Sing vooraf: Psalm 146:1, 8

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 145:1, 10
Geloofsbelydenis: Nicea

Na die wet bely ons voor God ons sondeskuld en bid vir ’n nuwe lewe en versoening met Hom met die sing van Psalm 119:10.
Wet
Psalm 119:10

Gebed
Amen.

Psalm 98:4
Skriflesing:     Psalm 67 en Openbaring 1
Teks:               Openbaring 1:7 en Psalm 67:2, 8

Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen! (Openbaring 1:7 AFR1953)

(67:2) Mag God ons genadig wees en ons seën; mag Hy sy aangesig by ons laat skyn! Sela. (Psalm 67:1 AFR1953)

(67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. (Psalms 67:7 AFR1953)

Ons is gelowiges wat nie die wederkoms van die Here uit die oog moet verloor nie.
Die feit is bloot:
In hierdie gedeelte in die Bybel word ’n baie belangrike beskrywing van die Here gegee:

Hy wat is en wat was en wat kom.

Hierdie beskrywing moet opgebreek word in twee dele:
U hoor baie duidelik dat die Here Homself hier bekendstel met dieselfde woorde as waarmee Hy Hom aan Moses bekendgestel het:

Gaan sê vir Farao Ek is het jou gestuur. Ek is wat Ek is!
In die woorde en wat kom dui die Here vir sy kerk aan dat Hy nie ’n verbond met sy kerk gesluit het en toe daarvan vergeet het nie.
Die woorde wat is en wat was en wat kom dui dus die wese van die Here Jesus Christus aan:
Hierdie woorde openbaar ook die finaalheid van God se genade en van sy oordeel:
Watter mens lewe daar wat nie troos nodig het nie? Daar is een troos wat so groot is dat dit vir al hierdie dinge verligting gee.
Saamgevat:
Die Here het nêrens sy houvas en sy krag oor die voortgang van die geskiedenis verloor nie. Die Here is die Bron van ons voortbestaan in die tyd en in die ewigheid.

Die sewe Geeste van wie Openbaring 1 getuig, is God die Heilige Gees. Die Heilige Gees is nie werkloos in die kerk in hierdie laaste tye nie.
Die Naam van God die Seun word ook bygevoeg. Daar is ’n lang beskrywing in vers 5 van wie die Seun is, maar die doel van die hele beskrywing is om aan te toon hoe die Seun die verlossing werk in die kerk.

. . . en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed (Openbaring 1:5 AFR1953)

Jesus is die Getroue Getuie!
Dan word die verhouding beskryf tussen ons en die Drie‑Enige Here:

Hy het ons konings en priesters vir God gemaak.

(102:14) U sal opstaan, U oor Sion ontferm; want dit is tyd om hom genadig te wees, want die bestemde tyd het gekom. (102:15) Want u knegte het sy klippe lief en het medelyde met sy puin. (Psalms 102:13-14 AFR1953)

Maar daarom is aan my barmhartigheid bewys, dat Jesus Christus in my as die vernaamste al sy lankmoedigheid sou betoon, om ’n voorbeeld te wees vir die wat in Hom sal glo tot die ewige lewe. (1 Timoteus 1:16 AFR1953)

Hy gaan meteens in sy volle majesteit verskyn: in die luister van lig en heerlikheid en majesteit soos wat geen mens ooit beleef het, of hom kan indink nie. Elke oog gaan Hom sien.

Die majesteit van die Here se wederkoms het sy strale ver vooruitgestuur:
Daarom moet ons ernstig wees met hierdie saak! Is ons voorbereid op die koms van die Here? Ons is kinders van die Here – omdat Hy ons sy kinders gemaak het – sy kinders wat sy koms moet inwag.

Wat is die inhoud daarvan dat ons kinders van God is?
Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? (Romeine 8:32 AFR1953)

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Johannes 3:16 AFR1953)
Noudat die Here se toorn oor al ons sondes gestraf is, is die verhouding heeltemal anders tussen ons en Hom.
ie Here Jesus het nog meer met ons gedoen as om ons net kinders van God te maak.
Om my was bande en strikke van die dood;
en angste van die hel het my laat bewe;
ek was benoud, vol droefheid was my lewe;
maar ek het die Heer gesmeek in al my nood:

Die Here kom in sy krag – in sy Drie-Eenheid.
Kyk na die genade: Die brief begin daarmee dat die Here sy genade en vrede oor die gelowiges uitspreek.
U sal nie twyfel oor daardie oomblik nie.
Die aarde het sy opbrings gelewer; God, onse God, sal ons seën. (67:8) God sal ons seën, en al die eindes van die aarde sal Hom vrees. (Psalms 67:6-7 AFR1953)

. . . die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; (Numeri 6:25 AFR1953)

Wat gebeur met ’n mens wat elke dag lewe met die vaste besef van hierdie troos dat die Drie-Enige God hom beskerm en bewaar?
Kom ons stel dit nog anders: Die Heilige Gees vestig die raadsplan van die Vader en die versoening deur Jesus Christus in die mense vir wie dit bedoel is. Luister na die Here Jesus se eie woorde:

En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ’n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: (Johannes 14:16 AFR1953)

. . . maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het. (Johannes 14:26 AFR1953)
Want julle het nie ontvang ’n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die Gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep: Abba, Vader! Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is; (Romeine 8:15, 16 AFR1953)
Amen.

Slotgebed
Slotpsalm 103:10

Die Here sal jou seën en jou behoed;
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr MJ du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 11 Maart 2007 (oggend)