Sing vooraf: Psalm 43:5;  

Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 138:3, 4.
Gebed.
Amen.

Skrifberyming 1-1:6, 7.(24:6,7).

Skriflesing: Openbaring 22.
Teks: Kategismus Sondag 22;  Openbaring 22:5d

En nag sal daar nie wees nie; en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie, omdat die Here God hulle verlig; en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid. (Openbaring 22:5 AFR53)

…en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid!

Die twee heiligste plekke op die aarde was sekerlik die Paradys en Jerusalem.
Tog herskep God se groot genade hierdie twee tot 'n nuwe eenheid: 'n Paradysstad waar die verloste mense onder die heerlikheid van God woon.
Ons gee aandag aan twe sake:
1. Ons siele word dadelik as ons sterf by die Here opgeneem.
2. Ons liggame word ook in God se heerlikheid opgeneem.

1. Ons siele word dadelik as ons sterf by die Here opgeneem.

Openbaring 21 beskryf die plek waar die verlostes gaan bly: die Nuwe Jerusalem.  Dit is 'n stad sonder son of maan, maar nogtans loop dit oor van die heerlikheid van die Here.  Daarna volg Openbaring 22 met 'n beskrywing van die herstelde Paradys met kristalriviere en die boom van lewe wat reg deur al twaalf maande vrugte dra.
Die Here het 'n vaste werkswyse hoe Hy ons daarheen laat gaan.
Ons gaan ook nie met ons dood eers na 'n vae en ongedefinieerde blyplek waar siele bewaar word tot met die wederkoms nie.
U sal my lei deur u raad en my daarna in heerlikheid opneem. (Psalms 73:24 AFR53)

Wanneer ons sterf, en die Here neem ons op by Hom, is ons waar Jesus Christus is.
Daar is natuurlik die uitsonderings ook.
Dit is 'n groot troos vir ons gelowiges om die dinge te weet, want die dood bly maar 'n verskrikking en elke normale mens wonder maar altyd wat word van ons wanneer ons doodgaan:
2. Ons liggame word ook in God se heerlikheid opgeneem.

Die Here se genade is so groot en wyd oor ons. Hy openbaar aan ons ook dinge oor die toekoms van ons liggame.
Dit is wat die duiwel wil hê dat ons moet sien.
As u mooi dink en die Bybel in u gedagtes terugroep, dan lees ons nie dat die Here siele uitverkies het nie.
Die Heilige Gees woon ook nie in siele nie. Hy woon in mense.
Daar staan in 1 Korintiërs 15:19 dat ons die ellendigste van alle mense sou gewees het as ons nie uit die dood sou opstaan nie.
Hierdie verheerlikte liggame van ons sal geen gebreke hê nie.

Filippense 3:23 beskryf hierdie nuwe liggaam so:

Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,  wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. (Filippense 3:20-21 AFR53)
 
U moet net nie begin twyfel en wonder of dit moontlik is dat so-iets sal gebeur nie. Dit sal, want die Here laat Paulus die volgende woorde neerskryf in 1 Korintiërs 6:14

En God het ook die Here opgewek en sal ons opwek deur sy krag. (1 Korintiërs 6:14 AFR53)

Jesus self het dit ook gesê. Dit staan in Johannes 6:39:

En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. (Johannes 6:39 AFR53)

Luister aandagtig na die punt wat Jesus hier maak: Hy bewaar ons en Hy wek ons op op die laaste dag. Dit is natuurlik die dag wanneer Hy weer kom.

Hierdie dinge is die sluitsteen van ons geloof, want dit gee ons 'n visie wat ver bo alle aardse toekomsplanne uitgaan.
Kom ons lees saam wat ons van hierdie dinge bely in Kategismus Sondag 21:

Vraag 57: Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou?
Antwoord: Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus, sy Hoof, opgeneem sal word nie (a), maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word (b).
(a)Luk 16:22;  23:43;  Fil 1:21, 23.  (b) Job 19:25, 26;  1 Joh 3:2;  Fil 3:21.

Vraag 58: Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe?
Antwoord: Dat, aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar (a), ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit - 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie - om God daarin ewig te prys (b).
(a)2 Kor 5:2, 3.  (b) 1 Kor 2:9.

Amen..

Slotgebed.
Slotpsalm 119:62.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 6 November 2005 (aand).