Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 34:2, 6

Geloofsbelydenis

Wet

Psalm 32:1.

Gebed.

Psalm 43:3, 4

Skriflesing: Prediker 4.

Teks: Prediker 4: 17
gee ag op jou voet as jy na die huis van God gaan
Het ons regtig altyd lus om kerk toe te gaan? En daarmee saam nog twee vrae:
Die gedeelte wat ons saam gelees het, raak ons hele verhouding en omgang met die Here. U moet net in gedagte hou dat die benadering van die gedeelte nog al die dinge bevat wat in die Ou Testament belangrik was. Daarom word hier gepraat van opgaan na die huis van die Here en van slagoffers en van geloftes.

Kom ons lig twee sake uit in hierdie preek:

1. Die erns van aanbidding

2. Die gesindheid waarmee ons aanbid.

1. Die erns van aanbidding

In sy wese het hierdie dinge waarvan ons hier gelees het, in die Nuwe Testamentiese tyd waarin ons nou lewe, nie verander nie, want hierdie dinge gaan oor aanbidding.
As ons voor die Here gaan staan (in die gebed of in die erediens) moet dit gepaard gaan met die nodige skugterheid en ook met opregte ontsag. Die res van die sin vertel ons presies waaroor hierdie versigtigheid van ons gaan - dit is wanneer ons nader kom om te hoor.

As ons praat van "naderkom" na God toe om "te hoor," kom verskillende dinge in die gesigsveld.
Die gevaarpunt wat hier uitgelig word, is dat jy selfs kan sonde doen wanneer jy kerk toe gaan en bid. Dit hang af van die gesindheid waarmee jy dit doen.
Dit gaan oor die gees en die stemming waarmee jy na God toe gaan.
2. Die gesindheid waarmee ons aanbid.

Hoe kom u na die eredienste toe? Het u u voorberei en daarop ingestel dat hierdie 'n ontmoeting met God is, en dat daar by u die nodige behoefte is om die Here se seën te wil ontvang oor u? Want dis wat ons moet doen!

Dit gebeur dat ons kerk toe gaan met opstandigheid in ons, want ons is moeg, of ons is vandag nie lus om die eredienste te gaan bywoon nie.
Dis waarvan die Bybel hier praat: Gee ag op jou voet as jy voor God nader.
Dan moet ons ook tog let op nog iets wat geweldig belangrik is:
U moet gerus gaan lees wat hierdie onderrig was. Ons noem dit vandag katkisasie.
Daarom is dit vir niemand snaaks dat hierdie mense ook insit waar Jesus mense leer nie. Niemand maak ook daarteen beswaar nie, want hulle was gewoond daaraan. Die verkeerdheid het daarby gekom dat hierdie mense die geleenthede
Nou is dit vir sommiges van ons moeite as ons op die Sondag net vir twee geleenthede moet kerk toe gaan.
Die gedeelte in die Bybel wys daarop dat daar meer geleenthede is waar jy die Here ontmoet.
Sulke mense word ernstig vermaan: God is in die hemel is en jy is op die aarde.
Verder handel die Here ook nog oor die saak van geloftes. Dit gebeur so dikwels dat ons teenoor die Here bepaalde ondernemings maak, byvoorbeeld wanneer 'n kind siek is, dan belowe ons die Here dat ons iets sal doen as Hy ons kind gesondmaak.
Die waarskuwing van hierdie vers is geweldig ernstig:
Ons moet dus baie erns maak met die feit dat Christus ons met God versoen het.
Die genade is dat God nie tweekeer straf nie. Ons sondes is eenmaal klaar gestraf - maar nou rus die verantwoordelikheid op ons om te leef soos vrygespreektes.
Kom ons gee ag op die manier waarop ons na die huis van die Here gaan. Ons gee aandag aan ons aanbidding, sodat ons regtig lus het om kerk toe te gaan om die Here in die erediens te gaan ontmoet.

Amen.

Slotgebed.

Slotpsalm 48:4

Die HERE sal jou seën en jou behoed;

Die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees;

Die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.

Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum: 14 Julie 2002