Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 68:15

Gebed.

Psalm 46:3

Skriflesing:  Matteus 6:5-13  en 1 Korintiërs 15:20-28 en Openbaring 18:16 – 19:14.
Teks:  Kategismus Sondag 48.

Ons is nog nie in die hemel nie. Ons is nog in die middel van die sonde en die stryd op die aarde waar ons moet veg vir die handhawing van God se eer teenoor die magte van die donker.
Daarom moet ons bid vir die koms van die koninkryk van God.

Daar is veral vier terreine waarop die koninkryk van God vir ons belangrik is:
1.    Die Koninkryk en ons
2.    Die Koninkryk en die kerk
3.    Die Koning en die wêreld
4.    Die Koninkryk in sy eindbestemming

Ons het reeds in twee vorige preke aandag gegee aan:  Die Koninkryk en ons en Die Koninkryk en die kerk.
Daarom gee ons in hierdie preek net aandag aan die laaste twee sake, naamlik: 
1.    Die Koninkryk en die wêreld
2.    Die Koninkryk van God en sy eindbestemming

1.    Die Koninkryk en die wêreld.

Daar is nie een van ons wat nie redelik goed besef hoe magtig die Satan en sy magte is nie.  Daarom moet ons bid dat die Koninkryk van God steeds meer en meer in die wêreld gestalte mag kry.

Maar ons weet ook dat die koninkryk van God nie sonder stampe en stote sal kom nie: die slag van Armaggedon lê nog voor!
Satan is ‘n troondief.  Die hele geskiedenis getuig daarvan. 
Intussen het daar gelukkig vir ons ‘n ingrypende gebeurtenis plaasgevind.  Jesus Christus het die krag van hierdie ryk van die Satan gebreek. 
Want ons het nie ’n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Hebreërs 4:15
 
In sy stryd teen hierdie valse ryk het die Here Jesus sy lewe afgelê. 
Dit beteken nou nie dat die stryd vir die Koninkryk van God verby is nie. 
Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind. 1 Petrus 5:8 

Daarom bid ons vir die koms van die Koninkryk van die Here, want dan sal die mag van die Satan finaal vernietig word.  Daarna bly daar net een ryk oor:  dis die koninkryk van God

2. Die Koninkryk van God en sy eindbestemming.

Dink aan die woorde van 1 Korintiërs 15:
24  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.
25  Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het.
26  Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.
27  Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.
28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Die Koninkryk van God se eindbestemming is dus die opstanding van die gelowiges uit die dood en hulle toegang in ‘n koninkryk in waar God alles in almal sal wees!

Die mens wat die woorde bid: Laat U koninkryk kom, hunker dus na hierdie dag, want hierdie dag het die volheid van God se ryk waarna al ons gelowiges smag, gekom.
Tot sover die genade, want die dag van die wederkoms lê vir sekere ander mense soos ‘n verskrikking voor.
Die Here openbaar dat Hy daardie dag mense gaan skei soos wat ‘n herder die skape en die bokke in sy kudde van mekaar af skei
En wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met Hom, dan sal Hy op sy heerlike troon sit;  en voor Hom sal al die nasies versamel word, en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei; (Matteus 25:31-32 AFR53)

Die regverdiges sal op daardie oomblik in die ewige lewe ingaan.  Daarteenoor ontvang die vervloektes  die ewige straf.
En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe. Matteus 25:46.

Die Satan kry daardie dag die regmatige straf vir alles wat hy gedoen het van die oomblik af toe hy in die hemel in opstand gekom het, tot op die dag dat die Here op die wolke verskyn: Hy word in die hel gewerp en daar word hy verseël, sodat hy in der ewigheid nooit weer daar sal kan uitkom nie.
En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. (Openbaring 20:10 AFR53)

Dan is die koninkryk van God volkome:
En ek het ‘n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en Hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees; en God self sal by hulle wees as hulle God.  En God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie; ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. (Openbaring 21:3-4 AFR53)

Ons kry die inhoud van hierdie preek gedeeltelik saamgevat in Kategismus Sondag 48.
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm  145:1, 8.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  4 Mei 2003