Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 33:11.

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 84:6

Gebed.

Doop:

Skrifberyming 14

Psalm 116:1, 7

Skriflesing:

Teks: Prediker 3: 18
Ter wille van die mensekinders gebeur dit, dat God hulle kan beproef, en dat hulle kan insien dat hulleself vee is.
(NAV: Dit is ter wille van mense self dat God hulle toets; hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie.)
Die skrywer van hierdie boek het agtergekom dat net die dinge wat God doen, blywend is (v. 14). Mense se aardse werke het nie 'n groot reikafstand nie, en gaan gou verby, want dis net op die tydelike lewe gerig. Mense wat hulleself los van God sien, kan nie eers die verskil sien tussen 'n mens en 'n dier nie.

1. Wêreldse onreg
2. God se toets
3. Vernuwing in Jesus Christus

1.Wêreldse onreg

Die gedeelte van vers 16 - 22 behandel die onreg wat mense in hierdie lewe oorkom. Wat is die doel daarvan? Die skrywer gaan 'n oplossing vir die saak aanbied.
Vers 16 stel die saak dat selfs die regspleging vals is:
Vers 17 stel dit dan dat God nogtans alles beheer.
Vers 17 bied dus inderdaad 'n troosgrond vir die verontregte en die een wat ly: Al gebeur daar hoeveel onregverdige dinge, God sal op sy tyd die saak regmaak, en jou reg herstel of jou pyn wegneem.

Daarom toon die Bybel hier aan dat geen menslike handeling blywende waarde het nie - net God se handelinge is ewigdurend. So regeer God deur die eeue oor mense en hulle dinge en laat Hy op sy tyd dat die ware reg homself vestig oor die leuen.

2. God se toets.

Vers 18 maak dan die uitspraak dat die reg van God nie in die wêreld altyd dadelik duidelik is nie.
Die toets dien ook dat daar 'n tweedeling tot stand kom onder die mense:
Daarby moet mens onthou dat die feit dat hier geskryf staan dat die Here hier besig is om te toets, juis sy almag openbaar: Hy kan toets, want Hy is in beheer!
Vers 19, 20 toon baie duidelik aan dat daar een punt van ooreenkoms is tussen die mens en die dier:
Mens moet hierdie woorde in hulle regte perspektief sien, want anders kan ons dalk verkeerdelik lees dat die Bybel hier sê dat 'n mens en 'n dier dieselfde is.
Die geweldige boodskap is dat ten spyte van wat jy sien - onreg en al sulke dinge - die gelowige juis geroep word om deur dit wat hy sien, die werklikheid van die verlossing te sien.
3. Vernuwing in Jesus Christus

Die enigste iets wat hierdie onregmatigheid tot niet maak, is dat ons in 'n verbinding met die Verlosser self moet leef.
Prakties beteken dit dat God in Jesus Christus reeds alle ongeregtigheid tot niet gemaak het, sodat ons in die hemel in 'n ryk van volmaaktheid kan ingaan.

God het in Jesus Christus ook nog versoening tot stand gebring.
Ons moet sulke optrede sien teen die agtergrond van Prediker 3:
Ons weet almal hierdie dinge.
Dit is waarom ons Woordverkondiging so nodig het.
Daarom is dit belangrik dat u onthou dat ellendes en onreg wat oor die ware gelowiges kom, bloot is omdat God hulle toets (v. 18).
Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 46:1, 3

Die HERE sal jou seën en jou behoed;
Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;
Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 7 Julie 2002