Ons hulp is in die Naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het.
Geliefdes, genade en vrede vir u van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van God die Heilige Gees.
Amen.

Lofpsalm 150:1.

Gebed.

Psalm 40:4

Skriflesing:  Prediker 7.
Teks:  Kategismus Sondag 03.  Prediker 7:29
Kyk, dit het ek uitgevind: dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek.

Ons het almal die Bybel tot ons volle beskikking. Alles wat nodig is vir ons saligheid, asook alles wat ons nodig het om die Here behoorlik te kan eer, is in ondubbelsinnige taal in die Bybel neergeskryf. Daarom is daar nie 'n enkele een van ons wat daarop kan aanspraak maak dat hy nie in staat is om uit te vind hoe en waarom die almagtige Here die hele skepping tot stand gebring het nie. Dit word baie duidelik en in volle waarheid geopenbaar hoe die Here alles tot stand gebring het  -  ook die mens.

Wanneer ons egter met die opregte begeerte om verlos te word, ons eie wese en die werke van God uit die Bybel ondersoek, vind ons met beskaming die gebrokenheid van ons eie werke.  Maar terselfdertyd vind ons ook uit van die verlossing en hoop wat ons het in die Here Jesus Christus.

Ons kyk vanaand na vier verskillende sake in hierdie preek:
1. Die werk van God in die skepping van die mens.
2. Die duiwel se werk en die versoeking.
3. Die mens se werk in die sondeval.
4. Genade: die wedergeboorte deur die werk van die Heilige Gees.

1. Die werk van God in die skepping van die mens.

Toe Adam geskape is het hy alles in sy vermoë gehad wat hy nodig gehad het om God te verheerlik.
Die gedeelte openbaar dat daar geen ander skepsel in die hele skepping is wat so verhewe geskape is soos ons nie.
Die hoogtepunt van God se skeppingswerk was toe Hy die mens gemaak het.
Die Here verklaar die skepping ook so:
Alles het die Here gemaak vir sy doel... (Spreuke 16:4).
Tel dit alles bymekaar:
Uit al die dinge wat die Bybel oor die doel van ons skepping openbaar, is dit duidelik:
Die doel van ons skepping het ook nie met die sondeval tot niet gegaan nie. Dit is nog steeds dieselfde  -  dit is nou net baie swaarder om dit te doen, omdat die Satan ons teëwerk om dit te doen.

2. Die duiwel se werk en die versoeking.

Die duiwel is ons grootste vyand. Hy is ook openlik God se vyand.
Omdat die Satan nie die mas teen God kon opkom nie, beskadig hy uit wraak alles wat aan God behoort.
Dit verklaar waarom die straf van die Here so onverbiddelik oor die duiwel en die wat hom volg, is.

3. Die mens se werk in die sondeval.

Die mens, wat letterlik alles tot sy beskikking het om weerstand te kan bied teen die duiwel, kom toe in verset teen die Here en verkneg hom aan die Satan.
Kom ons stel dit maklik en prakties:
Saam met Adam en Eva het alle mense daardie dag in sonde geval, want dit was die ooreenkoms wat God met hulle gehad het.
Die effek van hierdie gebeurtenis is baie erg, want van daardie oomblik af het ons liggaam en ons siel 'n knak gekry. Inderwaarheid het ons ons eer verloor, want dit is waarom die Here ons wegjaag uit die plek van sy liefde.

4. Genade: die wedergeboorte deur die werk van die Heilige Gees.

In die verlorenheid van die hele sondevalgebeurtenis gaan die Here se genade by die Satan verby.
So bewerk Jesus die pad terug hemel toe vir elke mens wat in Hom glo. Dit is waar bekering ter sprake kom. Hoe ken ek Jesus Christus as Verlosser en hoe luister ek na God die Heilige Gees?
Die Heilige Gees beweeg ons om Jesus Christus as ons Verlosser te ken.
Adam moes dit ook gedoen het, maar hy het hom oopgestel vir vreemde oortuigings.
Dit is waaroor die Woordverkondiging en die Evangelie van verlossing in ons Here Jesus Christus gaan. Dit is 'n geleentheid wat ons het om met ware berou na die Here toe te kom, en te hoor dat Hy van sy kant af nie die liefdesband met ons deursny nie.
Kyk, dit het ek uitgevind: dat God die mens reg gemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek.  (Prediker 7:29)
Toe was die moeilikheid vir ons in blom, maar Jesus kom ons tot hulp. Hy verlos ons in sy bloed en beloof aan ons 'n heerlike toekoms in sy koninkryk.
Amen.

Slotgebed.

Leer ons U regte weë, Here. Wys ons die regte pad. Bekeer ons hart, sodat ons met blydskap die pad van saligheid mag bewandel. Lei ons gedagtes op hulle swerftogte. Weer die kwaad daaruit. Laat ons altyd ons heil van U alleen verwag.
Om Christus ontwil.
Amen.

Slotpsalm 25:6.

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly by u almal.
Amen.

Dr. M.J. du Plessis
Gereformeerde Kerk Bellville
Datum:  27 Julie 2003.