Maak erns met God se Openbaring

Lees: Openbaring 22:6 - 21                                    

Teks: Openbaring 22:11
"Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word.
Maar laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word".

Sing: Ps 36: 1, 2        Ps.119: 38,    Ps.1:1- 3   Skb. 43:4,5

Broeders en susters, met hierdie opdrag stel die Here ons elke dag voor 'n keuse. Dit raak immers ons daaglikse lewenswyse. Alle mense is daagliks besig om planne te maak oor wat hulle wil en moet doen. En hulle beplan wat hulle vorentoe wíl doen.

Sommiges se beplanning is vuil en vol onreg. In hulle gedagtes is daar net plek vir gruwels soos haat, moord, roof en perverse seks.

Ander weer, beplan op 'n meer eerbare wyse hoe hulle probleme kan oorkom vir 'n beter lewensstandaard. Maar hulle ken nie die Here se betrokkenheid in hulle beplanning nie.

Nog ander wil die Here alleen ken in alles wat hulle beplan. Hulle vra na Sy wil om net te doen wat vir Hom goed en aanneemlik is.

By die Here is daar egter nie drie rigtings nie. Daar is net twee rigtings in die mense se daaglikse lewenswyse: Die een pad is die lewenspad van die onregplegers en vuiles. Die ander pad is die pad van die regverdiges en heiliges.

Daarom moet ons ook erns maak met dit wat die Here hier aan ons openbaar. Dit raak ons daaglikse lewenswyse en ons toekoms.

Waar bevind ons ons? Op die pad van die onregplegers, of op die pad van die regverdiges.

Om hierdie uitspraak reg te begryp, moet ons dit sien teen die agtergrond van die hele boek Openbaring.

Die boek handel oor die plek van die Here se kerkvolk in 'n goddelose , vyandige wêreld. Dit gaan in die besonder oor die tydperk vanaf Jesus se hemelvaart tot met Sy wederkoms.

Die boek word in sewe onderafdelings verdeel. Elke afdeling handel oor afsonderlike gebeure gedurende die hele periode.

Die tweede afdeling, Openbaring 4 - 7, handel oor die vervolging van die kerk in hierdie wêreld. Maar ons word verseker van ons oorwinning in Jesus Christus.

In die derde afdeling, Openbaring 8 - 11, gaan dit oor God se oordele oor die goddelose wêreld. Die doel is om die goddelose mensdom tot bekering te bring.

Alles wat ons vandag belewe, natuurrampe soos aardbewings, droogtes, oorstromings, oorloë en pessiektes, is die Here se waarskuwingsbasuine.

Maar dan lees ons in Openbaring 9  dat hulle hulle t.s.v. die rampe nogtans nie bekeer nie.

Teen hierdie agtergrond moet ons dan die Here se uitspraak in Openbaring 22:11 verstaan.

Die goddelose wêreld word gereed gemaak vir die eindoordeel met die wederkoms. Daarom sê die Here vir hulle: "Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word.

Maar aan die ander kant vertroos Hy ons wat waarlik glo met die opdrag:
"Laat die regverdige nog meer regverdig word. En laat die heilige nog heiliger word."
Met dié opdrag maak die Here aan ons bekend wat ons moet doen en wat ons in die toekoms kan verwag. Hy maak ook aan die goddeloses bekend wat hulle sal doen en dit wat op hulle wag.

Eintlik stel Hy ons hier ook voor 'n keuse met die opdrag. Ons moet besluit aan watter kant ons wil  staan. Dit is: aan die kant van hulle wat daarop uit is om kwaad te doen, of aan die kant van die regverdiges, en heiliges.

By die Here is daar geen tussenin keuse  nie. By Hom is dit net lig of duisternis, goed of kwaad, skoon of vuil.

Daarom sê Hy in die verklaring:
"Wie kies om kwaad te doen, moet hou by wat hy gekies het".
Broeders en susters, dit mag vir ons lyk asof die Here met hierdie uitspraak ons heeltemal aan onsself oorlaat. As jy die verkeerde pad kies, moet jy maar daarmee voortgaan. Dit is alles jou saak.

Maar dit is nie wat die Here hiermee vir ons sê nie.

