossing en die ewige lewe.
Amen.

Slotgebed.

Skrifberyming 45:1, 3, 12.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 24 Februarie 2002