In die Grieks word hier 'n sinskonstruksie gebruik om dit vir ons duidelik te maak dat die Here self betrokke is by dit wat ons kies. Volgens die ou vertaling staan daar geskryf:
"Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen ".
Dit gaan hier om die betekenis van die woordjie "laat".

Hiermee spoor die Here die onregpleger en die vuile nie  net aan om nog meer onreg te doen en vuiler te word nie. Hy gaan verder as dit. Hy bewerk dit dat die onregpleger nog meer onreg doen, en dat die vuile nog vuiler word.

Ons kan dit vergelyk met die skeppingswoorde van die Here in Genesis 1:
"Toe het God gesê. Laat daar lig wees, en dit was so".
Dieselfde gebeur in hierdie uitspraak van die Here, As Hy vir iemand sê wat die pad van onreg gekies het, "Laat hom nog meer onreg doen", dan gaan dit gebeur. Vir só 'n persoon is daar nou geen omdraai nie. Die Here self maak dit vir hom onmoontlik. Die genadetyd en bekeringstyd vir so 'n persoon het verbygegaan.

Dit is soos in die tyd van Farao tydens die tien plae.

Wat die eerste 5 plae betref, lees ons telkens dat Farao sy hart verhard het. Hy wóú nie luister nie.

Maar dan lees ons van die laaste 5 plae dat die Here Farao se hart verhard het. Vir Farao was daar toe geen omdraaikans nie. Ons weet wat die uiteinde by die Rooisee was.

As die Here dan vir iemand wat volhard om onreg te pleeg, op die ou end sê : "Laat hom nog meer onreg pleeg ", dan is dit vir altyd verby vir so 'n persoon. Hy kan homself nie meer bekeer om te doen wat reg is nie.

As die Here eers uit jou lewe padgegee het,kom Hy nooit weer terug nie. So 'n mens se lewe  eindig in die afgryslikste duisternis van Godverlatenheid.

Maar, broeders en susters, daar is genadiglik ook die ander kant. Dit is die keuse, die voorneme wat ons maak om elke dag regverdig en heilig te probeer lewe.

Mense wat 'n lewenswyse kies om elke dag regverdig en heilig te lewe, kies dit nie uit hulleself nie. So 'n keuse is net genade.

In die Here se uitspraak word hier na regverdige en heilige mense verwys. Regverdige mense is dit nie uit hulleself nie. Dit is mense wat op grond van Christus se offer aan die kruis deur God se vrygespreek is van al hulle ongeregtighede en sondeskuld.

Oral waar ons in die Bybel die woord "regverdig"  kry, hou dit verband met Christus se kruisiging op Golgota. Hy het regverdig oor ons sondeskuld geoordeel toe Jesus met al ons sondeskuld aan die kruis God se oordeel en straf in ons plek op Hom geneem het.

Regverdiges is dus al die mense wat uit genade alleen vrygespreek is omdat Christus vir al hulle sondeskuld ten volle betaal het. Hy het die toorn van God en oordeel op Hom geneem wat vir ons bedoel was.

Hierdie mense staan direk teenoor hulle wat onreg doen, en daarmee volhard.

Die Here noem hierdie mense ook heiliges.

Om heilig te wees beteken om skoon en rein te wees. Hulle is skoon gewas van al die vuilheid van hulle sondes.

Ons is dus nie net regverdig verklaar deur Christus se kruisdood nie. Hy het ons ook deur Sy versoeningsbloed skoon gewas van al die vuil vlekke wat deur ons sondes veroorsaak word.

Voor die Here is ons rein. Daarom is ons weer met Hom versoen. Omdat Hy heilig is, kan niemand voor Hom te staan kom as hy nog vuil bevlek is deur sondes nie.

Omdat die Here ons dan in hierdie teks regverdig en heilig noem, moet dit ons enigste en belangrikste voorneme elke dag wees om regverdig en heilig te lewe.
 
In 1 Joh 2:29 en 3:3 staan dit baie duidelik vir ons uitgespel. 
 
Luister dan wat die Here hier vir ons sê:
2:29:  "Aangesien julle weet dat Hy, die Here, regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is."
3:3: en "Elkeen wat hierdie verwagting in verband met die wederkoms van Christus koester, hou homself rein soos Jesus rein is."
As dit egter ons voorneme en begeerte is om op ons lewenspad regverdiger en heiliger te word, dan kom die voorneme nie uit onsself nie.  Dit is die Here wat deur die Heilige Gees hierdie begeerte in ons harte wek.

Die woordjie "laat" word ook in hierdie verklaring gebruik:  Die Here sê immers:  "Laat die regverdige nog regverdiger word, en die heilige nog heiliger".  Hy self wek by ons die wil en begeerte hiertoe.

Maar Hy wek by ons nie net die wil om regverdiger en reiner te word nie.  Die woordjie "laat" sê ook vir ons dat Hy ons hiertoe in staat stel.

Daarom is die Heilige Gees op Pinkster uitgestort.  Dit is Hy wat ons nie net gewillig maak nie.  Hy gaan verder.  Hy stel ons ook in staat om te doen wat God wil naamlik dat ons regverdiger en heiliger kan word. 

Sommige mense mag dalk dink dat as die Here ons reeds regverdig en heilig verklaar het deur Christus se kruisdood en opstanding, dan is dit mos nie nodig om van ons kant af nog meer regverdig en heilig te wil word nie.

Nee, ons kan nie met so 'n gedagte van ons verantwoordelikheid probeer wegvlug nie.  Ons lewe nog in hierdie sondige wereld.  Ons het nog nie ons sondige natuur afgesterf nie.  Niemand kan daarop roem dat sy lewe 'n volmaakte regverdige en heilige lewe is nie. 

Die Here het ons wel regverdig en heilig verklaar, maar ons moet nog word wat Hy in Christus ons gemaak het.  As verlostes moet ons tog soos verlostes begin lewe, en dit is nie maklik nie.  Ons lewenspad as 'n pad van regverdiges en heiliges, is 'n pad van stryd.  Ons het ons vyande wat ons wil verlei, die satan, die goddelose wêreld, en die ou sondige eiewillige Ek in onsself.

Dit wat Paulus in Romeine 7:19 skryf,  belewe ons ook daagliks. 
"Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie dit doen ek"
Ïn Romeine 12:2 word ons ook gewaarsku dat ons nie aan die sondige wêreld gelyk moet word nie.  Ons moet ons elke dag weerhou van die sondige praktyke van die wêreld. 

Ons moet ook nie die satan onderskat nie.  Hy is baie listig.  Daarom waarsku die Here ons in 1 Petrus 5:8 : "Wees nugter,  wees wakker.  Julle vyand, die duiwel loop rond soos n brullende leeu op soek na iemand om te verslind".

Daarom moet ons vir hierdie geloofstryd om regverdiger en heiliger te word , die volle wapenrusting wat God ons gegee het aantrek en gebruik.  U kan hiervan lees in Efesiers 6:10 e.v. 

In hierdie stryd staan ons egter nie alleen nie.  Jesus het voor sy hemelvaart belowe:
"Ek is by julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld".
Deur die Heilige Gees is Hy by ons om ons te lei en in staat te stel om te volhard op die pad van regverdigmaking en heiligmaking. Ons is immers tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. (Filippense 4:13).

Dit beteken dat ons ons met toewyding doelbewus sal inspan om elke dag te lewe soos verloste kinders van die Here. In Sy Woord gee die Here aan ons Sy voorskrifte oor hoe ons uit dankbaarheid moet lewe om regverdiger en heiliger te word.

Broeders en susters, hierdie bevel van die Here in Openbaring 22:11 is baie dringend:
"Wie onreg doen laat hom nog meer onreg doen, en wie vuil is, laat hom nog vuiler word.
Maar laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word"
Met hierdie bevel staan ons as 't ware voor die dag van die wederkoms.  Die dag van afrekening is voor die deur.  Die dag kom soos 'n dief in die nag.  Skielik, onverwags. 

Elkeen, al die ware gelowiges, wat die pad van regverdigmaking en heiligmaking loop, hoef nooit met onsekerheid en vrees te wag op die oordeelsdag nie.  Die liefde van God verdryf die vrees vir die oordeel wat kom. ( 1 Johannes 4:17)

Elkeen wat regverdig en heilig deur God verklaar is, en daarom strewe om in die krag van Christus regverdiger en heiliger te lewe, roep nou al met blye verwagting saam met die Heilige Gees "Kom Here Jesus, ja , kom gou".
AMEN

Ds.H.P.Prinsloo (Emeritus)
Bellville
09/06/2002